Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 258

Rīgā 2021. gada 20. aprīlī (prot. Nr. 34 25. §)
Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu
2021. gadam
" 12. panta trešās daļas 2. punktu

1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai izvērtē pašvaldību dibinātu izglītības iestāžu investīciju projektus, lai nodrošinātu ilgtspējīgas izglītības funkcijas izpildi (turpmāk – investīciju projekts). Noteikumi nav attiecināmi uz pašvaldību dibinātām pirmsskolas izglītības iestādēm.

2. Pašvaldības iesniedz investīciju projektus, kas vērsti uz izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu un mācību vides labiekārtošanu mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai veselībai drošos apstākļos.

3. Investīciju projekta kopējās izmaksas ir ne mazākas kā 30 000 euro.

4. Pašvaldības investīciju projektu Izglītības un zinātnes ministrijā iesniedz katru mēnesi līdz desmitajam datumam, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 10. novembrim.

5. Pašvaldības investīciju projektu iesniedz, ievērojot šādus nosacījumus:

5.1. investīciju projektā plānotie pasākumi nodrošinās investīciju projekta mērķa sasniegšanu, kā arī tiks nodrošināta veikto investīciju uzturēšana un ilgtspēja;

5.2. pašvaldība atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 12. panta trešās daļas 2. punktam nodrošina pašvaldības budžeta līdzfinansējumu ne mazāk kā 10 procentu apmērā no kopējām investīciju projekta izmaksām;

5.3. ja investīciju projektā ir plānoti būvdarbi, ir saņemta būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu, vai ir apliecinājums, ka paredzētā investīciju projekta īstenošanai būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami. Ja paredzēta apvienota projektēšana un būvniecība, ir lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem;

5.4. ja investīciju projektā nav plānoti būvdarbi, investīciju projektā plānotajiem pasākumiem ir izstrādāts atbilstošs iepirkuma procedūras dokuments vai ir izsludināts vai veikts iepirkums Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā, vienlaikus ievērojot šā likuma piemērošanas izņēmumus;

5.5. investīciju projekta īstenošana jāuzsāk līdz 2021. gada 31. decembrim un jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim. Ja investīciju projektā ir plānoti būvdarbi, būvdarbus paredz uzsākt līdz 2021. gada 31. decembrim un investīciju projektu īsteno līdz 2023. gada 31. decembrim. Ja investīciju projektā nav plānoti būvdarbi, investīciju projekta īstenošanu uzsāk līdz 2021. gada 31. decembrim un īsteno 12 mēnešu laikā no aizdevuma līguma noslēgšanas dienas;

5.6. investīciju projektam, kas iesniegts līdz 2021. gada 1. jūlijam, pašvaldība Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktā minētajos gadījumos kopā ar investīciju projektu iesniedz arī pozitīvu apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmumu;

5.7. investīciju projektā plānotie pasākumi netika un netiek finansēti, kā arī nav apstiprināta to finansēšana no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem vai no citiem Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentiem un to īstenošanai nav atbalstīta aizdevuma piešķiršana vai nav plānota pieteikšanās aizdevumam saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 12. panta trešās daļas 4. un 5. punktu.

6. Iesniedzot Izglītības un zinātnes ministrijā investīciju projektu, pašvaldība atbilstoši šo noteikumu pielikumam norāda šādu informāciju (ievērojot šo noteikumu 5. punktā minētos nosacījumus):

6.1. investīciju projekta mērķis;

6.2. informācija par investīciju projekta atbilstību pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, tai skaitā informācija, kas pamato investīciju projektā plānoto pasākumu atbilstību investīciju projekta mērķim;

6.3. informācija par rezultātiem, kas tiks sasniegti, īstenojot investīciju projektu, kā arī informācija par to, kā tiks nodrošināta veikto investīciju uzturēšana un ilgtspēja;

6.4. informācija par izglītojamo skaitu izglītības iestādē pēdējos trijos mācību gados, kā arī pamatota izglītojamo skaita prognoze turpmākajiem pieciem mācību gadiem, kas liecina, ka turpmākajos piecos mācību gados izglītojamo skaits būs stabils vai ar pieaugošu tendenci, tai skaitā informācija par pašvaldības pirmsskolas vecuma bērniem un to skaita prognozi turpmākajiem pieciem gadiem;

6.5. ja investīciju projektā plānota jaunas izglītības iestādes būvniecība vai esošas izglītības iestādes ēkas pārbūve, tai skaitā ēkas piebūves būvniecība, – informācija par izglītības iestādē esošās infrastruktūras nepietiekamību un esošo mācību telpu noslodzi. Ja paredzēta jaunas izglītības iestādes būvniecība, – informācija par izvērtējuma rezultātiem, norādot, vai pašvaldības rīcībā nav citas infrastruktūras, kas varētu tikt izmantota izglītības iestādes vajadzībām;

6.6. ja investīciju projektā plānota infrastruktūras iegāde izglītības procesa nodrošināšanai, – informācija par nekustamā īpašuma iegādes pamatotību, tai skaitā par izvērtējuma rezultātiem, norādot, vai pašvaldības rīcībā nav citas infrastruktūras, kas varētu tikt izmantota izglītības iestādes vajadzībām, kā arī informācija, kas apliecina, ka nekustamā īpašuma iegāde ir ekonomiski izdevīgākais risinājums;

6.7. investīciju projekta kopējās izmaksas, tai skaitā šo izmaksu sadalījums pa finanšu avotiem – pašvaldības budžets un valsts budžeta aizdevums sadalījumā pa gadiem (2021.–2023. gads);

6.8. investīciju projekta īstenošanas termiņš;

6.9. investīciju projekta tehniskā gatavība un būvniecības informācijas sistēmā esošās būvniecības lietas numurs, ja investīciju projektā plānotajiem būvdarbiem ir izdota būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu un investīciju projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkuma procedūru statusu;

6.10. informācija par saistītajiem projektiem, ja tāda ir, norādot informāciju par citiem iepriekšējo piecu gadu laikā pabeigtiem, īstenošanā esošiem vai plānotiem Eiropas Savienības struktūrfondu projektiem, Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektiem un citu finanšu instrumentu investīciju projektiem, ar kuriem ir saskatāma papildināmība un demarkācija.

7. Iesniedzot šo noteikumu 6.4. apakšpunktā minēto informāciju, izglītojamo skaitam vispārējās izglītības iestādē jāatbilst šādām prasībām:

7.1. ja investīciju projekts paredz pasākumus sākumskolā vai pamatskolā, vidējais izglītojamo skaits klasē pēdējos trijos mācību gados ir vismaz astoņi izglītojamie, kā arī izglītojamo skaita prognoze liecina, ka turpmākajos piecos mācību gados vidējais izglītojamo skaits klasē būs vismaz astoņi izglītojamie;

7.2. ja investīciju projekts paredz pasākumus vidusskolā, minimālais izglītojamo skaits vispārējās izglītības programmās 10.–12. klašu grupā pēdējos trijos mācību gados ir un izglītojamo skaita prognoze liecina, ka arī turpmākajos piecos mācību gados būs ne mazāks kā:

7.2.1. 120 – valstspilsētā;

7.2.2. 90 – novada administratīvās teritorijas administratīvajā centrā (izņemot valstspilsētu);

7.2.3. 40 – novada administratīvajā teritorijā ārpus administratīvā centra;

7.2.4. 25 – novada administratīvajā teritorijā pie Eiropas Savienības ārējās robežas;

7.3. ja investīciju projekts, kas paredz pasākumus vidusskolā, tiek iesniegts līdz 2021. gada 1. jūlijam, tad, vērtējot minimālo izglītojamo skaitu vidusskolā, tiek ņemts vērā šo noteikumu 7.2. apakšpunktā noteiktais izglītojamo skaits un atbilstošā teritorija, kurā vidusskola atradīsies pēc administratīvi teritoriālās reformas.

8. Izglītības un zinātnes ministrija investīciju projektu izvērtēšanai izveido investīciju projektu pieteikumu izvērtēšanas komisiju. Komisijā iekļauj pārstāvjus no Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Kultūras ministrijas.

9. Investīciju projektu pieteikumu izvērtēšanas komisija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 4. punktā minētā investīciju projektu iesniegšanas beigu termiņa izvērtē pašvaldības iesniegto investīciju projektu atbilstību šo noteikumu 5., 6. un 7. punktā minētajiem nosacījumiem.

10. Ja investīciju projektā nepieciešami precizējumi vai papildu informācija, Izglītības un zinātnes ministrija nosūta pašvaldībai informācijas pieprasījumu un norāda informācijas iesniegšanas termiņu, kas nav mazāks par piecām darbdienām. Investīciju projektu pieteikumu izvērtēšanas komisija var atlikt investīciju projekta izvērtēšanu līdz nākamajai projektu pieteikumu izvērtēšanas komisijas sēdei, ja precizējumu vai papildu informācijas iesniegšanas termiņš tiek noteikts lielāks par piecām darbdienām.

11. Izglītības un zinātnes ministrija piecu darbdienu laikā pēc investīciju projektu pieteikumu izvērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas rakstiski informē pašvaldības, kas iesniegušas investīciju projektus, par investīciju projektu pieteikumu izvērtēšanas komisijas lēmumu. Atbalstāmo investīciju projektu sarakstu iesniedz Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē.

12. Pašvaldības iesniedz aizņēmuma pieprasījumus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus, pēc tam, kad saņemts investīciju projektu pieteikumu izvērtēšanas komisijas lēmums par atbalstu investīciju projekta īstenošanai.

13. Noteikumi ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 20. aprīļa
noteikumiem Nr. 258
Informācija par investīciju projektu, kas nodrošina ilgtspējīgas izglītības funkcijas izpildi

1. Investīciju projekta mērķis

(informācija saskaņā ar šo noteikumu 6.1. apakšpunktu, ievērojot šo noteikumu 5.1. apakšpunktu)

 

2. Atbilstība pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam un investīciju projektā plānoto pasākumu atbilstība investīciju projekta mērķim

(informācija saskaņā ar šo noteikumu 6.2. apakšpunktu, ievērojot šo noteikumu 5.1. apakšpunktu)

 

3. Rezultāti, kas tiks sasniegti, īstenojot investīciju projektu, un informācija par to, kā tiks nodrošināta veikto investīciju uzturēšana un ilgtspēja

(informācija saskaņā ar šo noteikumu 6.3. apakšpunktu, ievērojot šo noteikumu 5.1. apakšpunktu)

 

4. Izglītojamo skaits izglītības iestādē pēdējos trijos mācību gados un pamatota izglītojamo skaita prognoze turpmākajiem pieciem mācību gadiem

(informācija saskaņā ar šo noteikumu 6.4. apakšpunktu, ievērojot šo noteikumu 7. punktu)

 

5. Informācija par izglītības iestādes esošās infrastruktūras nepietiekamību un esošo mācību telpu noslodzi

(informācija saskaņā ar šo noteikumu 6.5. apakšpunktu)

 

6. Nekustamā īpašuma iegādes pamatotība

(informācija saskaņā ar šo noteikumu 6.6. apakšpunktu)

 

7. Investīciju projekta izmaksas, EUR

(informācija saskaņā ar šo noteikumu 6.7. apakšpunktu, ievērojot šo noteikumu 3. punktu un 5.2. apakšpunktu)

7.1. kopējās investīciju projekta izmaksas: 
7.1.1. 2021. gadam 
7.1.2. 2022. gadam 
7.1.3. 2023. gadam 
7.2. pašvaldības budžeta kopējais līdzfinansējums: 
7.2.1. 2021. gadam 
7.2.2. 2022. gadam 
7.2.3. 2023. gadam 

8. Investīciju projekta īstenošanas termiņš

(ievērojot šo noteikumu 5.5. apakšpunktu)

 

9. Investīciju projekta tehniskā gatavība

(informācija, ievērojot šo noteikumu 5.3. un 5.4. apakšpunktu)

 

10. Cita informācija par investīciju projektu

(tai skaitā informācija saskaņā ar šo noteikumu 6.10. apakšpunktu, ievērojot šo noteikumu 5.7. apakšpunktu)

 

11. Pielikumi

(tai skaitā ievērojot šo noteikumu 5.6. apakšpunktu)

 

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
23.04.2021