Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 03.12.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 78

Rīgā 2021. gada 4. februārī (prot. Nr. 12 17. §)
Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par valsts budžetu 2021. gadam" 43. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" (turpmāk – programma) īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim (turpmāk – finansējums) to izglītības iestāžu dibinātājiem, kuras īsteno klātienes vispārējās un profesionālās izglītības programmas, kā arī programmas attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumus.

2. Finansējumu piešķir, lai segtu tādu pasākumu izmaksas, kuri dod iespēju izglītojamiem iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā) un ir saistīti ar mācību un audzināšanas darba saturu.

II. Finansējuma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība

3. Finansējuma sadalījums programmas īstenošanai privāto izglītības iestāžu dibinātājiem, ministrijām un augstskolām, kuru padotībā ir programmai atbilstošas izglītības iestādes, noteikts šo noteikumu 1. pielikumā, finansējuma sadalījums pašvaldībām līdz 2021. gada 30. jūnijam – šo noteikumu 2. pielikumā un finansējuma sadalījums pašvaldībām pēc administratīvi teritoriālās reformas no 2021. gada 1. jūlija – šo noteikumu 3. pielikumā. Finansējumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

D = S x K, kur

D – programmas īstenošanai piešķirtā finansējuma apmērs attiecīgajam izglītības iestādes dibinātājam (turpmāk – finansējuma saņēmējs);

S – Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadītais un apstiprinātais izglītojamo skaits uz 2020. gada 1. septembri attiecīgā finansējuma saņēmēja izglītības iestādēs, kas klātienē īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas (tai skaitā profesionālās pamatizglītības programmas speciālajās izglītības iestādēs), un izglītojamo skaits uz 2020. gada 1. oktobri attiecīgā finansējuma saņēmēja izglītības iestādēs, kas klātienē īsteno pamata un vidējās profesionālās izglītības programmas (turpmāk – izglītības programmas);

K – 7 euro.

4. Kultūras ministrija, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto finansēšanas līgumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu:

4.1. nodrošina finansējumu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta izpildes jomā, ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde;

4.2. pārskaita finansējumu uz kontu Valsts kasē vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētā kredītiestādē, ja finansējuma saņēmējs ir cita publiska persona vai tās iestāde, izņemot valsts budžeta iestādes;

4.3. pārskaita finansējumu uz kontu Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētā kredītiestādē, ja finansējuma saņēmējs ir privātpersona.

5. Kultūras ministrija atlikumu, ko finansējuma saņēmējs norādījis pārskatos par programmas īstenošanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem 2020. gadā, ietur no finansējuma saņēmējam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem programmas īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 18. jūnijam.

III. Programmas attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumi

6. Finansējuma saņēmējs nodrošina katram tā dibinātās izglītības iestādes izglītojamam, kas klātienē apgūst izglītības programmas, iespēju vismaz vienu reizi katrā mācību semestrī apmeklēt šo noteikumu 2. punktā minētajam programmas mērķim atbilstošu pasākumu. Minētais nosacījums attiecībā uz izglītojamiem, kas apgūst izglītības programmas ieslodzījuma vietā, attiecināms tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar citu normatīvo aktu prasībām.

7. Finansējuma saņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka programmas pasākumi ir saistīti ar mācību un audzināšanas darba saturu vienā vai vairākās mācību satura jomās vai audzināšanas darbā.

8. Programmas ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas, kas radušās laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 18. jūnijam un laikposmā no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim:

8.1. pasākuma ieejas maksa un izdevumi par biļetēm izglītojamiem un personām, kuras pavada grupu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka pavadošo personu skaitu (turpmāk – pavadošās personas);

8.2. maksa pakalpojuma sniedzējam par pasākuma norises nodrošināšanu (tehniskās izmaksas, pakalpojuma sniedzēja personāla atlīdzība, tai skaitā autoratlīdzība, kas saistīta ar pasākuma nodrošināšanu, pakalpojuma sniedzēja transporta izmaksas);

8.3. pasākuma piekļuves (ieejas) maksa vai maksa par digitāla pasākuma norises nodrošināšanu;

8.4. transporta izdevumi (izdevumi par degvielu un transporta nomu) izglītojamo un pavadošo personu nokļūšanai uz pasākuma norises vietu un atpakaļ.

9. Izdevumi, kas saistīti ar pasākuma satura veidošanu, nav attiecināmi.

10. Finansējuma saņēmējs:

10.1. atbilstoši savstarpēji noslēgtajā finansēšanas līgumā noteiktajam termiņam iesniedz Kultūras ministrijā pārskatu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un sasniegtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem (4. pielikums);

10.2. pārskatu sagatavošanai, pārbaudei, parakstīšanai un iesniegšanai izmanto Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus.

11. Mēneša laikā pēc pārskata saņemšanas Kultūras ministrija, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati, pārbauda pārskata atbilstību piešķirtā finansējuma izlietojumam un apstiprina pārskatu, lai nodrošinātu informāciju grāmatvedības ierakstu veikšanai.

12. Finansējuma atlikumu pēc pārskata apstiprināšanas drīkst izmantot nākamajam programmas īstenošanas pārskata periodam. Finansējuma atlikumu, ko finansējuma saņēmējs norādījis pārskatos par programmas īstenošanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem 2021. gadā, neveicot grozījumus 2021. gada finansēšanas līgumos, ietur no finansējuma saņēmējam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem programmas īstenošanai no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 21. jūnijam.

(MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

13. Par finansējuma izlietojuma atbilstību šo noteikumu prasībām un citiem normatīvajiem aktiem atbild finansējuma saņēmējs.

14. Kultūras ministrija atbilstoši savstarpēji noslēgtā finansēšanas līguma nosacījumiem kontrolē finansējuma izlietojuma atbilstību šo noteikumu prasībām.

15. Ja finansējums nav izlietots atbilstoši šiem noteikumiem vai savstarpēji noslēgtajam finansēšanas līgumam, Kultūras ministrijai ir tiesības pieprasīt finansējuma saņēmējam dokumentus, kas apliecina attiecīgus izdevumus un norises satura atbilstību, kā arī pārskaitītā finansējuma vai tā daļas atmaksu mēneša laikā pēc attiecīga pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

16. Ja finansējuma izmaksa tiek pārtraukta vai finansējuma saņēmējs veicis pārskaitītā finansējuma atmaksu, Kultūras ministrija var lemt par neizlietotā finansējuma piešķiršanu citiem ar programmas īstenošanu saistītiem mērķiem.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Kultūras ministrs N. Puntulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 4. februāra
noteikumiem Nr. 78
Valsts budžeta finansējuma sadalījums programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai privāto izglītības iestāžu dibinātājiem, ministrijām un augstskolām no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim

(Pielikums MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

Nr.
p. k.
Izglītības iestādes dibinātāja nosaukumsValsts budžeta finansējuma apmērs (euro) 2020./2021. mācību gada 2. semestrimValsts budžeta finansējuma apmērs (euro) 2021./2022. mācību gada 1. semestrim
1.Aglonas Bazilikas draudze203217
2.Akciju sabiedrība "Izglītības Nams"01 414
3.Biedrība "APECEF"01 393
4.Biedrība "Brāļu draudze"154154
5.Biedrība "Ceļabiedri"6363
6.Biedrība "Gulbenes Valdorfskola"2121
7.Biedrība "Ikšķiles Brīvā skola"378385
8.Biedrība "Kuldīgas mantojums"0161
9.Biedrība "Latvijas Starptautiskā skola"02 604
10.Biedrība "MāruGuns"280322
11.Biedrība "Montessori bērnu māja"119119
12.Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai"0161
13.Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"1 3172 793
14.Biedrība "Privātskola "Latreia""01 533
15.Biedrība "Rīgas jaunā skola"374574
16.Biedrība "Rīgas Starptautiskā skola"1 0251 575
17.Biedrība "Rūdolfa Šteinera skolas biedrība"252294
18.Biedrība "Saknes un spārni"9898
19.Biedrība "Sporta un izglītības centrs ZAĻĀ SKOLA"0231
20.Biedrība "Tautskola 99 Baltie zirgi"028
21.Izglītības un zinātnes ministrija74 518131 999
22.Kultūras ministrija15 66615 666
23.Labklājības ministrija (Sociālās integrācijas valsts aģentūra)261266
24.Latvijas Jūras akadēmija4152 877
25.Latvijas Lauksaimniecības universitāte (sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola")1 2531 253
26.Nodibinājums "Rīgas Romas katoļu ģimnāzija"8691 253
27.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija815826
28.Rīgas Tehniskā universitāte626770
29.Romas Katoļu baznīcas Liepājas diecēze1 1411 141
30.Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes–Aglonas diecēze1 0981 113
31.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alinvest"314721
32.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANT"371889
33.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA""02 940
34.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu Jaunā pamatskola"463511
35.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citrum"294294
36.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Darbīgās rociņas"4163
37.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Domdaris"9191 519
38.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Exupery"1 2321 232
39.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaismas tilts 97"319966
40.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izglītības un attīstības centrs Universum"1 5181 526
41.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klauvas"014
42.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lazdiņas privātā vidusskola "Punktiņš""430434
43.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mazulītis Rū"112112
44.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mēs pieci"294308
45.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mīlestības māja"203203
46.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Papilio Via"0210
47.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Patnis"1 1911 603
48.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pedagoģiskais centrs "Eksperiments""0455
49.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pētnieku darbnīca"343343
50.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pietura ģimenei"021
51.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Privātsākumskola"0266
52.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas ģimnāzija Maksima"0546
53.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tehniski-lingvistiskā koledža"231231
54.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RTU inženierzinātņu vidusskola"344497
55.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Talsu kristīgā skola"2 0702 100
56.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Templum"352413
57.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TMKA"231231
58.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Torņkalna Privātā vidusskola"0497
59.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VS Skola"216336
60.Tieslietu ministrija (Ieslodzījuma vietu pārvalde)0140
61.Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"2 51012 019
Kopā 114 944202 944
2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 4. februāra
noteikumiem Nr. 78
Valsts budžeta finansējuma sadalījums programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai pašvaldībām no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam

(Pielikums MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

Nr.
p. k.
Izglītības iestādes dibinātāja nosaukumsValsts budžeta finansējuma apmērs (euro) 2020./2021. mācību gada 2. semestrim
1.Aglonas novada pašvaldība1 042
2.Aizkraukles novada pašvaldība5 231
3.Aizputes novada pašvaldība6 221
4.Aknīstes novada pašvaldība1 345
5.Alojas novada pašvaldība2 432
6.Alsungas novada pašvaldība618
7.Alūksnes novada pašvaldība9 768
8.Amatas novada pašvaldība2 380
9.Apes novada pašvaldība1 620
10.Auces novada pašvaldība3 201
11.Ādažu novada pašvaldība12 082
12.Babītes novada pašvaldība7 683
13.Baldones novada pašvaldība4 224
14.Baltinavas novada pašvaldība512
15.Balvu novada pašvaldība8 405
16.Bauskas novada pašvaldība12 389
17.Beverīnas novada pašvaldība1 512
18.Brocēnu novada pašvaldība3 829
19.Burtnieku novada pašvaldība1 722
20.Carnikavas novada pašvaldība1 998
21.Cesvaines novada pašvaldība1 846
22.Cēsu novada pašvaldība14 151
23.Ciblas novada pašvaldība1 025
24.Dagdas novada pašvaldība4 046
25.Daugavpils novada pašvaldība7 405
26.Daugavpils pilsētas pašvaldība52 434
27.Dobeles novada pašvaldība11 084
28.Dundagas novada pašvaldība2 422
29.Durbes novada pašvaldība1 211
30.Engures novada pašvaldība3 804
31.Ērgļu novada pašvaldība1 546
32.Garkalnes novada pašvaldība2 781
33.Grobiņas novada pašvaldība4 632
34.Gulbenes novada pašvaldība12 721
35.Iecavas novada pašvaldība5 970
36.Ikšķiles novada pašvaldība8 287
37.Ilūkstes novada pašvaldība2 583
38.Inčukalna novada pašvaldība2 330
39.Jaunjelgavas novada pašvaldība1 422
40.Jaunpiebalgas novada pašvaldība534
41.Jaunpils novada pašvaldība1 170
42.Jelgavas novada pašvaldība14 450
43.Jelgavas pilsētas pašvaldība48 071
44.Jēkabpils novada pašvaldība1 650
45.Jēkabpils pilsētas pašvaldība15 323
46.Jūrmalas pilsētas pašvaldība25 384
47.Kandavas novada pašvaldība4 536
48.Kārsavas novada pašvaldība2 592
49.Kocēnu novada pašvaldība2 791
50.Kokneses novada pašvaldība1 526
51.Krāslavas novada pašvaldība8 241
52.Krimuldas novada pašvaldība2 802
53.Krustpils novada pašvaldība2 913
54.Kuldīgas novada pašvaldība17 480
55.Ķeguma novada pašvaldība2 640
56.Ķekavas novada pašvaldība12 541
57.Lielvārdes novada pašvaldība6 645
58.Liepājas pilsētas pašvaldība52 831
59.Limbažu novada pašvaldība9 787
60.Līgatnes novada pašvaldība1 208
61.Līvānu novada pašvaldība4 974
62.Lubānas novada pašvaldība778
63.Ludzas novada pašvaldība7 665
64.Madonas novada pašvaldība14 309
65.Mazsalacas novada pašvaldība1 778
66.Mālpils novada pašvaldība1 921
67.Mārupes novada pašvaldība16 617
68.Mērsraga novada pašvaldība0
69.Naukšēnu novada pašvaldība559
70.Neretas novada pašvaldība1 550
71.Nīcas novada pašvaldība1 703
72.Ogres novada pašvaldība18 976
73.Olaines novada pašvaldība5 197
74.Ozolnieku novada pašvaldība5 981
75.Pārgaujas novada pašvaldība1 413
76.Pāvilostas novada pašvaldība1 407
77.Pļaviņu novada pašvaldība1 392
78.Preiļu novada pašvaldība6 423
79.Priekules novada pašvaldība3 374
80.Priekuļu novada pašvaldība842
81.Raunas novada pašvaldība973
82.Rēzeknes novada pašvaldība12 066
83.Rēzeknes pilsētas pašvaldība25 127
84.Riebiņu novada pašvaldība1 995
85.Rīgas pilsētas pašvaldība430 635
86.Rojas novada pašvaldība1942
87.Ropažu novada pašvaldība3 716
88.Rucavas novada pašvaldība739
89.Rugāju novada pašvaldība1 330
90.Rundāles novada pašvaldība1 888
91.Rūjienas novada pašvaldība2 053
92.Salacgrīvas novada pašvaldība1 542
93.Salas novada pašvaldība2 053
94.Salaspils novada pašvaldība14 133
95.Saldus novada pašvaldība13 658
96.Saulkrastu novada pašvaldība4 865
97.Sējas novada pašvaldība859
98.Siguldas novada pašvaldība13 906
99.Skrīveru novada pašvaldība2 231
100.Skrundas novada pašvaldība2 638
101.Smiltenes novada pašvaldība3 419
102.Stopiņu novada pašvaldība8 289
103.Strenču novada pašvaldība881
104.Talsu novada pašvaldība17 302
105.Tērvetes novada pašvaldība1 783
106.Tukuma novada pašvaldība15 039
107.Vaiņodes novada pašvaldība1 481
108.Valkas novada pašvaldība2 945
109.Valmieras pilsētas pašvaldība22 812
110.Varakļānu novada pašvaldība1 592
111.Vārkavas novada pašvaldība809
112.Vecpiebalgas novada pašvaldība1 912
113.Vecumnieku novada pašvaldība2 814
114.Ventspils novada pašvaldība6 232
115.Ventspils pilsētas pašvaldība19 347
116.Viesītes novada pašvaldība1 846
117.Viļakas novada pašvaldība2 612
118.Viļānu novada pašvaldība3 325
119.Zilupes novada pašvaldība0
 Kopā1 213 750
3. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 4. februāra
noteikumiem Nr. 78
Valsts budžeta finansējuma sadalījums programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai pašvaldībām pēc administratīvi teritoriālās reformas no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim

(Pielikums MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

Nr.
p. k.
Izglītības iestādes dibinātāja nosaukumsValsts budžeta finansējuma apmērs (euro) 2021./2022. mācību gada 1. semestrim
1.Aizkraukles novads (Aizkraukle)20 580
2.Alūksnes novads (Alūksne)9 835
3.Augšdaugavas novads (Daugavpils)13 013
4.Ādažu novads (Ādaži)14 924
5.Balvu novads (Balvi)13 223
6.Bauskas novads (Bauska)32 361
7.Cēsu novads (Cēsis)31 122
8.Dienvidkurzemes novads (Grobiņa)23 443
9.Daugavpils valstspilsētas pašvaldība63 189
10.Dobeles novads (Dobele)21 581
11.Gulbenes novads (Gulbene)13 398
12.Jelgavas novads (Jelgava)21 728
13.Jelgavas valstspilsētas pašvaldība52 220
14.Jēkabpils novads (Jēkabpils)29 897
15.Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība30 877
16.Krāslavas novads (Krāslava)13 069
17.Kuldīgas novads (Kuldīga)21 077
18.Ķekavas novads (Ķekava)22 372
19.Liepājas valstspilsētas pašvaldība57 246
20.Limbažu novads (Limbaži)17 248
21.Līvānu novads (Līvāni)7 882
22.Ludzas novads (Ludza)13 181
23.Madonas novads (Madona)20 041
24.Mārupes novads (Mārupe)29 267
25.Ogres novads (Ogre)46 991
26.Olaines novads (Olaine)12 341
27.Preiļu novads (Preiļi)10 591
28.Rēzeknes novads (Rēzekne)16 856
29.Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība26 306
30.Rīgas valstspilsētas pašvaldība476 231
31.Ropažu novads (Ulbroka)21 021
32.Salaspils novads (Salaspils)14 133
33.Saldus novads (Saldus)20 258
34.Saulkrastu novads (Saulkrasti)5 726
35.Siguldas novads (Sigulda)26 019
36.Smiltenes novads (Smiltene)12 922
37.Talsu novads (Talsi)23 835
38.Tukuma novads (Tukums)35 210
39.Valkas novads (Valka)4 914
40.Valmieras novads (Valmiera)43 281
41.Varakļānu novads (Varakļāni)1 820
42.Ventspils novads (Ventspils)6 363
43.Ventspils valstspilsētas pašvaldība27 594
 Kopā1 425 186
4. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 4. februāra
noteikumiem Nr. 78
Pārskats par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai
Sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 4.februāra noteikumiem Nr. 78 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim";Veidlapa Nr. 22_LSS
Pārskats par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai
  
 KODI
Pašvaldības nosaukums (novads, pilsēta) 
 
Izglītības iestādes dibinātāja vai izglītības iestādes nosaukums 
Pārskata periods 

(euro)1

KodsKoda nosaukumsNaudas plūsmas izpilde
no perioda sākuma
Izpilde pēc uzkrāšanas principa
no perioda sākuma
AB12
ATL_SAKAtlikums perioda sākumā  
I.Ieņēmumi  
MERK_DOTSaņemts pārskata periodā (no Kultūras ministrijas)  
II.Izdevumi  
1000Atlīdzība  
ATRt. sk. autoratlīdzība (honorārs)  
2000Preces un pakalpojumi  
BILt. sk. biļešu izdevumi, ieejas maksa  
TRAt. sk. transporta izdevumi  
TEHt. sk. pasākuma tehniskās izmaksas  
ATLt. sk. pasākuma nodrošinātāja personāla atlīdzība  
ATL_BEIAtlikums perioda beigās  

Piezīme.

1. 1 Norāda ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.

Pārskats par sasniegtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem2

Nr. p. k.Pasākuma nosaukums un saturiskā pakalpojuma nodrošinātājs3Pasākuma norises laiks un vietaNorises atbilstība kultūras nozarei (atzīmēt ar "1"; viens pasākums var atbilst vairākām nozarēm)Pasākuma publicitāte (attiecīgajā ailē norādīt publikāciju skaitu)Iesaistīto izglītojamo skaits (attiecīgajā pasākumā attiecīgajā klašu grupā)
  laiksvietamūzikateātrisdejacirksvizuālā mākslakinoarhi-
tektūra
dizainsmateriālais un nemate-
riālais kultūras mantojums
literatūra un grāmat-
niecība
internetstelevīzijaradiodrukātā presecits1.–4. klase5.–6. klase7.–9. klase10.–12. klase4
 ABCDEFGHIJKLM123456789
                       
                       
KOPĀxx                   
VISI PASĀKUMI KOPĀxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
 Izglītojamo skaits
Unikālo apmeklētāju skaits atskaites periodā – izglītojamie, kuriem nodrošināta iespēja piedalīties vismaz vienā no programmas "Latvijas skolas soma" norisēm semestra laikā 

Piezīmes.

2. 2 Ja vienā dienā vai viena brauciena laikā notikušas vairākas saturiskās norises, piemēram, izstādes un teātra izrādes apmeklējums, katra no tām jānorāda atsevišķā rindā.

3. 3 Norāda pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina saturisko pakalpojumu un pasākuma nosaukumu, piemēram, Dailes teātris, izrāde "Sprīdītis". Biļešu tirdzniecības operatoru nenorāda.

4. Izglītojamie profesionālās vidējās izglītības programmās.

Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas nepieciešamās ziņas, un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

Kultūras ministrs N. Puntulis
03.12.2021