Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 04.03.2021. - ... / Spēkā esošā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr. 676

Rīgā 2020. gada 10. novembrī (prot. Nr. 70 24. §)
Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai
Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības
seku pārvarēšanas likuma
2. pantu un
15. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību granta piešķiršanai Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem (turpmāk – uzņēmumi) apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.

2. Par grantu (turpmāk – atbalsts) šo noteikumu izpratnē uzskata valsts atbalstu, ko piešķir Covid-19 krīzes skartam uzņēmumam apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai, lai pārvarētu Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni. Atbalsts pieejams par laikposmu no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. maijam (turpmāk – atbalsta periods).

(Grozīts ar MK 12.01.2021. noteikumiem Nr. 27)

3. Atbalsta pasākuma ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums ir 310 800 000 euro.

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 725; MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 123)

4. Šo noteikumu ietvaros atbalstu var saņemt tāds uzņēmums:

4.1. kas atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā uzņēmuma definīcijai, kura noteikta Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), I pielikuma 2. pantā, vai lielā uzņēmuma definīcijai, kura noteikta Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā;

4.2. kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

4.2.1. atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, un atbalsta perioda mēnesī apgrozījums krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. vai 2020. gada atbilstošajā mēnesī;

4.2.2. uzņēmums reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs pēc 2020. gada 1. janvāra un atbalsta perioda mēnesī tā apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā;

4.2.3. uzņēmums uzsācis saimniecisko darbību pēc 2019. gada 1. janvāra un atbalsta perioda mēnesī tā apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā;

4.2.4. atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī, un apgrozījums kopš 2020. gada 1. aprīļa vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10 % no 2019. gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma.

(MK 28.01.2021. noteikumu Nr. 71 redakcijā)

4.1 Aprēķinot apgrozījuma kritumu, neņem vērā šajos noteikumos noteikto iepriekš saņemtā atbalsta apmēru.

(MK 18.02.2021. noteikumu Nr. 123 redakcijā)

5. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai.

II. Atbalsta piešķiršanas kritēriji un pieprasīšanas kārtība

6. Atbalstu nosaka 60 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 100 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā atbalsta summa, kurš sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumu "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) (turpmāk – Pagaidu regulējums), nepārsniedz 1 800 000 euro saistītu personu grupai.

(MK 12.01.2021. noteikumu Nr. 27 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 31; MK 28.01.2021. noteikumiem Nr. 71; MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 87)

7. Uzņēmumiem, kuru darbības veids atbilst NACE 2. red. C sadaļas grupai 10.2 "Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana", atbalstu nosaka 60 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 100 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā atbalsta summa, kurš sniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, nepārsniedz 120 000 euro saistītu personu grupai. Atbalsts uzņēmumiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, neattiecas ne uz vienu no atbalsta kategorijām, kas minētas Eiropas Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē 1. panta 1. punkta "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j" vai "k" apakšpunktā.

(MK 12.01.2021. noteikumu Nr. 27 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 31; MK 28.01.2021. noteikumiem Nr. 71)

7.1 Pirms 2021. gada 30. jūnija atbalsta saņēmēja atmaksātais ierobežota apjoma valsts atbalsts netiek ņemts vērā šo noteikumu 6. un 7. punktā noteiktajā ierobežota apjoma valsts atbalsta apmērā.

(MK 04.02.2021. noteikumu Nr. 87 redakcijā)

8. Lai pieteiktos atbalstam par atbalsta periodu, uzņēmums līdz 2021. gada 15. jūnijam elektroniski iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

(Grozīts ar MK 12.01.2021. noteikumiem Nr. 27)

9. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

9.1. uzņēmuma nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja, un, ja uzņēmums atbilst šo noteikumu 7. vai 14. punkta nosacījumiem, papildus NACE 2. red. klasifikācijas kods;

9.2. atbalstam pieprasītā summa un uzņēmuma bruto darba algas kopsumma, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī;

9.2.1 mēnesis, par kuru tiek pieprasīts atbalsts;

9.2.2 norāde par atbilstību vienam no šo noteikumu 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3 vai 4.2.4. apakšpunktiem;

9.3.3 tie trīs 2020. gada mēneši pēc 2020. gada 1. aprīļa, kuros apgrozījums pārsniedzis vismaz 10 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī, ja pieprasa atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 4.2.4. apakšpunktu;

9.3. apliecinājums, ka uzņēmumam atbalsta periodā ir apgrozījuma kritums atbilstoši šo noteikumu 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. vai 4.2.4. apakšpunktam un atbalsts tiks izlietots triju mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. jūlijam, lai kompensētu apgrozāmo līdzekļu plūsmas kritumu, kas saistīts ar Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni;

9.4. viens no šādiem apliecinājumiem:

9.4.1. uzņēmums atbilst sīkā (mikro) vai mazā uzņēmuma definīcijai Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 2. panta 2. un 3. punkta izpratnē. Vienlaikus uzņēmums Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 2. panta 2. un 3. punkta izpratnē iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 17. punktā minētajām prasībām;

9.4.2. uzņēmums ir vidējs uzņēmums, kas nepārsniedz Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. pielikuma 2. panta 1. punktā noteiktos kritērijus. Vienlaikus uzņēmums Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajām prasībām;

9.4.3. uzņēmums ir liels uzņēmums saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 24. punktu. Vienlaikus uzņēmums Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajām prasībām;

9.5. iepriekš saņemtā un plānotā atbalsta apmērs, kas izsniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, tā piešķiršanas datums, atbalsta sniedzēja nosaukums un Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem saskaņā atbalstu piešķir vai plāno piešķirt, atbalsta instruments un, ja attiecināms, atmaksātā valsts atbalsta apmērs, lai Valsts ieņēmumu dienests varētu pārliecināties, ka atbalsts saistītu personu grupai nepārsniedz 1 800 000 euro vai 120 000 euro atbilstoši šo noteikumu 6., 7., 22. un 28. punktam;

9.6. aizpildīta mazo un vidējo uzņēmumu deklarācija;

9.7. apliecinājums, ka uzņēmums iepriekš nav saņēmis, kā arī neplāno pieteikties citam atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām;

9.8. apliecinājums, ka lauksaimniecības produktu pārstrādes vai tirdzniecības nozares uzņēmums atbilst Pagaidu regulējuma 22. punkta "e" apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

9.9. informācija par apgrozījuma procentuālo kritumu atbalsta perioda mēnesī pret 2020. gada vidējo apgrozījumu augustā, septembrī un oktobrī kopā;

9.10. informācija par apgrozījuma procentuālo kritumu atbalsta perioda mēnesī pret 2019. vai 2020. gada attiecīgo mēnesi;

9.11. informācija par konkrētiem trim 2020. gada mēnešiem pēc 2020. gada 1. aprīļa, kuros apgrozījums pārsniedzis 10 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī, ja pieprasa atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 4.2.4. apakšpunktu.

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 725; MK 08.12.2020. noteikumiem Nr. 728; MK 12.01.2021. noteikumiem Nr. 27; MK 28.01.2021. noteikumiem Nr. 71; MK 04.02.2021. noteikumu Nr. 87; MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 123)

III. Atbalsta piešķiršanas un uzraudzības kārtība

10. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz uzņēmuma iesniegumā norādīto informāciju, pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un 20 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas izmaksā atbalstu, ieskaitot to iesniegumā norādītajā uzņēmuma kontā. Valsts ieņēmumu dienests minēto lēmumu paziņo, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

11. Valsts ieņēmumu dienests atbalstu piešķir pieejamā finansējuma ietvaros, ievērojot uzņēmumu iesniegumu iesniegšanas secību.

12. Valsts ieņēmumu dienests publicē savā tīmekļvietnē uzņēmumu sarakstu, kuri saņēmuši atbalstu.

13. Ja mēneša laikā pēc šo noteikumu 10. punktā minētā lēmuma pieņemšanas uzņēmums, pamatojoties uz iesniegumu, labprātīgi atmaksā Valsts ieņēmumu dienestam visu uzņēmumam piešķirto atbalstu, informējot par apstākļiem, kas ir par pamatu piešķirtā atbalsta pilnīgai atmaksai, Valsts ieņēmumu dienests soda sankcijas nepiemēro.

IV. Ierobežojumi atbalsta saņemšanai

14. Atbalstu nepiešķir lauksaimniecības produktu primārās ražošanas nozarei atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 9. punktam. Atbalstu lauksaimniecības produktu pārstrādes vai tirdzniecības nozares uzņēmumiem piešķir ar nosacījumu, ka to daļēji vai pilnībā nenodod primārajiem ražotājiem un atbalsts nav balstīts uz tādu produktu cenu vai daudzumu, kuri iegādāti no primārajiem ražotājiem vai kurus attiecīgie uzņēmumi laiduši tirgū.

15. Ja uzņēmums darbojas vairākās nozarēs, kurām saskaņā ar šo noteikumu 6. un 7. punktu piemēro dažādas maksimālās atbalsta summas, tas grāmatvedības uzskaitē nodala minētās nozares un nodrošina, ka katrai tiek ievēroti maksimālie apjomi. Šo noteikumu 6. punktā minētajiem atbalsta saņēmējiem maksimālā kopējā atbalsta summa nepārsniedz 1 800 000 euro saistītu personu grupai Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē. Ja uzņēmums darbojas nozarēs, uz kurām attiecas šo noteikumu 7. punkts, maksimālā kopējā atbalsta summa nepārsniedz 120 000 euro saistītu personu grupai Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 725 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 87)

16. Atbalstu nepiešķir:

16.1. uzņēmumam, kuram iesnieguma iesniegšanas dienā ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;

16.2. vidējam vai lielam saimnieciskās darbības veicējam, kurš jau 2019. gada 31. decembrī un atbalsta piešķiršanas brīdī uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai definīcijai;

16.3. ja uzņēmums ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (izņemot gadījumu, ja tas izslēgts pēc savas iniciatīvas) vai tam ir vai pēdējo divu gadu laikā ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība;

16.4. ja uzņēmums iepriekšējo sešu mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 euro apmērā;

16.5. ja uzņēmums vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par pārkāpumu, kas attiecas uz uzņēmuma nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā, vai par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums vai naudas sods, kas nepārsniedz 151 euro, un gada laikā sodu kopsumma nepārsniedz 500 euro;

16.6. publiskas personas kapitālsabiedrībai, publiskas personas kontrolētai kapitālsabiedrībai, publiski privātai kapitālsabiedrībai, privātai kapitālsabiedrībai, meitas sabiedrībai, atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībai vai pašvaldības kapitālsabiedrībai Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma izpratnē;

16.7. kredītiestādēm un finanšu iestādēm.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 725 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.12.2020. noteikumiem Nr. 753; MK 12.01.2021. noteikumiem Nr. 27)

17. Atbalstu nepiešķir sīkajam (mikro) vai mazajam saimnieciskās darbības veicējam, ja tas vienlaikus atbilst šādām pazīmēm:

17.1. tas 2019. gada 31. decembrī jau bija nonācis grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktam;

17.2. tam atbalsta piešķiršanas brīdī ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process, vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to attiecas pārstrukturēšanas plāns.

(MK 15.12.2020. noteikumu Nr. 753 redakcijā)

18. Ja tiek konstatēts šajos noteikumos noteikto valsts atbalsta prasību pārkāpums, uzņēmumam ir pienākums atmaksāt Valsts ieņēmumu dienestam visu saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts uzņēmumam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

19. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina informācijas uzskaiti par sniegto atbalstu. Minēto informāciju Valsts ieņēmumu dienests glabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

20. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumā noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.

21. Uzņēmums nodrošina dokumentu glabāšanu 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros tam piešķirts atbalsts.

22. Šo noteikumu ietvaros sniegto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu, tai skaitā ar atbalstu, kas sniegts saskaņā ar citiem Pagaidu regulējumā ietvertajiem atbalsta mērķiem.

(MK 12.01.2021. noteikumu Nr. 27 redakcijā)

23. Par atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīta diena, kurā Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu.

V. Noslēguma jautājumi

24. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem līdz 2021. gada 30. jūnijam saskaņā ar Pagaidu regulējumu.

25. Valsts ieņēmumu dienests iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu.

26. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un izmaksā atbalstu tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

27. Uzņēmums, kas saņēmis atbalstu par atbalsta periodu no 2020. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim, var atkārtoti pieteikties atbalstam par 2020. gada novembri vai decembri atsevišķi un saņemt atbalsta starpību (ja tāda konstatēta), kas atbalsta perioda mēnesī kopā ar jau saņemto atbalstu nepārsniedz šo noteikumu 6. un 7. punktā minēto apmēru.

(MK 12.01.2021. noteikumu Nr. 27 redakcijā)

28. Uzņēmums, kas atkārtoti pieteicies atbalstam, nodrošina, ka par 2020. gada novembri un decembri netiek atkārtoti pieprasīts atbalsts par tām pašām izmaksām (vai to daļu), par kurām atbalsts jau sniegts iepriekš par 2020. gada novembri un decembri kopā.

(MK 12.01.2021. noteikumu Nr. 27 redakcijā)

29. Uzņēmumiem, kas šo noteikumu 8. punktā minēto iesniegumu iesnieguši par atbalsta perioda mēnešiem 2020. gadā, piemēro:

29.1. šo noteikumu 6. punktā minēto atbalstu 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā atbalsta summa, kurš sniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, nepārsniedz 800 000 euro saistītu personu grupai;

29.2. šo noteikumu 7. punktā minēto atbalstu 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā atbalsta summa, kurš sniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, nepārsniedz 120 000 euro saistītu personu grupai.

(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 31 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.01.2021. noteikumiem Nr. 71)

30. Iesniegumiem par 2020. gada atbalsta perioda mēnešiem piemēro uzņēmuma apgrozījuma krituma kritērijus, kas noteikti Ministru kabineta 2021. gada 12. janvāra noteikumu Nr. 27 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"" 1.2. apakšpunktā, savukārt iesniegumiem par 2021. gada atbalsta perioda mēnešiem – uzņēmuma apgrozījuma kritērijus, kas noteikti šo noteikumu 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. vai 4.2.4. apakšpunktā.

(MK 28.01.2021. noteikumu Nr. 71 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr. 676
Atbalstāmās nozares

(Pielikums svītrots ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 725)

04.03.2021