Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Talsos 2021. gada 28. janvārī (prot. Nr. 1, 15. p., lēmums Nr. 15)
Pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35. panta otro daļu,
Pārejas noteikumu 37. punkta 1. apakšpunktu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Talsu novada pašvaldības pabalstu veidus ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību, pabalstu piešķiršanas un izmaksu kārtību mājsaimniecībām, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, kā arī lēmuma par pabalstu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pabalstu ir tiesības saņemt mājsaimniecībām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Talsu novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

II. Pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs

4. Pabalstu krīzes situācijā piešķir laika posmā, kad valstī izsludināta ārkārtēja situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam, ja mājsaimniecība no tās neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, tā nesaņem dīkstāves pabalstus un tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

4.1.1. mājsaimniecībai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu, izņemot gadījumu, kad persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās, atteikts dīkstāves pabalsts) un tas dokumentāli tiek apliecināts;

4.1.2. mājsaimniecībai ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam) un tas tiek dokumentāli apliecināts;

4.1.3. mājsaimniecība atrodas vai ir atradusies karantīnā un sakarā ar to tai nav iztikas līdzekļu, kas dokumentāli tiek apliecināts.

5. Pabalsts krīzes situācijā personai jeb vienam ģimenes loceklim ir 150,00 euro mēnesī.

6. Mājsaimniecībām, kurām tiek izmaksāts pabalsts krīzes situācijā saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju sakarā ar Covid-19 izplatību, papildus tiek piešķirts 50,00 euro par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.

7. Mājsaimniecības atbilstību pabalstam krīzes situācijā saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju sakarā ar Covid-19 izplatību Sociālais dienests, saņemot iesniegumu un dokumentus, kuri apliecina krīzes situācijas iestāšanās faktu (1. pielikumā) un aizpildot sociālās situācijas izvērtējumu, izskata atbilstību noteiktajiem kritērijiem (2. pielikumā).

8. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu krīzes situācijā pieņem piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.

9. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Talsu novada domē.

10. Talsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

III. Noslēguma jautājums

11. Saistošie noteikumi stājas spēkā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldīšanas likuma 24. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
1. pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr. 2
"Pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību"

TALSU NOVADA SOCIĀLAJAM DIENESTAM

Iesniedzējs: 
Personas kods: 
Deklarētā adrese: 
Faktiskā adrese: 
Iesniedzēja tālrunis: 
Iesniedzēja e-pasts: 

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt pabalstu krīzes situācijā, kura izveidojusies valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.
 
(detalizēti jāapraksta izveidojušās krīzes situācijas saistība ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju)

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas izveidošanos:

1)
2)
3)
4)

Apliecinu, ka visa iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Apliecinu, ka nav saņemts atbalsts par dīkstāvi vai bezdarbnieka pabalsts.

Atļauju sociālā darba speciālistiem izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju.

Vārds uzvārds: Personas kods: 
Banka: Bankas konts: 
DatumsIesniedzēja paraksts*: 

* fizisks paraksts nav nepieciešams ja iesniegums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu vai arī tiek iesniegts, izmantojot portālu www.latvija.lv.

Datu aizsardzības atruna

Talsu novada pašvaldības Sociālais dienests ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

Sūdzības par datu apstrādes pārkāpumiem jāiesniedz Datu valsts inspekcijai, Blaumaņa ielā 11/13 – 11, Rīga, LV-1011, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv

Sociālais darbinieks:    Lēmuma Nr. 
 (Vārds Uzvārds) (paraksts) Datums: 

SAŅEMTS
Talsu novada Sociālajā dienestā __________________

20___. gada ___________Nr.________________

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
2. pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr. 2
"Pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību"
Sociālās situācijas izvērtējums
20__. gada _____.____________
Personas vārds, uzvārds 

Kontakttālrunis:

 
Deklarētā dzīvesvietas adrese: 
Faktiskā dzīvesvietas adrese: 
Pilngadīgas personas ģimenē: Bērni līdz:18.g.v. 
   
Sociālā situācijaPersonasPiezīmes
Ienākumi (neto) no algota darba, euro  
Citi regulārie ienākumi, euro  
Nav ienākumu  
 • bezalgas atvaļinājums  
 • bezdarbnieka statuss, pabalsts nepienākas  
 • bezdarbnieka pabalsts beidzies ārkārtējās situācijas laikā vai mēnesi pirms  
 • bezdarbnieka statuss, pabalstu vēl nesaņem  
 • pašnodarbināta persona vai patentmaksātājs atbalstu par dīkstāvi nesaņem  
 • strādāja uz uzņēmuma līguma  
 • pakalpojumu sniedzējs (nozare)  
 • strādāja ārpus Latvijas  
 • pašizolācija, atgriežoties no citas valsts  
 • karantīna  
 • citi gadījumi  
Atbalsts par dīkstāvi saņemts  
Atbalsts par dīkstāvi atteikts  
Kredītu atmaksa mēnesī, euro  
Citi ikmēneša obligātie maksājumi, euro  

Cita informācija:

 
 
 
 
 
 
 

Pabalsts krīzes situācijā pilngadīgām personām _________________________ euro

Pabalsts krīzes situācijā aprūpē esošiem bērniem ________________________euro

Piemaksa pie pabalsta krīzes situācijā bērnam (-iem) līdz 18 gadu vecumam _______________ euro

Sociālais darbinieks 
 /paraksts un paraksta atšifrējums/
Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
Saistošo noteikumu Nr. 2 "Pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumi nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus par pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanu, valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50 % apmērā no mājsaimniecībai izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 75 euro mēnesī vienai personai mājsaimniecībā. Papildus pabalstu 50 euro par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam ar likumprojekta ieviešanu nodrošinās 100 % valsts atbalstu pašvaldībām palīdzības sniegšanai ārkārtējā situācijā mājsaimniecībām, kuras nonākušas krīzes situācijā, palielinot izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 euro katram bērnam. Izvērtējot minēto un ņemot vērā Labklājības ministrijas ieteikumus "Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu saistībā ar Covid-19", secināts, ka, pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, ir nepieciešams pieņemt atsevišķus saistošos noteikumus, nosakot jaunu papildu palīdzības veidu Talsu novada mājsaimniecībām, nosakot krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā.
2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi ir nepieciešami, lai uzlabotu sociālo situāciju krīzes situācijā nonākušām mājsaimniecībām, sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī. Pabalsts krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā ir viens no atbalsta veidiem Talsu novada administratīvās teritorijas pašvaldības iedzīvotājiem, kas ļaus nodrošināt pamatvajadzības minētājā periodā.

Saistošo noteikumu projekts "Pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību" (turpmāk – Saistošie noteikumi) paredz noteikt krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim piešķirot 150,00 euro mēnesī, ņemot vērā Saistošajos noteikumos noteiktos kritērijus. Saistošie noteikumi ir spēkā laikā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuIzvērtējot iespējamo pabalstu pieprasītāju skaitu, Saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu līdz 2021. gada 30. jūnijam ir 22500,00 EUR.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāNav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Talsu novada Sociālais dienests. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās Saistošo noteikumu izpildi.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
06.02.2021
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.