Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 51

Daugavpilī 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 52, 8. §)
Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras "Daugavpils Sporta medicīnas centrs" nolikums
APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2020. gada 17. decembra lēmumu Nr. 667

PRECIZĒTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2021. gada 28. janvāra lēmumu Nr. 18

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 8. punktu,
Daugavpils Universitātes Satversmes
11.8., 28.2.6. apakšpunktu,
Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu,
3. panta trešo daļu, 16. panta otro daļu,
29., 31. un 32. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras "Daugavpils Sporta medicīnas centrs" (turpmāk – aģentūra) darbību.

2. Aģentūra ir Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) un Daugavpils Universitātes kopīgi izveidota iestāde.

3. Aģentūras juridiskā adrese: Parādes ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, Aģentūrai ir bankas konts Valsts kasē, veidlapa un zīmogs. Aģentūrai var būt savs logo vai ģerbonis.

II. Aģentūras padotība un darbības pārraudzības kārtība

4. Aģentūras darbības pārraudzību īsteno ar uzraudzības padomes starpniecību.

5. Uzraudzības padomes sastāvā ir četri locekļi: divi – Domes deleģētie pārstāvji un divi – Daugavpils Universitātes Senāta deleģētie pārstāvji pēc Daugavpils Universitātes Rektora priekšlikuma. Uzraudzības padomes priekšsēdētāja pienākumus pilda Domes deleģētais Domes priekšsēdētāja vietnieks.

6. Īstenojot pārraudzību, uzraudzības padome:

6.1. apstiprina aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju;

6.2. apstiprina kopējo gada budžeta apjomu;

6.3. apstiprina aģentūras darba plānu kārtējam gadam;

6.4. pieņem darbā un atlaiž no darba aģentūras direktoru;

6.5. novērtē aģentūras darbības rezultātus;

6.6. ierosina pārbaužu veikšanu aģentūrā;

6.7. ierosina disciplinārlietu vai dienesta pārbaudi saistībā ar aģentūras direktora darbību (arī disciplināri soda);

6.8. veic citus normatīvajos aktos noteiktos pasākumus.

7. Uzraudzības padomei ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par aģentūras darbību.

III. Aģentūras izveidošanas mērķis un uzdevumi

8. Aģentūras izveidošanas mērķis ir nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu sporta medicīnas centru, kurā strādās augstās klases profesionāļi sporta medicīnas, fizioterapijas, traumatoloģijas un rehabilitācijas jomā, nodrošinot regulāras veselības pārbaudes, konsultācijas par traumu profilaksi, ķermeņa slodzi un citiem jautājumiem, sportistiem visā Latgales reģionā, t.sk. bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi padziļināto medicīnisko pārbaudi.

9. Aģentūrai ir šādi uzdevumi:

9.1. sistemātiska sportistu un bērnu ar paaugstināto fizisko slodzi medicīniskās pārbaudes nodrošināšana; sporta ārsta konsultācijas nodrošināšana;

9.2. fizioterapeita konsultācijas nodrošināšana;

9.3. traumatologa konsultācijas nodrošināšana;

9.4. ārsta rehabilitologa konsultācijas nodrošināšana;

9.5. uztura speciālista konsultācijas nodrošināšana;

9.6. ķermeņa masāžas pakalpojumu nodrošināšana;

9.7. ārstnieciskās vingrošanas pakalpojumu sniegšana;

9.8. rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana;

9.9. sportistu un bērnu ar paaugstināto fizisko slodzi reģistra izveide un uzturēšana;

9.10. Daugavpils Universitātē studējošo prakses vietu nodrošināšana attiecīgajās specialitātēs.

IV. Aģentūras pārvaldes struktūra

10. Aģentūras darbu vada direktors, kas pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās pastarpinātās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas, rīkojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumā, šajā nolikumā un darba līgumā minētajiem noteikumiem.

11. Aģentūras direktors nodrošina Aģentūras darbības tiesiskumu. Aģentūras direktors ir atbildīgs par Aģentūras administratīvo aktu un citu dokumentu tiesiskumu un lietderību.

12. Aģentūras direktors papildus Publisko aģentūru likumā noteiktajām pilda šādus uzdevumus:

12.1. nodrošina Aģentūras gada publiskā pārskata sagatavošanu un publicēšanu;

12.2. rīkojas ar Aģentūras mantu un finanšu līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktā kārtībā,

12.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Aģentūru tās kompetencē esošajos jautājumos attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, fiziskām un juridiskām personām;

12.4. nodrošina Aģentūras personāla vadību, pieņem darbā un atbrīvo no darba Aģentūras darbiniekus, nosaka viņu kompetenci un atbildību, apstiprina amata vienību sarakstus un amata aprakstus;

12.5. atbilstoši savai kompetencei dod rīkojumus, kas ir saistoši Aģentūras darbiniekiem;

12.6. slēdz darba un saimnieciskos līgumus, paraksta citus dokumentus Aģentūras vārdā;

12.7. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina sabiedrības informēšanu par Aģentūras darbību;

12.8. veic citus uzdevumus, kas noteikti normatīvajos aktos, Domes un Daugavpils Universitātes Senāta lēmumos.

13. Aģentūras direktors atbild par Aģentūras uzdevumu izpildi un par Aģentūras resursu racionālu un lietderīgu izmantošanu.

V. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi

14. Aģentūras manta ir ar Domes lēmumu un ar Daugavpils Universitātes Senāta lēmumu Aģentūrai nodotā manta, kas nodota Aģentūras valdījumā. Aģentūra ar tās valdījumā nodoto mantu rīkojas, kā arī par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

15.1. pašvaldības un Daugavpils Universitātes budžeta dotācijas;

15.2. ieņēmumi par Aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

15.3. citi ieņēmumi – tai skaitā ziedojumi, dāvinājumi un piesaistītie ārvalstu finanšu līdzekļi.

16. Aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar Domes un Daugavpils Universitātes Senāta apstiprināto cenrādi.

17. Pārskatus par aģentūras uzdevumu pildīšanu un līdzekļu izlietojumu aģentūra sniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā.

VI. Aģentūras administratīvo aktu izdošanas, izdoto administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

18. Aģentūras direktors savas kompetences ietvaros izskata iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības, pieņem attiecīgus lēmumus, izdod administratīvos aktus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

19. Aģentūras direktora izdotos administratīvus aktu un faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Domes izpilddirektoram.

VII. Aģentūras likvidēšanas kārtība un kārtība, kādā notiek izstāšanās no tās

20. Aģentūru likvidē, pieņemot par to Domes lēmumu un Daugavpils Universitātes Senāta lēmumu, saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.

21. Lai izstātos no aģentūras, Dome vai Daugavpils Universitātes Senāts pieņem attiecīgu lēmumu. Vienam no aģentūras dibinātājiem pieņemot lēmumu par izstāšanos no aģentūras, otrajam dibinātājam 30 dienu laikā jāpieņem lēmums par izmaiņām aģentūras nolikumā vai aģentūras likvidēšanu.

VIII. Noslēguma jautājums

22. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. februārī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs
Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 17. decembra saistošo noteikumu Nr. 51 "Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras "Daugavpils Sporta medicīnas centrs" nolikums"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Publisko aģentūru likuma 3. panta trešo daļu, ja valsts un pašvaldību resursu efektīvai izmantošanai, kopīgu funkciju nodrošināšanai un sabiedrības vajadzību apmierināšanai tas ir lietderīgi, (..) vairākas pašvaldības ir tiesīgas izveidot kopīgu aģentūru, kas darbojas vairāku tiešās un pastarpinātās vai tiešās pārvaldes iestāžu kompetences jomā. Daugavpils pilsētas pašvaldība no vienas puses un Daugavpils Universitāte no otras puses ir atvasinātās publiskās personas. Ar mērķi nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu sporta medicīnas centru, kurā strādās augstās klases profesionāļi sporta medicīnas, fizioterapijas, traumatoloģijas un rehabilitācijas jomā, nodrošinot regulāras veselības pārbaudes, konsultācijas par traumu profilaksi, ķermeņa slodzi un citiem jautājumiem, sportistiem visa Latgales reģionā, t.sk. bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi padziļināto medicīnisko pārbaudi, vienojās par kopīgas aģentūras izveidi. Kopīgas aģentūras izveide sekmēs pašvaldības resursu efektīvāku izmantošanu, kopīgu ar Daugavpils Universitāti funkciju nodrošināšanu (sekmēt iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugstināšanu, paplašinot praktisko nodarbību iespējas, veicināt veselīgu dzīvesveidu un sportu).
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi ir Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras "Daugavpils Sporta medicīnas centrs" nolikums, kurā atrunāta aģentūras kompetence pakalpojumu sniegšanā, padotība, darbības pārraudzības kārtība, izveidošanas mērķis, aģentūras uzdevumi, administratīvo aktu izdošanas, administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība, aģentūras likvidēšanas kārtība un kārtība, kādā notiek izstāšanās no tās.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuBudžeta finansējums tiek paredzēts Domes struktūrvienības "Sporta medicīnas centrs" budžeta ietvaros un papildus finansējums 20 000 euro apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmAdministratīvo procesu nodrošinās aģentūra.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmIr saņemta Pārresoru koordinācijas centra 17.11.2020. vēstule Nr. 1.2-5/73, kurā augsti novērtēti Daugavpils pilsētas pašvaldības centieni un iniciatīva, kas saskan ar Valsts prezidenta un arī Ministru prezidenta kopīgi uzrunāto problēmu un akcentēto vajadzību par to, ka valstī ir nepieciešams sistēmiski izveidot valsts pārvaldes mehānismu, kas vērsti uz ciešāku sadarbību horizontālā līmenī, ne kā ierasts – vertikāli atsevišķu jomu ietvaros.

Ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 05.11.2020. vēstule Nr. 1-132/9941. kurā ministrija pauž viedokli, ka Publisko aģentūru likuma 3. panta trešās daļas regulējums nepieļauj kopīgas divu atvasinātu publisku personu aģentūras veidošanu, izņemot, ja šādu aģentūru veido vairākas pašvaldības.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs
01.02.2021