Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 20.04.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ādažu novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošos noteikumus "Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas".
Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/2015

Ādažu novadā 2015. gada 13. februārī
Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2 panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta
2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 30., 31. un 31.1 punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ādažu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pabalstu aprēķināšanas un izmaksas kārtību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (turpmāk – bārenis) pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk – pabalsts), kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.

2. Pašvaldība bārenim piešķir:

2.1. pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

2.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

2.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim – mācību iestādes audzēknim;

2.4. mājokļa pabalstu.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 23.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2021)

3. Lai saņemtu pabalstu, bārenis, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedz Pašvaldības Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.

4. Iesniegumu un citus dokumentus par pabalsta piešķiršanu Dienests izskata un viena mēneša laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.

5. Pabalstu izmaksā ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 25. datumam.

6. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 218 euro, un personām ar invaliditāti kopš bērnības 327 euro.

(Ādažu novada domes 23.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 9/2021 redakcijā)

7. Vienreizējais pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 820,05 euro.

(Ādažu novada domes 23.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 9/2021 redakcijā)

8. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim - mācību iestādes audzēknim 109 euro, un personām ar invaliditāti kopš bērnības 163 euro.

(Ādažu novada domes 23.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 9/2021 redakcijā)

9. Lai saņemtu mājokļa pabalstu, bārenis Dienestā iesniedz:

9.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā bārenis iesniedz Dienestā attiecīgus grozījumus vai jaunu īres līgumu;

9.2. reizi trijos mēnešos – dokumentu kopijas par izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, uzrādot dokumentu oriģinālus.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 23.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2021)

10. Mājokļa pabalsta apmēru Dienests aprēķina pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 3. pielikumu "Mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas", bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus, kas norādīti ar mājokļa lietošanu saistītajos maksājumu dokumentos.

(Ādažu novada domes 23.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 9/2021 redakcijā)

11. Mājokļa pabalstu katru mēnesi izmaksā dzīvojamas telpas īpašniekam vai dzīvojamas telpas pārvaldniekam un/vai ar dzīvojamās telpas lietošanas pakalpojumu saistīto pakalpojumu sniedzējam. Ja tas nav iespējams, pabalstu izmaksā bārenim.

(Grozīts ar Ādažu novada domes 23.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2021)

12. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Ādažu Vēstis".

Ādažu novada domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
Pielikums
Ādažu novada domes 2015. gada 13. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2015
Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvi

(Pielikums svītrots ar Ādažu novada domes 15.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2021)

20.04.2021