Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošos noteikumus Nr. 12 "Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem".
Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

Bauskā 2021. gada 25. februārī
(prot. Nr. 2, 10. p.; precizēti 25.03.2021., prot. Nr. 3, 8. p.)
Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
33. panta trešo daļu
un 36. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmērus, piešķiršanas un izmaksas kārtību mājsaimniecībai vai atsevišķas personas mājsaimniecībai.

2. Tiesības saņemt saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus ir personai, kurai dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

3. Saistošo noteikumu 6.2.4. apakšpunktā noteikto sociālās palīdzības pabalstu ir tiesības saņemt personai, kurai objektīvu iemeslu dēļ nav deklarētas dzīvesvietas un kura izvēlējusies dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4. Pašvaldības noteikto pabalstu piešķiršanu un izmaksu organizē pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests), savā darbībā ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un saistošos noteikumus.

5. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu vai atteikumu to piešķiršanai pieņem Sociālais dienests.

6. Sociālais dienests piešķir un izmaksā šādus pabalstus:

6.1. pamata sociālās palīdzības pabalstu:

6.1.1. garantētā minimālā ienākuma līmenis;

6.1.2. mājokļa pabalstu;

6.2. papildu sociālās palīdzības pabalstu:

6.2.1. pabalstu brīvpusdienām profesionālajās izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšanai, pirmsskolas izglītības iestādēs;

6.2.2. pabalstu mācību gada uzsākšanai;

6.2.3. pabalstu medicīnisko izdevumu daļējai samaksai;

6.2.4. pabalstu krīzes situācijā.

II. Kārtība, kādā mājsaimniecība vai atsevišķas personas mājsaimniecība iegūst tiesības pretendēt uz pabalstiem

7. Mājsaimniecība vai atsevišķas personas mājsaimniecība var pretendēt uz pabalstiem, ja tā atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kā arī krīzes situācijā nonākušās mājsaimniecības un šo atbilstību ir noteicis Sociālais dienests.

8. Trūcīgas mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecībā statusu izvērtē un nosaka atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta otrajā daļā noteiktajam trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnim.

9. Maznodrošinātas mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecības statusu izvērtē un nosaka atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pie ienākuma līmeņa: mājsaimniecībās, kurās ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 327 euro un 229 euro pārējām personām.

10. Krīzes pabalstu mājsaimniecībai vai atsevišķas personas mājsaimniecībai piešķir, ja katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ personai vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, pati saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

11. Lai saņemtu pabalstu un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kā arī krīzes situācijā nonākušām mājsaimniecībām, viena no mājsaimniecības personām vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu vai e-iesnieguma veidā.

12. Nosakot mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecības ienākumu līmeni, Sociālais dienests ievēro normatīvos aktos noteikto.

13. Pabalsti tiek izmaksāti divas reizes mēnesī – pirmo reizi laikā no 10. līdz 15. mēneša datumam, bet otro reizi laikā no 20. līdz 25. mēneša datumam.

III. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts

14. Garantētā minimālā ienākuma pabalstu nosaka atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta pirmajā daļā noteiktajam garantētajam minimālajam ienākumu slieksnim.

15. Pabalsts tiek izmaksāts par kārtējo mēnesi: pirmo reizi pēc pabalsta piešķiršanas 10 darba dienu laikā, pēc tam – līdz kārtējā mēneša 20. datumam.

IV. Mājokļa pabalsts

16. Mājokļa pabalsts ir uzturēšanas izdevumu segšanai, kas saistīti ar mājokļa lietošanu, neatkarīgi no citiem saņemtajiem pašvaldības pabalstiem. Mājokļa uzturēšanas izdevumi ir maksa par apsaimniekošanu, īri un pakalpojumiem (apkuri, elektroenerģiju, ūdensapgādi, kanalizāciju un atkritumu izvešanu).

17. Mājokļa pabalstu piešķir uz trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa laiku.

18. Vienā mājoklī dzīvojošiem tiek piešķirts viens mājokļa pabalsts. Kopīpašuma gadījumā pabalsts tiek dalīts proporcionāli nekustamā īpašuma domājamām daļām.

19. Pabalsta mājokļos ar centralizētu apkuri piešķiršanas nosacījumi un apmērs:

19.1. mājoklī, kurā dzīvo viena persona, pabalstu piešķir ne vairāk kā 30 euro mēnesī neatkarīgi no dzīvojamās platības;

19.2. mājoklī, kurā dzīvo divas personas, pabalstu piešķir ne vairāk kā 35 euro mēnesī neatkarīgi no dzīvojamās platības;

19.3. mājoklī, kurā dzīvo trīs un vairāk personas, pabalstu piešķir ne vairāk kā 45 euro mēnesī neatkarīgi no dzīvojamās platības;

19.4. pabalstu piešķir apkures sezonas laikā no novembra līdz aprīlim ieskaitot.

20. Pabalsts nevar pārsniegt faktiskos izdevumus par mājokļa uzturēšanu.

21. Pabalsts pilnā apmērā vai daļēji tiek pārskaitīts uz attiecīgā pakalpojuma (apsaimniekošana, apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, elektroenerģija, atkritumu izvešana) sniedzēja norēķinu kontu.

22. Pabalsta mājokļos ar individuālo apkuri piešķiršanas nosacījumi un apmērs:

22.1. pabalsta apmērs ir 180 euro;

22.2. pabalstu izmaksā vienu reizi gadā neatkarīgi no apkures sezonas laika, nosakot intervālu starp divām pabalstu saņemšanas reizēm ne mazāku par astoņiem mēnešiem;

22.3. pabalsts tiek pārskaitīts uz personas izvēlētā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu saskaņā ar pavadzīmi.

23. Mājokļa pabalsta izmaksu personas pārtrauc šādos gadījumos:

23.1. izbeigts mājokļa īres līgums;

23.2. mājoklis pārdots vai izīrēts citai personai;

23.3. ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja izlikšanu no mājokļa.

V. Pabalsts brīvpusdienām profesionālajās izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs

24. Tiesības saņemt pabalstu brīvpusdienām profesionālās izglītības iestādēs ir mājsaimniecībai vai atsevišķas personas mājsaimniecībai, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātās statuss.

25. Tiesības saņemt pabalstu bezmaksas ēdināšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolu grupās ir mājsaimniecībai, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātā statuss.

26. Pabalsts brīvpusdienām un bezmaksas ēdināšanai tiek piešķirts, sākot ar tā mēneša 1. datumu, kad pieņemts Sociālā dienesta lēmums.

27. Pabalsts tiek pārskaitīts uz izglītības iestādes, ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu saskaņā ar iesniegto rēķinu, kuram pievienots pakalpojuma saņēmēju (bērnu) saraksts. Pabalsta apmērs nevar pārsniegt 3 euro dienā.

VI. Pabalsts mācību gada uzsākšanai

28. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību gada uzsākšanai ir mājsaimniecībai, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātās statuss.

29. Pabalsts mācību gada uzsākšanai paredzēts personīgās lietošanas priekšmetu iegādei (sporta tērps, apavi, skolas forma, skolas soma u.tml.) mācību procesa nodrošināšanai, un tas tiek piešķirts par katru bērnu pamatizglītības nodrošināšanai.

30. Pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs ir 55 euro vienam bērnam.

31. Pabalstu var pārskaitīt uz personas norēķinu kontu vai pārskaitīt par preci saskaņā ar iesniegto rēķinu.

32. Dokumenti pabalsta saņemšanai kārtējā gadā Sociālajā dienestā iesniedzami no 1. jūnija līdz 31. oktobrim.

VII. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai

33. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai ir paredzēts:

33.1. optisko briļļu lēcu iegādei nepilngadīgiem bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātās mājsaimniecības. Pabalsts gada laikā nevar pārsniegt 55 euro un vienai personai nevar būt lielāks par faktiskajiem optisko briļļu lēcu iegādes izdevumiem.

33.2. līdz 200 euro gadā medicīniskiem izdevumiem (izņemot medikamentus un zobu ārstēšanu, protezēšanu) personai no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības. Pabalstu apmaksā par izdevumiem, kas lielāki par 10 euro;

33.3. 100 % apmērā intravitreālām injekcijām personai no trūcīgas vai maznodrošinātās mājsaimniecības, ne vairāk kā 6 reizes;

33.4. pabalstu medicīnisko izdevumu samaksai pārskaita attiecīgajai ārstniecības iestādei, kas sniegusi pakalpojumu vai personas norēķinu kontā, ja persona jau samaksājusi par pakalpojumu;

33.5. pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no medicīnisko pakalpojumu saņemšanas dienas.

VIII. Pabalsts krīzes situācijā

34. Pabalsts krīzes situācijā var tikt piešķirts, ja katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ mājsaimniecībai vai atsevišķas personas mājsaimniecībai nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, pati saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

35. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir:

35.1. katastrofu gadījumos – līdz 1000 euro neizvērtējot mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecības ienākumus, bet, ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu apjomu un sekas;

35.2. citos no mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos, ja mājsaimniecība vai atsevišķas personas mājsaimniecība savas pamatvajadzības nespēj nodrošināt saviem spēkiem – līdz 500 euro.

36. Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās dienas, kopā ar iesniegumu iesniedzot dokumentu, kas apliecina krīzes situācijas iestāšanās faktu, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldību iestāžu rīcībā.

IX. Noslēguma jautājumi

37. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Bauskas novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901) Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

38. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Bauskas novada domes 2019. gada 28. novembra saistošie noteikumi Nr. 17 "Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem".

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Jātnieks
Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2021. gada 25. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā definētajam sociālās palīdzības mērķim un Labklājības ministrijas vadlīnijām nosaka to pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus un kārtību, kuri tiek piešķirti pamatvajadzību nodrošināšanai un kuru piešķiršanai nepieciešams izvērtēt mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecības materiālo situāciju.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmēru, kas tiek piešķirti pamatvajadzību apmierināšanai, izvērtējot mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecības materiālo situāciju. Tie ir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktie obligāti izmaksājami pabalsti: pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI), dzīvokļa pabalsts kā arī citi pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai: brīvpusdienas un bezmaksas ēdināšana, daļēju medicīnisko izdevumu kompensēšana, mācību pabalsts un pabalsts krīzes situācijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPakalpojumi tiek pilnībā finansēti no pašvaldības gadskārtējā budžetā attiecīgajam mērķim piešķirtajiem līdzekļiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi jāsaskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Jātnieks
14.04.2021