Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 07.04.2021. - 16.08.2021. / Vēsturiskā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 12. augusta saistošos noteikumus Nr. 45 "Pabalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību".
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 44

Daugavpilī 2020. gada 19. novembrī (prot. Nr. 47, 6. §)
Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību
APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2020. gada 19. novembra lēmumu Nr. 605

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.1 punkta 1. apakšpunktu,
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. panta otro daļu
(Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk – Dome) atbalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību (laikā, kamēr valstī izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un līdz 2021. gada 30. jūnijam), tā veidus, saņemšanas kārtību, apmēru, un personu loku, kurām ir tiesības to saņemt.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

2. Atbalstu krīzes situācijā piešķir tām personām (ģimenēm), kuras uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīdi – 2020. gada 9. novembri ir deklarējušas savu dzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

II. Pabalsts krīzes situācijā

3. Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts gadījumā, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība, ja persona sakarā ar ārkārtējo situāciju ir zaudējusi ienākumus vai ievērojami samazinājušies tās ienākumi un nesaņem valsts dīkstāves atbalstu (piemēram, gadījumā, ja persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, atteikts piešķirt valsts dīkstāves atbalstu u.tml.) Pabalstu krīzes situācijā nepiešķir gadījumā, ja persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

4. Pabalstu krīzes situācijā 150 euro apmērā mēnesī personai piešķir no 2020. gada novembra, laikposmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību un līdz 2021. gada 30. jūnijam. Personai pabalstu piešķir, sākot ar to mēnesi, kad ir iesniegts iesniegums.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

5. Ja ģimenes (personas), tai skaitā audžuģimenes un aizbildņa aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam, pabalsta krīzes situācijā apmērs tiek palielināts par 50 euro mēnesī katram bērnam.

6. Pabalsta krīzes situācijā saņemšanai personai jāiesniedz iesniegumu, kuram pievieno attiecīgus dokumentus, kas ir personas rīcībā un kas pamato pabalsta saņemšanas apstākļus.

III. Atbalsts vecākiem bērna īslaicīgai izmitināšanai, ēdināšanai un aprūpei

7. Lēmumu bērnu īslaicīgai izmitināšanai, ēdināšanai un aprūpei, kamēr vecāks sakarā ar Covid-19 diagnozi ārstējas stacionārā un veselības stāvokļa dēļ pats nevar aprūpēt bērnu, pieņem Bāriņtiesa uz vecāku iesnieguma pamata.

8. Bērna izmitināšanas, ēdināšanas un aprūpes izdevumus sedz pašvaldība.

III.1 Pabalsts veselības aprūpei mazaizsargātām personām

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 18.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

8.1 Vienreizējs pabalsts 40 euro apmērā veselības aprūpei tiek piešķirts:

8.11. trūcīgai mājsaimniecībai;

8.12. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

8.13. maznodrošinātai mājsaimniecībai, kuras pilngadīgi locekļi ir pensijas vecuma persona, persona ar invaliditāti vai politiski represētā persona;

8.14. pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi;

8.15. personai, kurai piešķirts "Mazgadīgā koncentrācijas nometņu ieslodzītā" statuss;

8.16. smagi slimai guļošai personai ar I vai II invaliditātes grupu;

8.17. personai, kurai nepieciešamas hemodialīzes procedūras;

8.18. mājsaimniecībai, kuras aizgādībā atrodas ar celiakiju slims bērns; 

8.19. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai;

8.110. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, ja tās ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā ir līdz 400,00 euro  mēnesī;

8.111. Ļeņingradas blokādes dalībniekam. 

(Daugavpils pilsētas domes 18.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā, kas grozīta ar 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

8.2 Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata.

(Daugavpils pilsētas domes 18.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

III. 2 Pabalsts personai, kura aprūpē vai kuras aizbildnībā ir bērns ar invaliditāti līdz 18 gadiem vai persona ar invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 18.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

8.3 Vienreizējs pabalsts 100 euro apmērā tiek piešķirts personai, kura aprūpē vai kuras aizbildnībā ir:

8.31. bērns ar invaliditāti līdz 18 gadiem;

8.32. persona ar invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma, kura ar Covid-19 saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt vai ir slēgts dienas aprūpes centrs.

(Daugavpils pilsētas domes 18.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

8.4  Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata.

(Daugavpils pilsētas domes 18.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

III.3 Pabalsts ar mājokli saistīto izdevumu apmaksai

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 18.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

8.5 Vienreizējs pabalsts siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai tiek piešķirts šādām mājsaimniecībām un šādā apmērā:

8.51. daudzbērnu ģimenei, ja vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80 % no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – 100,00 euro;

8.52. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai un kuras ienākumi nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 50,00 euro

8.53. mājsaimniecībai, kuras aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 80,00 euro;

8.54. mājsaimniecībai, ja ikmēneša ienākumi vienai personai pēdējo triju mēnešu laikā ir līdz 400,00 euro mēnesī – 40,00 euro

8.55. trūcīgai mājsaimniecībai, kuras aizgādībā vai aprūpē:

8.55.1. nav bērnu – 100,00 euro;

8.55.2.  ir viens bērns –130,00 euro;

8.55.3. ir divi bērni – 140,00 euro;

8.55.4. ir trīs vai vairāk bērnu 150,00 euro;

8.56. maznodrošinātai mājsaimniecībai, kuras aizgādībā vai aprūpē:

8.56.1. nav bērnu – 50,00 euro;

8.56.2. ir viens bērns – 60,00 euro;

8.56.3. ir divi bērni – 70,00 euro;

8.56.4. ir trīs vai vairāk bērnu 120,00 euro;

8.57. maznodrošinātai mājsaimniecībai, kurā visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invaliditāti, un mājsaimniecības ienākumi ir līdz 485,00 euro– 50,00 euro;

8.58. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un kuras ienākumi ir līdz 400,00 euro mēnesī - 60.00 euro:

8.59. pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi – 60,00 euro.

(Daugavpils pilsētas domes 18.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

8.6 Vienreizējs pabalsts izdevumiem individuālas apkures nodrošināšanai mājoklī ar cieto kurināmo (piemēram, malka, ogles, briketes, granulas) 50 euro apmērā tiek piešķirts:

8.61. daudzbērnu ģimenei, ja vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80 % no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;

8.62. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība un mājsaimniecībai, kuras aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, ja to ienākumi uz personu nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;

8.63. mājsaimniecībai, ja tās ikmēneša ienākumi vienai personai pēdējo triju mēnešu laikā ir līdz 400,00 euro mēnesī;

8.64. mājsaimniecībai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

8.65. pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

(Daugavpils pilsētas domes 18.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

8.7 Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata.

(Daugavpils pilsētas domes 18.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

8.8 Piešķirtais pabalsts nodrošina rēķinu apmaksu un nav uzskatāms par tekošā rēķina pārmaksu.

(Daugavpils pilsētas domes 18.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

8.9 Vidējais ienākumu līmenis tiek aprēķināts par pēdējiem trīs mēnešiem līdz vienreizēja pabalsta pieprasīšanai. Gadījumā, ja ienākumu līmenis jau ir izvērtēts (piemēram, piešķirot statusu vai sociālo palīdzību), atkārtoti tas netiek vērtēts, bet, ja mājsaimniecība vai persona vēršas Sociālajā dienestā pirmreizēji, tai ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina regulāra rakstura un citus ienākumus par pēdējiem trīs mēnešiem, un ziņas par mājsaimniecību, gadījumos, ja tas nepieciešamas lēmuma pieņemšanai.

(Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

8.10 Vienreizējo pabalstu izdevumiem individuālās apkures nodrošināšanai mājoklī ar cieto kurināmo var izmaksāt, pārskaitot to piegādātājam, uz pabalsta pieprasītāja kontu vai izņēmuma gadījumā – izmaksāt skaidrā naudā.

(Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

III.4 Pabalsts rehabilitācijas izdevumu segšanai atveseļošanās periodā pēc Covid-19 vīrusa izslimošanas

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

8.11 Pabalstu 40 euro apmērā mēnesī līdz 3 mēnešiem var saņemt persona, kurai saskaņā ar ārsta norīkojumu nepieciešama skābekļa terapija mājas apstākļos atveseļošanās periodā pēc Covid-19 vīrusa izslimošanas, izņemot gadījumu, ja to apmaksā no valsts budžeta.

(Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

8.12 Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata, kuram pievienota ārsta norīkojuma kopija.

(Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājums

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Domes 2020. gada 6. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 13 "Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību" (Latvijas Vēstnesis, 2020, Nr. 70, 92).

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs
07.04.2021
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.