Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 21.12.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 26

Rīgā 2021. gada 7. janvārī (prot. Nr. 2 41. §)
Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
6. panta trešo daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts un pašvaldību autoceļu (turpmāk – autoceļi) ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. autoceļu ikdienas uzturēšana (turpmāk – uzturēšana) – darbību kopums, kas nodrošina autoceļu un to kompleksā ietilpstošu būvju saglabāšanu, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanu lietošanas kārtībā atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā, kā arī transportlīdzekļu satiksmi pa autoceļiem pastāvīgos un mainīgos laikapstākļos;

2.2. autoceļu ikdienas uzturēšanas klase (turpmāk – klase) – prasību kopums autoceļu un to kompleksā ietilpstošu būvju, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanai lietošanas kārtībā, kas autoceļiem tiek noteiktas atkarībā no gada diennakts vidējās transportlīdzekļu satiksmes intensitātes (turpmāk – satiksmes intensitāte), autoceļa seguma veida un tā stāvokļa;

2.3. saistīts segums – ar saistvielām saistīta autoceļa konstrukcija satiksmes slodzes uzņemšanai;

2.4. nesaistīts segums – ar saistvielām nesaistīta autoceļa konstrukcija satiksmes slodzes uzņemšanai;

2.5. pastāvīgi laikapstākļi – laikapstākļi, kad gaisa temperatūra ir pastāvīga, nav nokrišņu, uz autoceļa neveidojas apledojums un vēja ietekmē uz autoceļa brauktuves netiek uzputināts sniegs;

2.6. mainīgi laikapstākļi – laikapstākļi, kad uz autoceļa brauktuves veidojas apledojums, krājas sniegs vai veidojas sniega sanesumi;

2.7. ziemas sezona – laikposms no 16. oktobra līdz 15. aprīlim;

2.8. vasaras sezona – laikposms no 16. aprīļa līdz 15. oktobrim;

2.9. ārkārtēji laikapstākļi ziemas sezonā – laikapstākļi, kad ir spēkā vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

2.9.1. (svītrots ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 815);

2.9.2. snigšana nepārtraukti turpinās ilgāk par četrām stundām 24 stundu laikā un vidējais sniega kārtas biezums pārsniedz 12 cm;

2.9.3. atkala vai lietus vairākas reizes diennaktī uz sasalušas brauktuves izveido apledojumu;

2.9.4. vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē;

2.9.5. uz brauktuves veidojas sniega sanesumi;

2.9.6. nokrišņi applūdina un bojā autoceļus vai samazina to nestspēju;

2.10. ārkārtēji laikapstākļi vasaras sezonā – laikapstākļi, kad ir spēkā vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

2.10.1. vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē;

2.10.2. uz autoceļa veidojas apledojums vai snieg;

2.10.3. nokrišņi applūdina un bojā autoceļus vai samazina to nestspēju;

2.11. autoceļu ārkārtas uzturēšana – darbību kopums, kas nodrošina transportlīdzekļu satiksmi pa autoceļiem ārkārtējos laikapstākļos.

(Grozīts ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 815)

3. Par satiksmei bīstamām uzskata:

3.1. bedres autoceļos ar saistītu segumu, kuru laukums lielāks par 0,1 m2 un kuras ir dziļākas par 50 mm;

3.2. bedres autoceļos ar nesaistītu segumu, kuru laukums lielāks par 0,5 m2 un kuras ir dziļākas par 100 mm.

4. Lai nodrošinātu satiksmes drošību, autoceļu pārvaldītājs var noteikt augstākas prasības šajos noteikumos minēto darbu veikšanai, veikt preventīvas darbības, kā arī papildus šajos noteikumos minētajiem darbiem veikt citus autoceļu un to kompleksā ietilpstošu būvju vai sistēmu uzturēšanas darbus.

5. Autoceļu ārkārtas uzturēšanas laikā veiktajām darbībām ir pieļaujamas atkāpes no noteiktās klases prasībām.

6. Lai veiktu uzturēšanas darbus, autoceļu pārvaldītājs iekārto:

6.1. autoceļu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālu. Žurnālā norāda šādu informāciju par katru apsekošanu:

6.1.1. apsekošanas veicēja vārdu, uzvārdu un pārstāvēto institūciju;

6.1.2. apsekošanas datumu;

6.1.3. autoceļa nosaukumu, tā posma sākuma un beigu adresi, kurā veikta apsekošana;

6.1.4. apsekošanā konstatētās neatbilstības;

6.1.5. nepieciešamos pasākumus apsekošanā konstatēto neatbilstību novēršanai;

6.1.6. apsekošanā konstatēto neatbilstību novēršanas termiņu;

6.2. darbu nodošanas un pieņemšanas žurnālu (darbu reģistru). Žurnālā uzturēšanas darbu veicējs norāda šādu informāciju par katru veikto darbu:

6.2.1. darbu veikšanas datumu;

6.2.2. autoceļa nosaukumu, tā posma sākuma un beigu adresi, kurā darbs veikts;

6.2.3. darba nosaukumu;

6.2.4. darba mērvienību;

6.2.5. darbu daudzumu;

6.2.6. darba veikšanā izmantotos mehānismus;

6.2.7. darba veikšanā izlietotos materiālus un to atbilstības dokumentus;

6.2.8. darba veikšanā izlietoto materiālu daudzumu.

7. Šo noteikumu 6. punktā minēto dokumentāciju autoceļu pārvaldītājs uzglabā piecus gadus, bet, ja uzturēšanu, pamatojoties uz līgumu, veic komersants, tad visu līguma termiņu un vismaz trīs gadus pēc līguma termiņa beigām.

8. Šo noteikumu prasību izpildes laiku skaita no brīža, kad autoceļu pārvaldītājs vai uzturēšanas darbu veicējs konstatējis neatbilstības vai kad uzstādītas brīdinošās ceļa zīmes.

9. Laiku autoceļa brauktuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad beidzis snigt.

2. Autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības
2.1. Autoceļu ikdienas uzturēšanas klases

10. Autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas klases, pirms katras vasaras un ziemas sezonas sagatavo autoceļu pārvaldītājs un apstiprina:

10.1. valsts autoceļiem – Satiksmes ministrija;

10.2. pašvaldību autoceļiem – attiecīgā pašvaldība.

11. Ja uzturēšanai piešķirtais finansējums nav pietiekams, lai autoceļu pārvaldītājs nodrošinātu klasei atbilstošo uzturēšanas prasību izpildi, autoceļu pārvaldītājs pirms katras ziemas un vasaras sezonas iesniedz Satiksmes ministrijā vai attiecīgajā pašvaldībā izvērtējumu. Izvērtējumā norāda:

11.1. finansējuma apmēru un tā aprēķinu, kas nepieciešams šajos noteikumos noteikto prasību izpildei;

11.2. pamatojumu, kāpēc nav iespējams ar autoceļu uzturēšanai piešķirtajiem līdzekļiem nodrošināt klasēm atbilstošo prasību izpildi;

11.3. to autoceļu vai posmu sarakstu, kuriem samazināma klase.

12. Pamatojoties uz šo noteikumu 11. punktā minēto autoceļu pārvaldītāja izvērtējumu, Satiksmes ministrija valsts autoceļiem un pašvaldība attiecīgās pašvaldības autoceļiem var noteikt autoceļa vai tā posma klasi par vienu klasi zemāku.

13. Autoceļu pārvaldītājs autoceļam vai tā posmam var noteikt zemāku klasi, ja:

13.1. attiecīgajā autoceļa posmā tiek veikta autoceļa būvniecība;

13.2. attiecīgais autoceļš vai tā posms tiek izmantots transportlīdzekļu satiksmes novirzīšanai cita autoceļa būvniecības laikā.

14. Informāciju par noteiktajām klasēm publicē:

14.1. par valsts autoceļiem – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" tīmekļvietnē;

14.2. par pašvaldību autoceļiem – attiecīgās pašvaldības tīmekļvietnē.

15. Autoceļam vai tā posmam uzturēšanas darbu veikšana jānodrošina atbilstoši klasei šo noteikumu 1., 2. un 3. pielikumā noteiktajos laikos:

15.1. A klases autoceļiem vai to posmiem no plkst. 5.00 līdz 23.00;

15.2. B un C klases autoceļiem vai to posmiem no plkst. 6.00 līdz 20.00;

15.3. D klases autoceļiem vai to posmiem no plkst. 8.00 līdz 18.00;

15.4. E klases autoceļiem vai to posmiem no plkst. 10.00 līdz 17.00.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 815 redakcijā)

2.2. Autoceļu ikdienas uzturēšanas klases noteikšanas kārtība

16. Autoceļam vai tā posmam ar saistīto segumu nosaka:

16.1. A klasi, ja satiksmes intensitāte ir lielāka par 1000 transportlīdzekļiem;

16.2. B klasi, ja satiksmes intensitāte ir no 500 līdz 1000 transportlīdzekļiem;

16.3. C klasi, ja satiksmes intensitāte ir no 100 līdz 499 transportlīdzekļiem;

16.4. D klasi, ja satiksmes intensitāte ir mazāka par 100 transportlīdzekļiem.

17. Autoceļam vai tā posmam ar nesaistīto segumu nosaka:

17.1. C klasi, ja satiksmes intensitāte ir lielāka par 100 transportlīdzekļiem;

17.2. D klasi, ja satiksmes intensitāte ir mazāka par 100 transportlīdzekļiem.

18. Ja, veicot satiksmes intensitātes uzskaiti, satiksmes intensitātes vērtība mainās 5 procentu robežās, autoceļu pārvaldītājs piemēro iepriekš noteikto klasi.

19. Autoceļam vai tā posmam nosaka E klasi, ja segas konstrukcijas nolietošanās dēļ nevar nodrošināt vismaz D klasei atbilstošu prasību izpildi.

20. Satiksmes ministrija uz valsts autoceļiem un pašvaldība uz attiecīgās pašvaldības autoceļiem var noteikt autoceļam vai tā posmam E klasi, pamatojoties uz autoceļu pārvaldītāja izvērtējumu. Izvērtējumā norāda:

20.1. autoceļa vai tā posma segas stāvokļa novērtējumu;

20.2. pamatojumu, kāpēc nav iespējams nodrošināt vismaz D klasei atbilstošo prasību izpildi.

21. Lai informētu autoceļu lietotājus par autoceļu vai tā posmu, kuram segas konstrukcijas nolietošanās dēļ noteikta E klase, to aprīko ar Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi" (turpmāk – ceļu satiksmes noteikumi) paredzētajām ceļa zīmēm.

22. Ziemas sezonā ārpus šo noteikumu 15. punktā minētajiem laikposmiem pieļaujama autoceļiem noteiktās klases samazināšana:

22.1. A klasei uz B klasi;

22.2. B klasei uz C klasi.

2.3. Vispārīgās autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības

23. Autoceļu pārvaldītājs nodrošina satiksmei bīstamo vietu norobežošanu triju stundu laikā.

24. Autoceļa posmu ar satiksmei bīstamām bedrēm apzīmē ar ceļu satiksmes noteikumos noteikto 112. ceļa zīmi "Nelīdzens ceļš" un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm.

25. Satiksmes drošībai bīstamos šķēršļus, izņemot tos, kas radušies ceļu satiksmes negadījumu rezultātā, novāc:

25.1. A, B un C klases autoceļiem vai to posmiem – triju stundu laikā;

25.2. D klases autoceļiem vai to posmiem – sešu stundu laikā;

25.3. E klases autoceļiem vai to posmiem – 24 stundu laikā.

2.4. Prasības autoceļu segumu un nomaļu uzturēšanai

26. Autoceļu pārvaldītājs uz autoceļiem ar saistītu segumu, tai skaitā bruģa un dzelzsbetona plātņu segumu, un nomalēm ar saistītu segumu nodrošina:

26.1. tīrību;

26.2. līdzenumu, tai skaitā:

26.2.1. aizpilda bedres;

26.2.2. aizpilda plaisas;

26.2.3. novērš šķērsviļņus;

26.2.4. novērš garenviļņus (risas);

26.3. nomales līdzenumu, tai skaitā:

26.3.1. šķērsslīpumu;

26.3.2. aizpilda bedres;

26.3.3. novērš šķērsviļņus;

26.3.4. novērš garenviļņus;

26.4. slidenuma samazināšanu.

27. Autoceļu pārvaldītājs uz autoceļiem ar nesaistītu segumu un nomalēm ar nesaistītu segumu nodrošina:

27.1. tīrību;

27.2. līdzenumu, tai skaitā:

27.2.1. aizpilda bedres;

27.2.2. novērš šķērsviļņus;

27.2.3. novērš garenviļņus (risas).

28. Autoceļu pārvaldītājs šo noteikumu 26. un 27. punktā minēto prasību izpildi nodrošina šo noteikumu 1. pielikumā norādītajā laikā.

29. Autoceļu brauktuves segumam un nomalei jābūt tīrai un brīvai no citiem materiāliem.

30. Saistītos segumos un nomalēs ar saistītu segumu bedres nedrīkst būt dziļākas par 25 mm.

31. Bedres saistītos segumos, kā arī bruģa un dzelzsbetona segumos, kas ir dziļākas par 25 mm, pēc ziemas sezonas aizpilda:

31.1. A klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 1. jūnijam;

31.2. B klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 15. jūnijam;

31.3. C un D klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 1. jūlijam;

31.4. E klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 1. septembrim.

32. Pēc šo noteikumu 31. punktā minēto darbu veikšanas no jauna izveidojušās bedres jāaizpilda līdz 16. oktobrim.

33. Plaisas saistītā segumā, kuru atvērums ir lielāks par 10 mm, pēc ziemas sezonas aizpilda:

33.1. A klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 15. jūnijam;

33.2. B klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 1. jūlijam;

33.3. C un D klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 1. augustam;

33.4. E klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 16. oktobrim.

34. Pēc šo noteikumu 33.1., 33.2. un 33.3. apakšpunktā minēto darbu veikšanas termiņa no jauna izveidojušās plaisas jāaizpilda līdz 16. oktobrim. Savukārt pēc šo noteikumu 33.4. apakšpunktā minēto darbu veikšanas termiņa no jauna izveidojušās plaisas jāaizpilda līdz nākamā gada 16. oktobrim.

35. Autoceļa nomales ar nesaistītu segumu un brauktuves ar saistītu segumu savienojuma augstumu atšķirība nedrīkst būt lielāka par:

35.1. 30 mm – A klases autoceļiem vai to posmiem;

35.2. 50 mm – B, C un D klases autoceļiem vai to posmiem;

35.3. 70 mm – E klases autoceļiem vai to posmiem.

36. Brauktuvēs ar nesaistītu segumu un nomalēs ar nesaistītu segumu bedres nedrīkst būt dziļākas par 100 mm.

37. C klases autoceļiem vai to posmiem nesaistītu segumu profilēšanu un planēšanu pēc ziemas sezonas veic līdz 10. maijam.

38. Salauztu un sadrupušu betona apmaļu nomaiņu A un B klases autoceļiem vai to posmiem veic vasaras sezonā līdz 16. oktobrim.

2.5. Prasības autoceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanai

39. Autoceļu pārvaldītājs nodrošina satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu:

39.1. izvietošanu;

39.2. remontu, atjaunošanu vai nomaiņu;

39.3. stabu remontu vai nomaiņu;

39.4. tīrību.

40. Bojātos ceļa zīmju stabus salabo:

40.1. A klases autoceļiem vai to posmiem – trijās diennaktīs;

40.2. B klases autoceļiem vai to posmiem – nedēļas laikā;

40.3. C klases autoceļiem vai to posmiem – mēneša laikā;

40.4. D un E klases autoceļiem vai to posmiem – divu mēnešu laikā.

41. Netīrās ceļa zīmes un vertikālos apzīmējumus A klases autoceļiem vai to posmiem nomazgā līdz 1. maijam.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 815 redakcijā)

42. Bojātos vai trūkstošos vertikālos apzīmējumus Nr. 917 un Nr. 918, kas noteikti ceļu satiksmes noteikumos, pēc ziemas sezonas atjauno:

42.1. A klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 31. maijam;

42.2. B klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 30. jūnijam;

42.3. C klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 31. jūlijam.

43. Vasaras sezonā pēc šo noteikumu 42. punktā minēto darbu veikšanas trūkstošos vai bojātos vertikālos apzīmējumus Nr. 917 un Nr. 918, kas noteikti ceļu satiksmes noteikumos, atjauno:

43.1. A klases autoceļiem vai to posmiem – divu nedēļu laikā;

43.2. B un C klases autoceļiem vai to posmiem – mēneša laikā.

2.6. Prasības autoceļu konstrukcijas un autoceļu kompleksā ietilpstošu būvju uzturēšanai

44. Autoceļu pārvaldītājs nodrošina autoceļu konstrukcijas un tajā ietilpstošu būvju:

44.1. pilnvērtīgu darbību;

44.2. tīrību;

44.3. bojājumu novēršanu;

44.4. ūdens novadīšanas sistēmu darbību un tīrību.

45. Autoceļu pārvaldītājs autoceļu konstrukcijas un autoceļu kompleksā ietilpstošu būvju uzturēšanu nodrošina šo noteikumu 2. pielikumā noteiktajā laikā.

46. Autoceļu pārvaldītājs autoceļu kompleksā ietilpstošu būvju segumu uzturēšanu nodrošina šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajā laikā.

47. Tuneļu tīrīšanu, tuneļu seguma bedru aizpildīšanu un tuneļu šuvju blīvēšanu vasaras sezonā veic līdz 15. oktobrim.

48. Ūdens novades sistēmu elementu tīrīšanu vasaras sezonā veic:

48.1. A klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 1. jūnijam;

48.2. B klases autoceļiem vai to posmiem – līdz 15. jūnijam.

49. A, B un C klases autoceļiem vai to posmiem zem autoceļa seguma konstrukcijas ūdens novadīšanas sistēmās nav pieļaujama ūdens krāšanās, kas pārsniedz 20 cm.

50. Autoceļu kompleksā ietilpstošu būvju tīrīšanu veic:

50.1. A klases autoceļiem vai to posmiem – vismaz reizi divās nedēļās;

50.2. B klases autoceļiem vai to posmiem – vismaz reizi mēnesī;

50.3. C un D klases autoceļiem vai to posmiem – vismaz reizi trijos mēnešos;

50.4. D un E klases autoceļiem vai to posmiem – vismaz reizi sešos mēnešos.

2.7. Prasības autoceļu nodalījuma joslas uzturēšanai

51. Autoceļu pārvaldītājs nodrošina autoceļu:

51.1. nodalījuma joslas tīrību;

51.2. pārredzamību, tai skaitā:

51.2.1. nodalījuma joslas pļaušanu;

51.2.2. nodalījuma joslā augošo krūmu ciršanu.

52. A un B klases autoceļiem vai to posmiem:

52.1. nomalē un tai piegulošajā nogāzē 1,0–1,5 m platumā, kā arī uz sadalošās joslas, kas ir šaurāka par 12 m, zāli veģetācijas periodā pļauj vienu reizi;

52.2. nodalījuma joslā reizi gadā izcērt krūmus.

53. Nodalījuma joslas tīrīšanu vasaras sezonā veic:

53.1. A klases autoceļiem vai to posmiem – reizi divās nedēļās;

53.2. B klases autoceļiem vai to posmiem – reizi divos mēnešos;

53.3. C klases autoceļiem vai to posmiem – reizi trijos mēnešos;

53.4. D un E klases autoceļiem vai to posmiem – reizi sešos mēnešos.

54. Autoceļa un satiksmes organizācijas līdzekļu pārredzamību, izcērtot krūmus vai koku zarus, nodrošina:

54.1. A klases autoceļiem vai to posmiem – triju dienu laikā;

54.2. B klases autoceļiem vai to posmiem – nedēļas laikā;

54.3. C klases autoceļiem vai to posmiem – mēneša laikā;

54.4. D klases autoceļiem vai to posmiem – divu mēnešu laikā;

54.5. E klases autoceļiem vai to posmiem – triju mēnešu laikā.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 815 redakcijā)

2.8. Papildu prasības autoceļu uzturēšanai ziemas sezonā

55. Ziemas sezonā autoceļu pārvaldītājs nodrošina:

55.1. autoceļu un to kompleksā ietilpstošu būvju brauktuvju attīrīšanu no sniega un ledus;

55.2. autoceļu un to kompleksā ietilpstošu būvju brauktuvju apstrādi ar pretslīdes materiālu;

55.3. uz brauktuvēm ar nesaistītu segumu sasalušā vai piebrauktā sniega rievošanu;

55.4. ūdens novadīšanu no autoceļa seguma un nomalēm;

55.5. satiksmes organizācijas līdzekļu redzamību.

56. Ziemas sezonā uzturēšanas prasību izpildi autoceļu pārvaldītājs nodrošina šo noteikumu 3. pielikumā norādītajā laikā.

57. D klases autoceļu brauktuves attīrīšanu no sniega veic vismaz divas reizes ziemas sezonā.

58. E klases autoceļu brauktuves attīrīšanu no sniega veic vismaz reizi ziemas sezonā.

59. Uz autoceļa brauktuves pastāvīgos laikapstākļos pieļaujams ledus vai sniegs ar biezumu ne vairāk kā:

59.1. 10 mm – A klases autoceļiem vai to posmiem;

59.2. 40 mm – B klases autoceļiem vai to posmiem;

59.3. 100 mm – C klases autoceļiem vai to posmiem.

(Grozīts ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 815)

60. Uz autoceļa nomales pastāvīgos laikapstākļos pieļaujams ledus vai sniegs ar biezumu ne vairāk kā:

60.1. 50 mm – A klases autoceļiem vai to posmiem;

60.2. 150 mm – B klases autoceļiem vai to posmiem;

60.3. 200 mm – C klases autoceļiem vai to posmiem.

61. Uz autoceļa brauktuves pastāvīgos laikapstākļos pieļaujami ledus garenviļņi (risas) ar biezumu ne vairāk kā:

61.1. 10 mm – A klases autoceļiem vai to posmiem;

61.2. 40 mm – B klases autoceļiem vai to posmiem;

61.3. 50 mm – C klases autoceļiem vai to posmiem.

62. Uz autoceļa nomales var izveidot sniega valni. A vai B klases autoceļiem vai to posmiem sniega vaļņa biezums nedrīkst pārsniegt 1000 mm.

63. Autoceļa kompleksā ietilpstošos gājēju ceļus (ietves), velosipēdu ceļus, pieturvietas, tuneļus, atpūtas vietas, stāvlaukumus attīra no sniega, ja sniega biezums:

63.1. pastāvīgos laikapstākļos ir lielāks par 60 mm;

63.2. mainīgos laikapstākļos ir lielāks par 100 mm.

64. Uz autoceļa brauktuves mainīgos laikapstākļos pieļaujams vidējais sniega biezums ne vairāk kā:

64.1. 60 mm – A klases autoceļiem vai to posmiem;

64.2. 80 mm – B klases autoceļiem vai to posmiem;

64.3. 160 mm – C klases autoceļiem vai to posmiem.

(Grozīts ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 815)

65. Uz autoceļa brauktuves mainīgos laikapstākļos atsevišķās vietās pieļaujami sniega sanesumi ar biezumu ne vairāk kā:

65.1. 120 mm – A klases autoceļiem vai to posmiem;

65.2. 160 mm – B klases autoceļiem vai to posmiem;

65.3. 200 mm – C klases autoceļiem vai to posmiem.

66. Uz autoceļa brauktuves mainīgos laikapstākļos pieļaujams slapja sniega vai sniega un sāls vai smilts sajaukums ar biezumu ne vairāk kā:

66.1. 30 mm – A klases autoceļiem vai to posmiem;

66.2. 50 mm – B klases autoceļiem vai to posmiem;

66.3. 60 mm – C klases autoceļiem vai to posmiem.

67. Uz autoceļa brauktuves mainīgos laikapstākļos pieļaujami ledus garenviļņi (risas) ar biezumu ne vairāk kā:

67.1. 20 mm – A klases autoceļiem vai to posmiem;

67.2. 40 mm – B klases autoceļiem vai to posmiem;

67.3. 60 mm – C klases autoceļiem vai to posmiem.

68. Ziemas sezonā autoceļu pārvaldītājs, izvērtējot satiksmes drošības apstākļus, var pieņemt lēmumu, ka pastāvīgos laikapstākļos brauktuvi no sniega un ledus var neatbrīvot. Lēmumu publicē:

68.1. par valsts autoceļiem – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" tīmekļvietnē;

68.2. par pašvaldību autoceļiem – attiecīgās pašvaldības tīmekļvietnē.

3. Autoceļu ikdienas uzturēšanas prasību un darbu izpildes kontrole

69. Vasaras sezonā uzturēšanas prasību un darbu izpildes kontroli nodrošina:

69.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" – uz valsts autoceļiem:

69.1.1. A klases autoceļiem vai to posmiem – ne retāk kā reizi nedēļā;

69.1.2. B klases autoceļiem vai to posmiem – ne retāk kā reizi divās nedēļās;

69.1.3. C klases autoceļiem vai to posmiem – ne retāk kā reizi mēnesī;

69.1.4. D un E klases autoceļiem vai to posmiem – ne retāk kā reizi ceturksnī;

69.2. pašvaldība – uz pašvaldības autoceļiem:

69.2.1. A klases autoceļiem vai to posmiem – ne retāk kā reizi divās nedēļās;

69.2.2. B klases autoceļiem vai to posmiem – ne retāk kā reizi mēnesī;

69.2.3. C klases autoceļiem vai to posmiem – ne retāk kā reizi ceturksnī;

69.2.4. D un E klases autoceļiem vai to posmiem – ne retāk kā reizi pusgadā.

70. Ziemas sezonā uzturēšanas prasību un darbu izpildes kontroli nodrošina:

70.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" – uz valsts autoceļiem:

70.1.1. A klases autoceļiem vai to posmiem – vismaz divas reizes nedēļā;

70.1.2. B klases autoceļiem vai to posmiem – ne retāk kā reizi nedēļā;

70.1.3. C klases autoceļiem vai to posmiem – ne retāk kā reizi mēnesī;

70.1.4. D un E klases autoceļiem vai to posmiem – ne retāk kā reizi ceturksnī;

70.2. pašvaldība – uz pašvaldības autoceļiem:

70.2.1. A klases autoceļiem vai to posmiem – ne retāk kā reizi nedēļā;

70.2.2. B klases autoceļiem vai to posmiem vai to posmiem – ne retāk kā reizi divās nedēļās;

70.2.3. C klases autoceļiem vai to posmiem – ne retāk kā reizi ceturksnī;

70.2.4. D un E klases autoceļiem vai to posmiem – ne retāk kā reizi pusgadā.

71. Ārkārtējos laikapstākļos uzturēšanas prasību un darbu izpildes kontroli nodrošina:

71.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" A un B klases autoceļiem vai to posmiem – ne retāk kā reizi diennaktī;

71.2. pašvaldība A un B klases autoceļiem vai to posmiem – ne retāk kā reizi divās diennaktīs.

72. Pēc ārkārtējo laikapstākļu beigām uzturēšanas prasību un darbu izpildes kontroli nodrošina:

72.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" C, D un E klases autoceļiem vai to posmiem – divu nedēļu laikā;

72.2. pašvaldība C, D un E klases autoceļiem vai to posmiem – mēneša laikā.

(Grozīts ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 815)

73. Ja valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu, pamatojoties uz līgumu, veic komersants, tad valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" ne retāk kā reizi trijos mēnešos pārbauda komersanta darbības atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām, tai skaitā personāla kvalifikācijas atbilstību, tehnisko nodrošinājumu, darba organizāciju un lietotā materiāla kvalitātes atbilstību.

74. Ja uzturēšanu, pamatojoties uz līgumu, veic komersants, tad autoceļu pārvaldītājs, veicot uzturēšanas prasību un darbu izpildes kontroli, sagatavo kontroles ziņojumu par uzturēšanas prasību izpildes kontroles rezultātiem un piecu dienu laikā iesniedz to komersantam. Ziņojumā norāda:

74.1. kontroles datumu;

74.2. autoceļa nosaukumu, tā posma sākuma un beigu adresi, kurā veikta kontrole;

74.3. konstatētās neatbilstības;

74.4. pasākumus neatbilstību novēršanai;

74.5. neatbilstību novēršanas termiņus.

4. Noslēguma jautājumi

75. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumus Nr. 224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 41. nr.; 2014, 55. nr.; 2016, 238. nr.).

76. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 16. aprīlī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. janvāra
noteikumiem Nr. 26
Autoceļu segumu un nomaļu uzturēšanas prasību izpildes laiks

(Pielikums MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 815 redakcijā)

Nr.

p. k.

Prasības

Uzturēšanas klase

A

B

C

D

E

Izpildes laiks

1.

Uz brauktuves ar saistītu segumu esošo šķembu, smilts vai citu materiālu novākšana no brauktuves un nomales

1 diennakts

5 diennaktis

2 nedēļas

2.

Vaļņu, velēnas, akmeņu un citu materiālu novākšana no brauktuves ar nesaistītu segumu un no nofrēzēta asfalta bez saistvielas pievienošanas izbūvēta seguma materiāla brauktuves

2 nedēļas

1 mēnesis

3.

Satiksmei bīstamo bedru aizpildīšana saistītos, bruģa un dzelzsbetona plātņu segumos un saistīta seguma nomalēs

1 diennakts

5 diennaktis

1 nedēļa

2 nedēļas

1 mēnesis

4.

Šķērsviļņu, kas augstāki par 30 mm, vai risu, kas dziļākas par 25 mm, novēršana saistītos, bruģa un dzelzsbetona plātņu segumos

1 nedēļa

2 nedēļas

1 mēnesis

5.

Iesēdumu un pacēlumu, kas augstāki vai dziļāki par 30 mm, novēršana saistītos, bruģa un dzelzsbetona plātņu segumos

1 nedēļa

2 nedēļas

1 mēnesis

6.

Seguma noplanēšana, ja vasaras sezonā nesaistītā segumā veidojas šķērsviļņi, risas vai bedres

1 mēnesis

2 mēneši

7.

Satiksmei bīstamo bedru aizpildīšana nesaistītos segumos un nesaistīta seguma nomalēs

1 diennakts

5 diennaktis

2 nedēļas

1 mēnesis

2 mēneši

8.

Nesaistīta seguma un nesaistīta seguma nomaļu iesēdumu aizbēršana

1 diennakts

5 diennaktis

2 nedēļas

1 mēnesis

9.

Saistīta seguma brauktuves raupjuma atjaunošana

1 diennakts

1 nedēļa

2 nedēļas

10.

Atšķirību novēršana, ja vasaras sezonā nomales ar nesaistītu segumu un brauktuves ar saistītu segumu savienojuma augstumu atšķirība ir lielāka par šo noteikumu 35. punktā minēto augstumu

3 diennaktis

1 nedēļa

2 nedēļas

11.

Ūdens novadīšana no brauktuves seguma un nomalēm

2 nedēļas

3 nedēļas

2 mēneši

12.

Nomales ar nesaistītu segumu nolīdzināšana, ja vasaras sezonā tajā veidojas šķērsviļņi, risas vai bedres

1 nedēļa

2 nedēļas

1 mēnesis

2 mēneši

2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. janvāra
noteikumiem Nr. 26
Autoceļa konstrukcijas un autoceļu kompleksā ietilpstošu būvju uzturēšanas prasību izpildes laiks

(Pielikums MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 815 redakcijā)

Nr.

p. k.

Prasības

Uzturēšanas klase

A

B

C

D

E

Izpildes laiks

1.

Ceļa drošības barjeru bojājumu novēršana

1 mēnesis

1 mēnesis

2.

Žogiem atklāto trūkumu novēršana

1 mēnesis

1 mēnesis

3.

Bojāto gaismas elementu nomaiņa

1 mēnesis

4.

Apgaismes stabu un to stiprinājumu elementu bojājumu novēršana

1 mēnesis

1 mēnesis

5.

Gājēju tuneļu apgaismojuma atjaunošana

1 nedēļa

6.

Autoceļa konstrukcijas izskalojumu un nogruvumu, kas dziļāki par 50 cm, aizbēršana

1 nedēļa

2 nedēļas

1 mēnesis

2 mēneši

-

7.

Grāvju tīrīšana

1 nedēļa

2 nedēļas

1 mēnesis

8.

Aizsērējušu caurteku un ūdens novadīšanas cauruļu tīrīšana

1 mēnesis

2 mēneši

3 mēneši

9.

Gūliju, kanalizācijas, drenāžas, ūdensvadu aku un skataku remonts

1 nedēļa

2 nedēļas

1 mēnesis

10.

Tiltu un pārvadu brauktuvju, ūdens novadīšanas cauruļu, tekņu, drošības joslu, deformācijas šuvju un ietvju tīrīšana

3 diennaktis

1 nedēļa

1 nedēļa

1 nedēļa

11.

Nenostiprinātu betona vai cita materiāla daļu, kas apdraud satiksmes drošību, novākšana no tilta, ceļa vai tuneļa un to konstrukcijām

3 diennaktis

1 nedēļa

1 nedēļa

1 nedēļa

2 nedēļas

12.

Tiltu un pārvadu deformācijas šuvju remonts

2 nedēļas

1 mēnesis

1 mēnesis

1 mēnesis

1 mēnesis

13.

Tiltu koka klāju segumu remonts

3 diennaktis

1 nedēļa

1 nedēļa

1 nedēļa

14.

Tiltu un pārvadu margu remonts

1 mēnesis

2 mēneši

3 mēneši

4 mēneši

4 mēneši

15.

Apauguma, kas pārsniedz 50 cm, koku vai atkritumu sanesumu novēršana tiltu un pārvadu zemtilta zonā

1 nedēļa

2 nedēļas

1 mēnesis

16.

Caurteku tīrīšana, ja sanesumu daudzums ir lielāks par 20 % no caurtekas šķērsgriezuma

1 nedēļa

2 nedēļas

1 mēnesis

2 mēneši

4 mēneši

17.

Virs caurtekām un tuneļiem esošo iesēdumu novēršana

1 nedēļa

2 nedēļas

1 mēnesis

1 mēnesis

2 mēneši

18.

Caurteku posmu, uzgaļu, gultņu un nogāžu nostiprinājumu izskalojumu, izdrupumu, atlūzumu, iesēdumu vai aizsprostojumu novēršana

2 nedēļas

2 nedēļas

1 mēnesis

1 mēnesis

2 mēneši

3. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. janvāra
noteikumiem Nr. 26
Autoceļu uzturēšanas prasību izpildes laiks ziemas sezonā

Nr.

p. k.

Prasības

Uzturēšanas klase

A

B

C

D

E

Izpildes laiks

1.

Brauktuves attīrīšana no sniega

3 stundas

8 stundas

24 stundas

2.

Brauktuves kaisīšana ar pretslīdes materiālu

3 stundas

8 stundas

3.

Rievu izveidošana uz brauktuves sasalušā vai piebrauktā sniegā

24 stundas

4.

Ūdens novadīšana no brauktuves un nomalēm

24 stundas

72 stundas

5.

Gājēju ceļa (ietves), velosipēdu ceļa, pieturvietas, tuneļa, atpūtas vietas, stāvlaukuma attīrīšana no sniega

24 stundas

24 stundas

6.

Gājēju ceļa (ietves), velosipēdu ceļa, pieturvietas, tuneļa, atpūtas vietas, stāvlaukuma kaisīšana ar pretslīdes materiālu

24 stundas

24 stundas

7.

Satiksmes organizācijas līdzekļu attīrīšana no pielipušā sniega pastāvīgos laikapstākļos, ja ceļa zīmju simboli nav skaidri saskatāmi

24 stundas

72 stundas

72 stundas

72 stundas

96 stundas

8.

Apgaismes stabu un to stiprinājumu elementu bojājumu novēršana

2 nedēļas

2 nedēļas

9.

Satiksmei bīstamo bedru aizpildīšana saistītos, bruģa un dzelzsbetona plātņu segumos un saistīta seguma nomalēs

1 diennakts

5 diennaktis

1 nedēļa

2 nedēļas

1 mēnesis

10.

Satiksmei bīstamo bedru aizpildīšana nesaistītos segumos un nesaistīta seguma nomalēs

2 nedēļas

1 mēnesis

2 mēneši

Satiksmes ministrs T. Linkaits
21.12.2021