Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Salacgrīvas novada domes saistošie noteikumi Nr. 15

Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 2020. gada 19. novembrī
Salacgrīvas novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību
APSTIPRINĀTI
ar Salacgrīvas novada domes
2020. gada 19. novembra sēdes lēmumu Nr. 446
(prot. Nr. 15; 35. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma

35. panta otro un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošo noteikumu (turpmāk – noteikumi) mērķis ir noteikt Salacgrīvas novada pašvaldības pabalstu veidus ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm un personām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pašvaldības pabalstus piešķir ģimenēm (personām), kuras deklarētā dzīvesvieta ir Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā.

3. Pabalstus piešķir un izmaksā Salacgrīvas novada domes Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) apstiprinātā budžeta ietvaros.

4. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

II. Pabalsts krīzes situācijā

5. Pabalstu krīzes situācijā piešķir laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

5.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu vai kurām atteikts dīkstāves pabalsts, personas, kuras valstī noteikto ierobežojumu dēļ nevar veikt darba pienākumus), un tas dokumentāli tiek apliecināts;

5.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.), kas dokumentāli tiek apliecināts;

5.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, kas dokumentāli tiek apliecināts.

6. Pabalsts krīzes situācijā vienai personai (kura zaudējusi darbu) jeb vienam ģimenes loceklim ir 80,00 euro (astoņdesmit euro 00 centi) mēnesī nepārsniedzot triju mēnešu periodu.

7. Personām, kurām tiek izmaksāts pabalsts krīzes situācijā, papildus tiek piešķirts 50,00 euro par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.

8. Ģimenes (personas) atbilstību pabalstu krīzes situācijā piešķiršanai noteiktajiem kritērijiem izskata un krīzes pabalstu piešķir Salacgrīvas novada sociālais dienests, saņemot personas iesniegumu un pierādošos dokumentus par pabalsta krīzes situācijā izmaksu.

III. Noslēguma jautājums

9. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldīšanas likums" 24. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs D. Straubergs
Saistošo noteikumu Nr. 15 "Salacgrīvas novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsŠobrīd Salacgrīvas novada pašvaldībā ir spēkā 2018. gada 21. marta saistošie noteikumi Nr. 4 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Salacgrīvas novadā" (turpmāk – saistošie noteikumi Nr. 4). Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37. punkts, kas stājās spēkā 22.03.2020. nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus par pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanu, valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no ģimenei (personai) izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai triju mēnešu periodā. Tas nozīmē, ka kopumā valsts līdzfinansēs līdz 120,00 euro vienai personai mājsaimniecībā triju mēnešu periodā, t.i., ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai. Papildus pabalstu 50 euro par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam likumprojekta ieviešanu nodrošinās 100 % valsts atbalstu pašvaldībām palīdzības sniegšanai ārkārtējā situācijā ģimenēm (personām), tai skaitā audžuģimenēm un aizbildņiem, kuras nonākušas krīzes situācijā, palielinot izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 euro katram bērnam. Izvērtējot minēto un ņemot vērā Labklājības ministrijas ieteikumus "Par pabalsts krīzes situācijā piešķiršanu saistībā ar Covid-19", secināts, ka, pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, ir nepieciešams pieņemt atsevišķus saistošajos noteikumus, nosakot jaunu papildus palīdzības veidu novada ģimenēm (personām), nosakot krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā.
2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi ir nepieciešami, lai uzlabotu sociālo situāciju krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī. Pabalsts krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā ir viens no atbalsta veidiem Salacgrīvas novada administratīvās teritorijas pašvaldības iedzīvotājiem, kas ļaus nodrošināt pamatvajadzības minētājā periodā.

Saistošo noteikumu projekts "Salacgrīvas novada pašvaldības pabalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību" (turpmāk – Saistošie noteikumi) paredz noteikt krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim piešķirot 80,00 euro mēnesī ņemot vērā Saistošajos noteikumos noteiktos kritērijus. Saistošie noteikumi ir spēkā laikā, kad valstī vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuIzvērtējot iespējamo pabalstu pieprasītāju skaitu, saistošo noteikumu ietekmes uz pašvaldības budžetu 2020. gadā varētu būt 2000 EUR, no kuriem 1000 EUR būs atgūstami no valsts budžeta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāNav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Salacgrīvas novada domes sociālais dienests. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi. Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Informācija par saistošajiem noteikumiem tiks publicēta Salacgrīvas novada laikrakstā "Salacgrīvas Novada Ziņas" un Salacgrīvas novada mājaslapā www.salacgriva.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs D. Straubergs
27.11.2020
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.