Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 29.06.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 238

Rīgā 2020. gada 15. decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 53 3. p.)
Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2021. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi
I. Vispārīgais jautājums

1. "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2021. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši apdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem, apdrošināšanas brokeriem, privātajiem pensiju fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, regulētā tirgus organizētājiem, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, kredītiestādēm, krājaizdevu sabiedrībām, elektroniskās naudas iestādēm, maksājumu iestādēm un neliela apjoma maksājumu sistēmām (tālāk tekstā visi kopā – finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki), ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiālēm, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, (tālāk tekstā – ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiāles) dalībvalstu komersantiem, kas Latvijā reģistrējuši ieguldījumu fondu vai alternatīvo ieguldījumu fondu vai kas Latvijā izplata alternatīvo ieguldījumu fonda ieguldījumu daļas, un segto obligāciju sabiedrībām Segto obligāciju likuma izpratnē (tālāk tekstā – segto obligāciju sabiedrības).

(Grozīts ar FKTK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 77)

II. Finansēšanas apmērs

2. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) darbības finansēšanai 2021. gadā tiek noteikti šādā apmērā:

2.1. katram apdrošinātājam – maksājumi no ceturksnī saņemtajām bruto apdrošināšanas prēmijām tiešajā apdrošināšanā šādā apmērā:

2.1.1. 0.164 procenti no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas operācijām;

2.1.2. 0.164 procenti no dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijām, t.sk. no tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem;

2.1.3. 0.232 procenti no pārējām apdrošināšanas operācijām;

2.2. katram pārapdrošinātājam – maksājumi 0.232 procentu apmērā no ceturksnī saņemtajām bruto pārapdrošināšanas prēmijām;

2.3. katram apdrošināšanas brokerim – maksājumi 0.7 procentu apmērā no ceturksnī saņemtajām komisijām, bet ne mazāk par 150 euro un ne vairāk par 1 000 euro gadā;

2.4. katram privātajam pensiju fondam – maksājumi 0.39 procentu apmērā no pensiju plānu dalībnieku veiktajām un to labā ceturksnī veiktajām iemaksām privātā pensiju fonda licencētajos pensiju plānos;

2.5. katrai ieguldījumu brokeru sabiedrībai – maksājumi 1 procenta apmērā no brokeru sabiedrības darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 2 845 euro gadā;

2.6. katrai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai – maksājumi šādā apmērā:

2.6.1. Latvijā licencētai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai:

2.6.1.1. 0.029 procenti no tās pārvaldē esošo ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu, ja tās pārvaldē ir arī alternatīvo ieguldījumu fondi, vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 3 557 euro gadā;

2.6.1.2. 1 procents no tās sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 711 euro gadā;

2.6.2. dalībvalstī licencētai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, kura Latvijā reģistrējusi ieguldījumu fondu vai alternatīvo ieguldījumu fondu (tālāk tekstā abi kopā – fondi), – 0.013 procenti no tās Latvijā reģistrēto fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 1 423 euro gadā;

2.6.3. dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības filiālei, kas nodibināta Latvijā:

2.6.3.1. 1 procents no tās Latvijā sniegto fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 2 134 euro gadā;

2.6.3.2. 1 procents no tās Latvijā sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 711 euro gadā;

2.7. katram alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam – maksājumi šādā apmērā:

2.7.1. Latvijā licencētam vai reģistrētam alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam:

2.7.1.1. 0.029 procenti no tā pārvaldē esošo alternatīvo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 3 557 euro gadā, ja tas ir licencēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks;

2.7.1.2. reģistrētam alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam – 900 euro gadā;

2.7.1.3. licencētam ārējam pārvaldniekam, kuram ir atļauts sniegt Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 5. panta septītajā un astotajā daļā minētos ieguldījumu pakalpojumus, – 1 procents no pārvaldnieka sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 711 euro gadā;

2.7.1.4. reģistrētam pārvaldniekam, kurš pārvalda Eiropas riska kapitāla fondu vai Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu, papildus šo noteikumu 2.7.1.2. punktā minētajam maksājumam – 1 900 euro gadā;

2.7.2. dalībvalstī licencēta pārvaldnieka filiālei, kas reģistrēta Latvijā:

2.7.2.1. 1 procents no filiāles Latvijā sniegto fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 2 134 euro gadā;

2.7.2.2. 1 procents no filiāles Latvijā sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 711 euro gadā;

2.7.3. dalībvalsts (izņemot Latviju) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam – vienreizējā maksa 1 209 euro apmērā par katra tā pārvaldē esošā dalībvalsts fonda vai ārvalsts fonda ieguldījumu daļu izplatīšanas uzraudzību Latvijā;

2.8. katram regulētā tirgus organizētājam – maksājumi 2 procentu apmērā no regulētā tirgus organizētāja darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 7 114 euro gadā;

2.9. katram centrālajam vērtspapīru depozitārijam – maksājumi 1.2 procentu apmērā no depozitārija darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 7 114 euro gadā;

2.10. katrai krājaizdevu sabiedrībai – maksājumi 0.033 procentu apmērā no krājaizdevu sabiedrības vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;

2.11. katrai kredītiestādei – maksājumi 0.0081 procenta apmērā no kredītiestādes vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;

2.12. katrai maksājumu iestādei – maksājumi šādā apmērā:

2.12.1. 7 000 euro gadā un papildus 1.4 procenti no licencētas maksājumu iestādes bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu, gadā, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 euro gadā;

2.12.2. 3 000 euro gadā un papildus 1.4 procenti no licencētas maksājumu iestādes, kas saņēmusi licenci vienīgi konta informācijas pakalpojuma sniegšanai vai maksājuma ierosināšanas pakalpojuma sniegšanai, vai abu šo pakalpojumu sniegšanai, bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu, gadā, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 euro gadā;

2.12.3. 1 000 euro gadā un papildus 1.4 procenti no reģistrētas maksājumu iestādes, kura ir saņēmusi Komisijas atļauju sniegt tikai maksājuma instrumenta izlaišanas un bezkonta naudas pārveduma pakalpojumus, bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu, gadā, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 euro gadā;

2.13. katrai elektroniskās naudas iestādei – maksājumi šādā apmērā:

2.13.1. 7 000 euro gadā un papildus 1.4 procenti no licencētas elektroniskās naudas iestādes bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanu, gadā, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 euro gadā;

2.13.2. 1 000 euro gadā un papildus 1.4 procenti no reģistrētas elektroniskās naudas iestādes bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanu, gadā, bet kopsummā ne vairāk kā 100 000 euro gadā;

2.14. katrai citā dalībvalstī licencētas maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes filiālei vai pārstāvim Latvijā – 7 000 euro gadā, ja tas uzsācis darbību Latvijā;

2.15. katrai neliela apjoma maksājumu sistēmai – 1 000 euro gadā, ja tā reģistrēta neliela apjoma maksājumu sistēmu reģistrā;

2.16. katrai segto obligāciju sabiedrībai – 0.001 procents gadā no emitēto segto obligāciju nominālvērtības, bet ne mazāk par 5 000 euro gadā.

(Grozīts ar FKTK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 77)

3. Ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiālēm, tai skaitā dalībvalstu maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu pārstāvjiem, maksājumi Komisijas darbības finansēšanai 2021. gadā tiek noteikti saskaņā ar šo noteikumu 2.1.–2.5., 2.6.2.2.6.3., 2.7.2.2.7.3., 2.8.–2.11. un 2.14.–2.15. punktu atbilstoši to darbības jomai.

III. Maksājumu noteikšanas un veikšanas kārtība

4. Noteikumu 2. punktā noteikto finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu bāzi veido:

4.1. apdrošinātājiem: pārskata ceturksnī saņemtās apdrošināšanas prēmijas atbilstoši apdrošināšanas veidam un citā (arī savstarpējā ieskaita) veidā saņemtās apdrošināšanas prēmijas;

4.2. pārapdrošinātājiem: pārskata ceturksnī saņemtās pārapdrošināšanas prēmijas atbilstoši apdrošināšanas veidam un citā (arī savstarpējā ieskaita) veidā saņemtās pārapdrošināšanas prēmijas;

4.3. apdrošināšanas brokeriem: komisijas, t.i., pārskata gada peļņas vai zaudējumu pārskata neto apgrozījumā atspoguļotās komisijas par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību un izmaiņas debitoros par komisijām par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību;

4.4. privātajiem pensiju fondiem: pārskata ceturkšņa pensiju plānu neto aktīvu kustības pārskatos atspoguļotās iemaksas pensiju plānos;

4.5. ieguldījumu brokeru sabiedrībām: darījumu bruto ieņēmumi, t.i., ceturkšņa "Pārskata gada peļņas vai zaudējumu pārskata" izvērsumā iekļautie ienākumu veidi – procentu ienākumi, dividenžu ienākumi, komisijas naudas un citi līdzīgi ienākumi, finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa vai zaudējumi, ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts, citi parastie ienākumi un uzkrājumu samazināšanas ienākumi, kas attiecināmi uz iepriekš minētajiem ienākumiem;

4.6. Latvijā licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām:

4.6.1. pārvaldē esošo fondu ceturkšņa vidējais aktīvu apmērs, kurā ietver ceturkšņa "Pārskatā par sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi" norādīto visu sabiedrības reģistrēto ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu, ja tās pārvaldē ir alternatīvo ieguldījumu fondi, kā arī sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu, kuri dibināti kā juridiskās personas, aktīvu uzskaites vērtību kopsummu. Ceturkšņa vidējo aktīvu apmēru aprēķina kā attiecīgo mēnešu aktīvu apmēra mēneša pēdējā dienā vidējo aritmētisko lielumu;

4.6.2. ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumi – ceturkšņa pārskatā "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins" norādītie komisijas naudas ienākumi par ieguldījumu pakalpojumiem;

4.7. dalībvalstīs licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kas Latvijā reģistrējušas fondu: Latvijā reģistrēto fondu pārskata ceturkšņa vidējie aktīvi, kas norādīti "Pārskatā par sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi". Ceturkšņa vidējo aktīvu apmēru aprēķina kā attiecīgo mēnešu aktīvu apmēra mēneša pēdējā dienā vidējo aritmētisko lielumu;

4.8. dalībvalstīs licencētu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību filiālēm, kas nodibinātas Latvijā:

4.8.1. Latvijā sniegto fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumi – ceturkšņa pārskatā "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins" norādītie komisijas naudas ienākumi par pārvaldes pakalpojumiem;

4.8.2. Latvijā sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumi – ceturkšņa pārskatā "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins" norādītie komisijas naudas ienākumi par ieguldījumu pakalpojumiem;

4.9. Latvijā licencētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem: pārvaldē esošo alternatīvo ieguldījumu fondu ceturkšņa vidējais aktīvu apmērs, kurā ietver ceturkšņa "Pārskatā par sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi" norādīto visu pārvaldnieka reģistrēto alternatīvo ieguldījumu fondu, kā arī pārvaldīto alternatīvo ieguldījumu fondu, kuri dibināti kā juridiskās personas, aktīvu uzskaites vērtību kopsummu. Ceturkšņa vidējo aktīvu apmēru aprēķina kā attiecīgo mēnešu aktīvu apmēra mēneša pēdējā dienā vidējo aritmētisko lielumu;

4.10. dalībvalstīs licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku filiālēm, kas nodibinātas Latvijā: Latvijā sniegto alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumi, t.i., pārskatā "Pārvaldnieka peļņas vai zaudējumu aprēķins" norādītie ieņēmumi par pārvaldes pakalpojumiem;

4.11. krājaizdevu sabiedrībām un kredītiestādēm: pārskata ceturkšņa vidējais aktīvu apmērs, kas atspoguļots mēneša bilances pārskata* kopējā aktīvu pozīcijā. Ceturkšņa vidējo aktīvu apmēru aprēķina kā attiecīgo mēnešu aktīvu apmēra mēneša pēdējā dienā vidējo aritmētisko lielumu;

4.12. maksājumu iestādēm: ceturkšņa bruto ieņēmumi, kas saistīti ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu un tiek iekļauti pārskata gada peļņas vai zaudējumu pārskata neto apgrozījumā;

4.13. elektroniskās naudas iestādēm: ceturkšņa bruto ieņēmumi, kas saistīti ar elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanu un tiek iekļauti pārskata gada peļņas vai zaudējumu pārskata neto apgrozījumā.

5. Finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam saskaņā ar Komisijas 18.06.2020. normatīvo noteikumu Nr. 76 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" prasībām jāiesniedz Komisijai šādi pārskati:

5.1. apdrošinātājiem – "Pārskats par apdrošinātāja maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (1. pielikums);

5.2. pārapdrošinātājiem – "Pārskats par pārapdrošinātāja maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (2. pielikums);

5.3. apdrošināšanas brokeriem – "Pārskats par apdrošināšanas brokera maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (3. pielikums);

5.4. privātajiem pensiju fondiem – "Pārskats par privātā pensiju fonda maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (4. pielikums);

5.5. ieguldījumu brokeru sabiedrībām – "Pārskats par ieguldījumu brokeru sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (5. pielikums);

5.6. ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām: Latvijā licencētajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām – "Pārskats par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (6. pielikums); dalībvalstīs licencētajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kas Latvijā reģistrējušas ieguldījumu fondu, – "Pārskats par dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Latvijā reģistrētu ieguldījumu fondu maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (7. pielikums); dalībvalstīs licencēto ieguldījumu pārvaldes sabiedrību filiālēm – "Pārskats par dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības filiāles maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (8. pielikums);

5.7. licencētajiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem – "Pārskats par licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (9. pielikums); dalībvalstīs licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku filiālēm – "Pārskats par dalībvalstī licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka filiāles maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (10. pielikums);

5.8. regulētā tirgus organizētājiem – "Pārskats par regulētā tirgus organizētāja maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (11. pielikums);

5.9. centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem – "Pārskats par centrālā vērtspapīru depozitārija maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (12. pielikums);

5.10. krājaizdevu sabiedrībām – "Pārskats par krājaizdevu sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (13. pielikums);

5.11. kredītiestādēm – "Pārskats par kredītiestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (14. pielikums);

5.12. maksājumu iestādēm – "Pārskats par maksājumu iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (15. pielikums);

5.13. elektroniskās naudas iestādēm – "Pārskats par elektroniskās naudas iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (16. pielikums);

5.14. segto obligāciju sabiedrībām – "Pārskats par segto obligāciju sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (17. pielikums).

(Grozīts ar FKTK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 77)

6. Ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiāles šo noteikumu 5. punktā noteiktos pārskatus iesniedz atbilstoši to darbības jomai.

7. Maksājumus Komisijas finansēšanai veic reizi ceturksnī veselos euro. Ja finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki sāk darbību pārskata gada laikā, to maksājumu nosaka proporcionāli to darbības laikam un tie maksājumu Komisijas finansēšanai veic mēneša laikā pēc to reģistrēšanas attiecīgajā reģistrā vai mēneša laikā pēc notifikācijas saņemšanas. Ja finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki beidz darbību pārskata gada laikā, to maksājumu Komisijas finansēšanai nosaka proporcionāli to darbības laikam. Maksājumu pārrēķina un mēneša laikā Komisija veic atmaksu, ja finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam izveidojusies pārmaksa. Pretējā gadījumā finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks veic pārrēķina rezultātā noteikto maksu pēc tā izslēgšanas no attiecīgā reģistra.

8. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki, t.sk. ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiāles, līdz ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam šo noteikumu 2. punktā noteiktos maksājumus Komisijai (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001049028) veic Komisijas norēķinu kontā Nr. LV96 LACB 0000 0000 1185 1 Latvijas Bankā, bankas kods LACBLV2X.

9. Ja šo noteikumu 2.3., 2.5., 2.6.–2.7.2., 2.8., 2.9. un 2.12.–2.15. punktā minētais finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks vai ārvalsts vai dalībvalsts komersanta filiāle sāk vai beidz savu darbību pārskata ceturkšņa laikā, tās maksājumu apmēru nosaka proporcionāli darbības laika periodam.

IV. Noslēguma jautājums

10. Noteikumi stājas spēkā 01.01.2021.

__________________________

* Saskaņā ar Latvijas Bankas "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumiem".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.12.2020. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 238
Apdrošinātāja rekvizīti

________________________________

________________________________

________________________________

_______________________________

 

 

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par apdrošinātāja maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai
__________. gada _____. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcija

Pozīcijas summa

Maksājuma likme, %

Maksājuma summa

A

01

02

03

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas operācijas 

0.164

 
Dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijas, t.sk. tirgum piesaistītie dzīvības apdrošināšanas līgumi 

0.164

 
Pārējās apdrošināšanas operācijas 

0.232

 
Kopsumma 

X

 
    
Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
     
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.12.2020. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 238
Pārapdrošinātāja rekvizīti

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

 

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par pārapdrošinātāja maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai
__________. gada _____. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcija

Summa

A

01

Saņemtās bruto pārapdrošināšanas prēmijas 
Maksājuma likme, %

0.232

Maksājuma summa 
  
Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
     
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.12.2020. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 238
Apdrošināšanas brokera rekvizīti

 ________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

 

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par apdrošināšanas brokera maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai
__________. gada _____. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcija

Summa

A

01

Saņemto komisiju summa 
Maksājuma likme, %

0.7

Maksājuma summa 
  
Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
     
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.12.2020. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 238
Pensiju fonda rekvizīti

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

 

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par privātā pensiju fonda maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai
__________. gada_____. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcija

Summa

A

01

Pensiju plānu dalībnieku veikto un to labā veikto iemaksu summa 
Maksājuma likme, %

0.39

Maksājuma summa 
  
Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
     
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.12.2020. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 238
Ieguldījumu brokeru sabiedrības rekvizīti

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

 

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par ieguldījumu brokeru sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai
__________. gada _____. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcija

Summa

A

01

Darījumu bruto ieņēmumi 
Maksājuma likme, %

1.0

Maksājuma summa 
  
Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
     
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
6. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.12.2020. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 238
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības rekvizīti

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai
__________. gada _____. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcija

Pozīcijas summa

Maksājuma likme, %

Maksājuma summa

A

01

02

03

Pārvaldē esošo ieguldījumu fondu vidējais aktīvu apmērs 

0.029

 
Pārvaldē esošo alternatīvo ieguldījumu fondu vidējais aktīvu apmērs 

0.029

 
Ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumi 

1.0

 
Kopsumma

X

X

 
    
Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
     
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
7. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.12.2020. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 238
Dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Latvijā reģistrēta ieguldījumu fonda rekvizīti

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

 

 

 

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Latvijā reģistrētu ieguldījumu fondu maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai
__________. gada_____. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcija

Pozīcijas summa

Maksājuma likme, %

Maksājuma summa

A

01

02

03

Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu vidējais aktīvu apmērs 

0.013

 
Kopsumma

X

X

 
    
Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
     
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

8. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.12.2020. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 238
Dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības filiāles rekvizīti

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības filiāles maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai
__________. gada_____. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcija

Pozīcijas summa

Maksājuma likme, %

Maksājuma summa

A

01

02

03

Latvijā sniegto fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumi 

1.0

 
Latvijā sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumi 

1.0

 
Kopsumma 

X

 
    
Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
     
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

9. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.12.2020. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 238
Licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka rekvizīti

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai
__________. gada_____. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcija

Pozīcijas summa

Maksājuma likme, %

Maksājuma summa

A

01

02

03

Pārvaldē esošo alternatīvo ieguldījumu fondu vidējais aktīvu apmērs 

0.029

 
Kopsumma

X

X

 
    
Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
     
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
10. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.12.2020. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 238
Dalībvalstī licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka filiāles rekvizīti

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

 

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par dalībvalstī licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka filiāles maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai
__________. gada_____. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcija

Pozīcijas summa

Maksājuma likme, %

Maksājuma summa

A

01

02

03

Latvijā sniegto alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumi 

1.0

 
Kopsumma

X

X

 
    
Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
     
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

11. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.12.2020. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 238
Regulētā tirgus organizētāja rekvizīti

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

 

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par regulētā tirgus organizētāja maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai
__________. gada_____. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcija

Summa

A

01

Darījumu bruto ieņēmumi 
Maksājuma likme, %

2.0

Maksājuma summa 
  
Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
     
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

12. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.12.2020. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 238
Centrālā vērtspapīru depozitārija rekvizīti

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

 

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par centrālā vērtspapīru depozitārija maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai
__________. gada_____. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcija

Summa

A

01

Darījumu bruto ieņēmumi 
Maksājuma likme, %

1.2

Maksājuma summa 
  
Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
     
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
13. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.12.2020. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 238
Krājaizdevu sabiedrības rekvizīti

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

 

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par krājaizdevu sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai
__________. gada_____. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcija

Summa

A

01

Vidējais aktīvu apmērs 
Maksājuma likme, %

0.033

Maksājuma summa 
  
Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
     
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
14. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.12.2020. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 238
Kredītiestādes rekvizīti

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

 

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par kredītiestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai
__________. gada_____. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcija

Summa

A

01

Vidējais aktīvu apmērs 
Maksājuma likme, %

0.0081

Maksājuma summa 
  
Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
     
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
15. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.12.2020. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 238
Maksājumu iestādes rekvizīti

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

 

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par maksājumu iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai
__________. gada_____. ceturksnis

(veselos euro)

Nr.

Pozīcija

Summa

1.

Gada maksas ¼ daļa 

2.

Bruto ieņēmumi 

3.

Maksājuma likme, %

1.4

4.

Maksājuma summa no bruto ieņēmumiem 

5.

Kopējais maksājums (1. pozīcija + 4. pozīcija) 
   
Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
     
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
16. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.12.2020. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 238
Elektroniskās naudas iestādes rekvizīti

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

 

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par elektroniskās naudas iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai
__________. gada_____. ceturksnis

(veselos euro)

Nr.

Pozīcija

Summa

1.

Gada maksas ¼ daļa 

2.

Bruto ieņēmumi 

3.

Maksājuma likme, %

1.4

4.

Maksājuma summa no bruto ieņēmumiem 

5.

Kopējais maksājums (1. pozīcija + 4. pozīcija) 
   
Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
     
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
17. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.12.2020. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 238

(Pielikums FKTK 22.06.2021. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

Segto obligāciju sabiedrības rekvizīti

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

 

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam

Pārskats par segto obligāciju sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________. gada_____. ceturksnis

(veselos euro)

Nr.

Pozīcija

Summa

1.

Segto obligāciju nominalvērtības apmērs 

2.

Maksājuma likme, %

0.001

3.

Maksājuma summa 
   
Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
     
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
29.06.2021