Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 750

Rīgā 2020. gada 10. decembrī (prot. Nr. 82 52. §)
Kārtība, kādā 2021. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par valsts budžetu 2021. gadam"
4. panta 2. punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā 2021. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs – bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros (turpmāk – sociālās aprūpes iestādes) – ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim.

2. Valsts budžeta dotācijas apmēru pašvaldībai nosaka, pamatojoties uz tās norādīto sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim ievietoto personu skaitu.

3. Pašvaldība, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus, reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša 10. datumam informē Valsts kasi par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim ievietoto personu aktuālo skaitu attiecīgā mēneša pirmajā datumā.

4. Finansējumu par bērniem, kuri bērnunamos ievietoti līdz 1998. gada 1. janvārim, pašvaldībām piešķir saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu (712 euro mēnesī par vienu personu).

5. Finansējumu par personām, kuras veco ļaužu pansionātos un centros ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim, pašvaldībām piešķir saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu (530 euro mēnesī par vienu personu).

6. Valsts kase reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša 15. datumam nodrošina šo noteikumu 4. un 5. punktā minētā finansējuma pārskaitīšanu uz attiecīgās pašvaldības kontu Valsts kasē, pamatojoties uz atbilstoši šo noteikumu 3. punktam iesniegtajiem pašvaldības datiem par aktuālo personu skaitu. Ja pašvaldība minētos datus Valsts kasē nav iesniegusi, valsts budžeta dotāciju par attiecīgo mēnesi tai pārskaita pēc datu iesniegšanas vienlaikus ar kārtējā mēneša finansējumu.

7. Jaunizveidojamā pašvaldība līdz 2021. gada 5. jūlijam atver jaunu vai norāda esošu kontu Valsts kasē valsts budžeta dotācijas saņemšanai par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim.

8. Noteikumi stājas spēka 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidenta vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

Finanšu ministrs J. Reirs
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 750
Finansējuma sadalījums pašvaldībām 2021. gadā par bērniem, kuri ievietoti bērnunamos līdz 1998. gada 1. janvārim

(Pielikums grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 407)

I. No 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam

Nr. p. k.Pašvaldības administratīvā teritorijaLīdz 1998. gada 1. janvārim bērnunamos ievietoto bērnu skaitsDotācijas apmērs (euro)
kodsrepublikas pilsēta, novads
1.0326100Kokneses novads14 272
KOPĀ:14 272

II. No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim

Nr. p. k.PašvaldībaLīdz 1998. gada 1. janvārim bērnunamos ievietoto bērnu skaitsDotācijas apmērs (euro)
kodsnosaukums
1.0020000Aizkraukles novads14 272
KOPĀ:14 272
Finanšu ministrs J. Reirs
2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 750
Finansējuma sadalījums pašvaldībām 2021. gadā par iemītniekiem, kuri ievietoti veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998. gada 1. janvārim

(Pielikums grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 407)

I. No 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam

Nr. p. k.Pašvaldības administratīvā teritorijaLīdz 1998. gada 1. janvārim veco ļaužu pansionātos un centros ievietoto iemītnieku skaitsDotācijas apmērs (euro)
kodsrepublikas pilsēta, novads
1.0050000Daugavpils26 360
2.0130000Jūrmala515 900
3.0210000Rēzekne515 900
4.0010000Rīga1238 160
5.0250000Valmiera13 180
6.0270000Ventspils39 540
7.0604300Aglonas novads26 360
8.0640600Aizputes novads39 540
9.0360200Alūksnes novads26 360
10.0380200Balvu novads412 720
11.0400200Bauskas novads39 540
12.0420200Cēsu novads13 180
13.0440200Daugavpils novads26 360
14.0905100Engures novads1134 980
15.0440801Ilūkstes novads13 180
16.0566900Krustpils novads825 440
17.0660200Limbažu novads13 180
18.0680200Ludzas novads13 180
19.0700200Madonas novads26 360
20.0740202Ogres novads13 180
21.0801000Olaines novads13 180
22.0546701Ozolnieku novads412 720
23.0641401Pāvilostas novads13 180
24.0780200Rēzeknes novads39 540
25.0387500Rugāju novads13 180
26.0661400Salacgrīvas novads13 180
27.0840200Saldus novads412 720
28.0328200Skrīveru novads26 360
29.0621200Skrundas novads412 720
30.0941800Strenču novads13 180
31.0880200Talsu novads619 080
32.0468900Tērvetes novads39 540
33.0409500Vecumnieku novads13 180
KOPĀ:102324 360

II. No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim

Nr. p. k.PašvaldībaLīdz 1998. gada 1. janvārim veco ļaužu pansionātos un centros ievietoto iemītnieku skaitsDotācijas apmērs (euro)
kodsnosaukums
1.0002000Daugavpils26 360
2.0004000Jūrmala515 900
3.0006000Rēzekne515 900
4.0001000Rīga1238 160
5.0007000Ventspils39 540
6.0020000Aizkraukles novads26 360
7.0021000Alūksnes novads26 360
8.0022000Augšdaugavas novads39 540
9.0024000Balvu novads515 900
10.0025000Bauskas novads412 720
11.0026000Cēsu novads13 180
12.0027000Dienvidkurzemes novads412 720
13.0028000Dobeles novads39 540
14.0030000Jelgavas novads412 720
15.0031000Jēkabpils novads825 440
16.0033000Kuldīgas novads412 720
17.0035000Limbažu novads26 360
18.0037000Ludzas novads13 180
19.0038000Madonas novads26 360
20.0040000Ogres novads13 180
21.0041000Olaines novads13 180
22.0042000Preiļu novads26 360
23.0043000Rēzeknes novads39 540
24.0046000Saldus novads412 720
25.0051000Talsu novads619 080
26.0052000Tukuma novads1134 980
27.0054000Valmieras novads26 360
KOPĀ:102324 360
Finanšu ministrs J. Reirs
01.07.2021