Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 18.02.2021. - ... / Spēkā esošā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 35/2020

2020. gada 10. decembrī
Par transporta izdevumu segšanu Salaspils novada iedzīvotājiem
Apstiprināti Salaspils novada domes sēdē
2020. gada 10. decembrī (prot. Nr. 26, 2. §)

Precizēti 28.01.2021., prot. Nr. 2, 2. §

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma
14. panta trešo daļu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka transporta izdevumu segšanu Salaspils novada iedzīvotājiem.

2. Transporta izdevumus sedz personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pēc kārtas ir Salaspils novada administratīvajā teritorijā.

3. Pensionārs šo noteikumu izpratnē ir persona, kura ir sasniegusi Latvijas Republikā noteikto vecumu, kas dod tiesības pieprasīt vecuma pensiju.

4. Nestrādājošs pensionārs vai nestrādājoša persona ar III grupas invaliditāti šo noteikumu izpratnē ir persona, kura vismaz 3 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas, neieņem algotu amatu, nav noslēgusi darba vai uzņēmuma līgumu, vai nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību Valsts ieņēmumu dienestā.

5. Transporta izdevumu segšanai tiek piešķirts pabalsts vai izsniegta personalizēta braukšanas karte lietošanai Salaspils novada sabiedriskā transporta maršrutu tīklā.

II. Izdevumu segšanas veids, apmērs un saņēmēju mērķa grupas

6. Tiesības saņemt pabalstu transporta izdevumu segšanai vienu reizi kalendārajā gadā 100 euro apmērā ir personai, kurai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi I grupas invaliditāti un kura nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu.

7. Tiesības saņemt pabalstu transporta izdevumu segšanai vienu reizi kalendārajā gadā 100 euro apmērā ir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils novadā ārpus Salaspils pilsētas teritorijas un kuras atbilst šādām mērķa grupām:

7.1. politiski represētas personas;

7.2. Černobiļas atomelektrostacijas (turpmāk – AES) avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;

7.3. nestrādājoši pensionāri;

7.4. nestrādājošas personas, kurām noteikta III grupas invaliditāte.

8. Tiesības saņemt pabalstu transporta izdevumu segšanai vienu reizi kalendārajā gadā 50 euro apmērā ir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils pilsētā un persona (vai tās laulātais) nomā no Salaspils pašvaldības vai personai (vai tās laulātajam) pieder sakņu (ģimenes) dārzs Salaspils novada teritorijā ārpus Salaspils pilsētas robežas, un kuras atbilst šādām mērķa grupām:

8.1. politiski represētas personas;

8.2. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;

8.3. nestrādājoši pensionāri;

8.4. nestrādājošas personas, kurām noteikta III grupas invaliditāte.

9. Daudzkārt lietojamu personalizēto braukšanas karti (turpmāk – Braukšanas karte) līdz 96 braucieniem gadā ir tiesības saņemt personām, kuras atbilst šādām mērķa grupām:

9.1. nestrādājoši pensionāri, kuri neatbilst noteikumu 7. un 8. punktā minētajām mērķa grupām;

9.2. pensionāri, kuriem noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss;

9.3. trūcīgas vai maznodrošinātas personas, kurām ir noteikta III grupas invaliditāte.

10. Persona, kura atbilst vairākām noteikumos minētajām mērķa grupām, ir tiesīga izvēlēties tikai vienu no transporta izdevumu segšanas veidiem.

III. Transporta izdevumu segšanas kārtība

11. Lai saņemtu pabalstu transporta izdevumu segšanai, persona vienu reizi kalendārajā gadā laika posmā no 1. marta līdz 31. martam Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai Salaspils novada pašvaldības iestādē "Salaspils novada Sociālais dienests" (turpmāk – Dienests) iesniedz noteiktas formas iesniegumu.

12. Iesniedzot iesniegumu, personai jāuzrāda dokuments, kas apliecina piederību kādai no sekojošām mērķa grupām:

12.1. politiski represētas personas apliecība;

12.2. dokuments, kas apliecina piedalīšanos Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanā;

12.3. pensionāra apliecība;

12.4. invaliditātes apliecība;

12.5. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmums;

12.6. maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusa izziņa.

13. Pabalstu izmaksā personai ar pārskaitījumu uz personas norādīto norēķinu kontu.

14. Braukšanas kartes izsniegšanu organizē Dienests.

15. Braukšanas kartes nozaudēšanas, zādzības, sabojāšanas vai jebkuru citu apstākļu iestāšanās gadījumā, atkārtotas kartes izgatavošanas izdevumus saskaņā ar kartes izgatavotāja noteikto maksu, sedz persona. Atkārtotu braukšanas karti izsniedz pēc naudas pārskaitījuma saņemšanas Salaspils novada pašvaldības kontā.

16. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, pieņem Dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

17. Lēmums par noteikumu 6., 7., 8. punktā norādītā pabalsta piešķiršanu un 9. punktā minēto braukšanas karšu izsniegšanu tiek publicēts izdevumā "Salaspils Vēstis" un domes mājas lapā: www.salaspils.lv, nodrošinot personas datu aizsardzības prasības.

18. Lēmums par atteikumu piešķirt pabalstu personai tiek paziņots rakstveidā, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70. panta otrajā daļā noteiktajam.

19. Dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Salaspils novada domē, bet domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

20. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Salaspils novada domes 2011. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 11/2011 "Braukšanas maskas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā".

21. Noteikumu 9.2. un 9.3. apakšpunktā minētās mērķagrupas, kuras izmantojušas transporta pakalpojumus 2020. gada decembrī un 2021. gada janvārī, ir tiesīgas iesniegt Sociālajā dienestā izmantotās braukšanas biļetes kompensācijas saņemšanai līdz 2021. gada 12. februārim. Kompensācijas apmērs personai mēnesī tiek aprēķināts un izmaksāts atbilstoši iesniegtajām braukšanas biļetēm, nepārsniedzot 8 euro mēnesī.

22. Lai ierobežotu pulcēšanos saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, noteikumu 11. punktā minēto iesniegumu par braukšanas kartes saņemšanu vai pabalsta piešķiršanu transporta izdevumu segšanai 2021. gadā klātienē nesniedz. Šajā gadījumā pakalpojumu atbilstoši iespējām sniedz attālināti un lēmumu par braukšanas kartes izsniegšanu vai pabalsta piešķiršanu transporta izdevumu segšanai 2021. gadam Dienests pieņem balstoties uz tā rīcībā esošajiem datiem par 2020. gadu.

(Salaspils novada domes 11.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 5/2021 redakcijā)

23. Noteikumu 22. punktā minētais atbrīvojums no iesnieguma iesniegšanas 2021. gadā neattiecas uz personām, kuras vēlas saņemt braukšanas karti vai pabalstu transporta izdevumu segšanai, bet līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai nebija saņēmušas braukšanas maksas atvieglojumus saskaņā ar Salaspils novada domes 2011. gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2011 "Braukšanas maskas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā.

(Salaspils novada domes 11.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 5/2021 redakcijā)

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars
18.02.2021
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.