Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 04.02.2021. - ... / Spēkā esošā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Rucavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/2020

Rucavas novada Rucavas pagastā 2020. gada 29. decembrī
Par krīzes pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību
APSTIPRINĀTI
ar Rucavas novada domes
2020. gada 29. decembra lēmumu (prot. Nr. 19, 3.10. p.)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
pārejas noteikumu 37. punkta 1. apakšpunktu,
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. panta otro daļu
(Rucavas novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 2/2021 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka krīzes pabalsta piešķiršanas kārtību Rucavas novadā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistība ar Covid-19 izplatību (turpmāk – krīzes pabalsts), tā apmēru, personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušām Rucavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kuras krīzes situācijā nonākušas ārkārtējās situācijas dēļ un pašas saviem spēkiem nespēj pārvarēt ārkārtējās situācijas sekas, to dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tām ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

3. Krīzes pabalstu piešķir ģimenei (personai), ja tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

3.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir piespiedu bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet tai nepienākas bezdarbnieka pabalsts vai bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laiks ir beidzies, personas, kurām nepienākas valsts noteiktais atbalsts ārkārtējās situācijas laikā u.c.);

3.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);

3.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

4. Krīzes pabalsts tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

II. Krīzes pabalsta apmērs, tā pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtība

5. Pabalsta apmērs ir 109.00 euro mēnesī par katru ģimenes locekli (t.sk. ģimenes aprūpē esošajiem bērniem), izvērtējot ģimenes sociālo situāciju, tās izmaiņas, kā arī ņemot vērā ģimenes locekļu, uz kuriem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ attiecināmi šo Noteikumu 3.punktā minētie kritēriji, skaitu.

6. Ģimenēm vai personām, kurām tiek piešķirts krīzes pabalsts, krīzes pabalsta apmērs tiek palielināts 50,00 euro apmērā par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.

III. Krīzes pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtība

7. Lai saņemtu krīzes pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Rucavas novada sociālajam dienestam (turpmāk – Sociālais dienests) iesniegumu un krīzes situāciju apliecinošus dokumentus. Dokumentus persona var iesniegt attālināti:

7.1. parakstītu ar drošu elektronisku parakstu;

7.2. iesniegtu caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei";

7.3. iesniegumus sūtot pa pastu;

7.4. ievietojot tos aizlīmētā aploksnē un atstājot slēgtā pastkastītē, kas izvietota pie domes ēkas (adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads) vai Dunikas pagasta pārvaldes (adrese: "Purenītes", Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas novads)

7.5. vienojoties pa telefonu ar sociālo darbinieku par citu dokumentu nodošanas veidu, ja nav iespējama dokumentu nodošana 7.1.–7.4. punktā noteiktajos veidos.

8. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.

9. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.

10. Piešķirtais pabalsts tiek izmaksāts, ieskaitot to pabalsta pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā, vai Rucavas novada domes, Dunikas pagasta pārvaldes kasēs.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība

11. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Rucavas novada domē ("Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477).

(Rucavas novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 2/2021 redakcijā)

Nobeiguma jautājumi

12. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

(Rucavas novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 2/2021 redakcijā)

13. Noteikumi ir spēkā, kamēr visā valstī izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Rucavas novada domes priekšsēdētājs J. Veits
Pielikums
Rucavas novada
2020. gada 29. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2020

(Pielikums Rucavas novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 2/2021 redakcijā)

RUCAVAS NOVADA SOCIĀLAJAM DIENESTAM
   
 

(vārds, uzvārds)

   
 

(personas kods)

   
 

(deklarētā dzīves vietas adrese, pasta indekss)

   
 

(e-pasts, kontakttālrunis)

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt pabalstu krīzes situācijā, kura izveidojusies valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

 

(detalizēti jāapraksta izveidojušās krīzes situācijas saistība ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju)

 
 
 
 

Iesniegumam pievienoju sekojošus dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas izveidošanos:

1)  
2)  
3)  

Apliecinu, ka visa iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Apliecinu, ka nav saņemts atbalsts par dīkstāvi vai bezdarbnieka pabalsts.

Atļauju sociālā darba speciālistiem izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju.

Banka:   Konta Nr.:  
       
     

datums

 

iesniedzēja paraksts*

* fizisks paraksts nav nepieciešams ja iesniegums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu vai arī tiek iesniegts izmantojot portālu www.latvija.lv.

Iesniegto personas datu apstrādātājs ir – Rucavas novada sociālais dienests, datu apstrādes mērķis – pabalsta piešķiršana krīzes situācijā, pamatojoties uz 2020. gada 6. novembra MK rīkojumu Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 37. punktu un 39. punktu.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumu, izdarīt tajos labojumus saskaņā ar Latvijas Republikā piemērojamo normatīvo aktu prasībām, kas regulē personas datu aizsardzību. Pārzinis iegūtos personas datus izmantos tikai tam paredzētajam mērķim, tie var tikt nodoti valsts pārvaldes iestādēm, to normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai.

Sūdzības par datu apstrādes pārkāpumiem jāiesniedz Datu valsts inspekcijai, Blaumaņa ielā 11/13 – 11, Rīga, LV-1011, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

04.02.2021