Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 50

Liepājā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 19, 64. §)
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Liepājas pilsētas pašvaldībā

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņus Liepājas pilsētas pašvaldībā.

2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir:

2.1. 336 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 235 euro pārējām personām mājsaimniecībā, kurā ir vismaz viena pilngadīga persona darbspējīgā vecumā;

2.2. 375 euro pirmajai personai mājsaimniecībā un 263 euro pārējām personām mājsaimniecībā, kurā:

2.2.1. vecāks vai likumiskais pārstāvis viens īsteno bērna vai bērnu aizgādību;

2.2.2. visas personas ir valsts vecuma pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar invaliditāti un šo personu aizgādībā vai aizbildnībā esoši bērni;

2.3. 390 euro atsevišķi dzīvojošai vienīgajai personai mājsaimniecībā, kura ir sasniegusi valsts vecuma pensijas vecumu vai ir persona ar invaliditāti.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis
Saistošo noteikumu "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Liepājas pilsētas pašvaldībā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas 2020. gada 24. novembrī pieņemto likumu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" no 2021. gada 1. janvāra tiek mainīta sociālās palīdzības sistēma un noteikts maksimālā ienākumu sliekšņa apmērs pirmajai vai vienīgajai un pārējām personām mājsaimniecībā, kādu pašvaldībai ir tiesībai noteikt, lai mājsaimniecību atzītu par maznodrošinātu.

Lai no 2021. gada 1. janvāra nepasliktinātu to mājsaimniecību sociālo situāciju, kuras atbilst maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam atbilstoši pašreiz spēkā esošam tiesiskajam regulējumam, ir nepieciešams apstiprināt saistošos noteikumus "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Liepājas pilsētas pašvaldībā".

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņus Liepājas pilsētas pašvaldībā no 2021. gada 1. janvāra.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav būtiskas ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāPašvaldības sniegtais atbalsts ir būtisks resurss zemu ienākumu mājsaimniecībām, kuras pilnvērtīgi nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība). Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par maznodrošinātām atzītās mājsaimniecības varēs saņemt normatīvajos aktos paredzēto sociālo palīdzību, kā arī citus valsts un pašvaldības noteiktos atvieglojumus, tādejādi nodrošinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes nepazemināšanos.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis
01.01.2021