Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 25.02.2021. - 30.09.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra noteikumus Nr. 714 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 828

Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 84 95. §)
Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu
Izdoti saskaņā ar
Elektronisko sakaru likuma
58. panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina ikgadējo valsts nodevu par numerācijas lietošanas tiesībām (turpmāk – nodeva), nodevas maksāšanas kārtību un nodevas piemērošanas atvieglojumus.

2. Nodevu maksā elektronisko sakaru komersants, kuram ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības. Ja numurs ir pārvietots uz cita elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru tīklu, nodevu maksā tas elektronisko sakaru komersants, uz kura elektronisko sakaru tīklu numurs ir pārvietots.

3. Nodevu aprēķina par katru numuru, uz kuru ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības, un par katru numuru, kurš ir pārvietots uz elektronisko sakaru komersanta publisko elektronisko sakaru tīklu. Nodevu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Nod = L × × D* , kur:
G

Nod – nodeva (euro);

L – nodeva par vienu numuru gadā (euro), kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu pielikumu;

N – numuru skaits, uz kuriem elektronisko sakaru komersantam ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības vai kuri ir pārvietoti uz elektronisko sakaru komersanta publisko elektronisko sakaru tīklu;

D – dienu skaits taksācijas periodā, kurās elektronisko sakaru komersantam ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības uz konkrēto numuru vai kurās konkrētais numurs pārvietots uz elektronisko sakaru komersanta publisko elektronisko sakaru tīklu;

* – numerācijas veidiem, kas norādīti šo noteikumu pielikuma 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18. punktā, norāda visa taksācijas perioda dienu skaitu;

G – dienu skaits gadā.

4. Nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos un to izmanto Elektronisko sakaru likumā noteiktajam mērķim.

5. Nodevu maksā ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

6. Elektronisko sakaru komersants reizi ceturksnī līdz ceturksnim sekojošā mēneša divdesmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā numerācijas lietošanas tiesību ikgadējās valsts nodevas deklarāciju un līdz ceturksnim sekojošā mēneša divdesmit trešajam datumam iemaksā valsts nodevu vienotajā nodokļu kontā. Ikgadējās valsts nodevas deklarācijā par šo noteikumu pielikumā iekļautajiem numerācijas veidiem elektronisko sakaru komersants norāda šādus datus:

6.1. numerācijas veids atbilstoši šo noteikumu pielikumam;

6.2. katra numerācijas veida viena numura nodevas apmērs gadā;

6.3. katra numerācijas veida numuru skaits taksācijas periodā;

6.4. numerācijas veida piešķiršanas vai anulēšanas datums;

6.5. dienu skaits taksācijas periodā par šo noteikumu pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10. punktā iekļautajiem numerācijas veidiem, kurās ir tiesības izmantot konkrētos numerācijas resursus (D), tostarp arī dienu skaits taksācijas periodā par šo noteikumu 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18. punktā iekļautajiem numerācijas veidiem, uz kuriem attiecīgajā taksācijas periodā piešķirtas lietošanas tiesības;

6.6. visa taksācijas perioda dienu skaits (*) par šo noteikumu pielikuma 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18. punktā iekļautajiem numerācijas veidiem, kuri taksācijas periodā pārvietoti uz elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru tīklu;

6.7. katra numerācijas veida nodevas kopējais apmērs taksācijas periodā.

7. Elektronisko sakaru komersants, kas taksācijas periodā saņem numerācijas lietošanas tiesības šo noteikumu pielikumā norādītajam numerācijas veidam vai uz kura publisko elektronisko sakaru tīklu pārvietots šo noteikumu pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10. punktā norādītais numerācijas veids, nodevu maksā šo noteikumu 6. punktā minētajā kārtībā proporcionāli atbilstošajam taksācijas periodam, no kura ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības vai pārvietots attiecīgais numurs.

8. Elektronisko sakaru komersants, uz kura publisko elektronisko sakaru tīklu pārvietots šo noteikumu pielikuma 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18. punktā norādītais numerācijas veids, nodevu maksā šo noteikumu 6. punktā minētajā kārtībā par visu taksācijas periodu. Elektronisko sakaru komersants, no kura publiskā elektronisko sakaru tīkla šajā punktā minētie numerācijas resursi pārvietoti, taksācijas periodā par pārvietotajiem numerācijas resursiem nodevu nemaksā.

9. No nodevas uz sākotnēji noteikto numerācijas lietošanas tiesību termiņu ir atbrīvots elektronisko sakaru komersants, kas numerācijas lietošanas tiesības ir ieguvis izsolē. Elektronisko sakaru komersants, ja uz tā elektronisko sakaru tīklu ir pārvietots numurs, kura numerācijas lietošanas tiesības cits elektronisko sakaru komersants ir ieguvis izsolē, maksā nodevu no numura pārvietošanas dienas.

10. Elektronisko sakaru komersants, kuram numerācijas lietošanas tiesības uz numuru bloku (vairāk kā viens numurs) ir piešķīrusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pēc savas iniciatīvas, ir atbrīvots no nodevas maksāšanas par neizmantotajiem numuriem sešus mēnešus no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas dienas.

11. Elektronisko sakaru komersants ir atbrīvots no nodevas par piešķirtajām numerācijas lietošanas tiesībām uz starptautiskajiem signalizācijas punktu kodiem, Eiropas Savienības elektronisko sakaru saskaņoto pakalpojumu numuriem 116(XXX) diapazonā, kā arī īsajiem numuriem 16(XX) diapazonā un numuriem "01", "02", "03", "04", "110", "112", "113", "114", "115".

12. Šo noteikumu 11. punktā minētais atvieglojums attiecas uz numuru "8345" līdz 2021. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 29.12.2020. noteikumiem Nr. 833)

13. Šo noteikumu 11. punktā minētais atvieglojums attiecas uz numuru "8303" līdz 2021. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 29.12.2020. noteikumiem Nr. 833)

13.1 Šo noteikumu 11. punktā minētais atvieglojums attiecas uz numuru "8989" līdz 2021. gada 31. decembrim.

(MK 18.02.2021. noteikumu Nr. 119 redakcijā)

14. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" reizi ceturksnī līdz tam sekojošā mēneša desmitajam datumam no numerācijas datubāzes nosūta informāciju Valsts ieņēmumu dienestam uz elektroniskā pasta adresi par tiem elektronisko sakaru komersantiem, kuriem attiecīgajā taksācijas periodā ir jāmaksā nodeva, un nodevas apmēru, kas tiek aprēķināts, ievērojot šo noteikumu 3. punktā minēto nodevas aprēķināšanas formulu un pamatojoties uz numerācijas datubāzē reģistrēto informāciju.

15. Elektronisko sakaru komersanti nodevu par pakalpojuma numuriem, mašīna–mašīna sakaru numuriem (M2M jeb Machine to Machine communications, ar ko šeit saprot arī lietu interneta IoT jeb Internet of Things) un identifikācijas kodiem, izņemot starptautiskos signalizācijas punktu kodus, maksā no 2021. gada 1. janvāra.

16. Elektronisko sakaru komersanti nodevu par nacionālajiem numuriem (publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem un publiskā mobilā telefonu tīkla numuriem) maksā no 2022. gada 1. janvāra.

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumus Nr. 892 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 129. nr.; 2010, 46. nr.; 2012, 44. nr.; 2013, 189. nr.; 2015, 40. nr.; 2018, 68. nr.; 2020, 110B. nr.).

18. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 828
Numerācijas lietošanas tiesību ikgadējās valsts nodevas aprēķinā piemērotie pamatkoeficienti
Nr.
p. k.
Numerācijas veidsPamatkoeficients piešķirtajam numerācijas resursamPamatlikme, euroNodeva par vienu numuru gadā (L), euro
12345 (3x4)
1.Operatora izvēles pakalpojuma kodi (3 cipari)7058,80,171200,00
2.Operatora izvēles pakalpojuma kodi (4 cipari)3529,40,17600,00
3.Operatoru pakalpojumu numuri (3 cipari)29411,70,175000,00
4.Operatoru pakalpojumu numuri (4 cipari)7058,80,171200,00
5.Operatoru pakalpojumu numuri (82XXX) (5 cipari)3529,40,17600,00
6.Uzziņu dienesta pakalpojuma numuri (118X) (4 cipari)7058,80,171200,00
7.Uzziņu dienesta pakalpojuma numuri (1184X) (5 cipari)3529,40,17600,00
8.Nacionālie signalizācijas punktu kodi70,60,1712,00
9.Publiskā mobilā telefonu tīkla kodi1411,80,17240,00
10.Datu pārraides tīkla identifikācijas kodi1411,80,17240,00
11.Bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuri14,10,172,40
12.Dalītās samaksas pakalpojuma numuri14,10,172,40
13.Papildu samaksas pakalpojuma numuri14,10,172,40
14.Citu veidu pakalpojumu numuri14,10,172,40
15.Publiskā fiksētā telefonu tīkla numuri0,250,170,04
16.Publiskā mobilā telefonu tīkla numuri0,250,170,04
17.IoT/M2M numuri (8 cipari)0,1250,170,02
18.IoT/M2M numuri (12 cipari)0,060.170,01
Satiksmes ministrs T. Linkaits
25.02.2021