Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 24.02.2021. - 29.09.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Madonas novada domes 2021. gada 21. septembra saistošos noteikumus Nr. 6 "Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa vai karantīnas laikā".
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16

Madonā 2020. gada 5. novembrī
Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā
APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
05.11.2020. lēmumu Nr. 461 (prot. Nr. 23, 1. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
un Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 11. punktu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Madonas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) sniedz atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītojamajiem attālināta mācību procesa laikā (turpmāk – atbalsts).

2. Attālināts mācību process šo saistošo noteikumu izpratnē ir izveidojusies piespiedu situācija, kad Ministru kabineta noteikumos vai likumā noteiktajos gadījumos izglītības iestādei nav iespēja nodrošināt izglītības programmas īstenošanu klātienē un vispārējās izglītības programmu izglītojamie apgūst attālināti, izmantojot dažādas saziņas un mācību platformas.

3. Tiesības saņemt atbalstu ir:

3.1. vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

3.2. izglītojamajiem, kuri mācās Pašvaldības vai tās teritorijā esošā privātā izglītības iestādē.

4. Atbalstu nepiešķir:

4.1. profesionālo, profesionālo ieviržu, interešu un augstākās izglītības iestāžu izglītojamajiem;

4.2. ja izglītojamais atbalstu gatava ēdiena, pārtikas pakas, finansiāla pabalsta vai cita atbalsta veidā jau saņem pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā viņš ir deklarēts, vai izglītības iestādē, kurā viņš mācās.

5. Izglītojamā likumiskajam pārstāvim vai pilngadīgajam izglītojamajam ir tiesības izvēlēties vienu no atbalstu veidiem:

5.1. pārtikas paku;

5.2. naudas pabalstu.

II. Atbalsta apmērs, pieprasīšanas un saņemšanas kārtība

6. Atbalsta apmērs katram atbalsta veidam ir 20,00 euro mēnesī jeb 5,00 euro nedēļā.

7. Atbalsta saņemšanai izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadīgs izglītojamais izmanto vienu no pieteikuma iesniegšanas formām:

7.1. aizpilda pieteikuma veidlapu (pielikums) un nosūta to Pašvaldībai elektroniski vai pa pastu;

7.2. izmantojot izglītības iestādes izsniegto autorizācijas kodu, aizpilda programmā Google veidlapas izveidoto pieteikuma anketu.

8. Uz visu attālinātā mācību procesa laiku iesniedz vienu pieteikumu. Atbalsta pieprasītājam nav tiesību mainīt sākotnēji izvēlēto atbalsta veidu.

9. Naudas pabalsta saņemšana:

9.1. naudas pabalsta pārskaitījumu veic vienu reizi mēnesī līdz nākamā mēneša 15. datumam;

9.2. naudas pabalsta apmērs tiek noteikts atbilstoši nedēļu skaitam pārskata periodā.

10. Pārtikas paku saņemšana:

10.1. pārtikas paku saņemšanu organizē vienu reizi divās nedēļās;

10.2. pārtikas paku vērtība tiek noteikta atbilstoši nedēļu skaitam pārskata periodā;

10.3. pārtikas paku sagatavošanu un piegādi organizē mēneša pirmajā un trešajā nedēļā, par to iepriekš informējot pieteikuma iesniedzēju;

10.4. pārtikas paku sagatavošanu organizē centralizēti vai sadarbībā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju konkrētā izglītības iestādē;

10.5. pārtikas paku piegādi nodrošina tikai Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās;

10.6. ja izglītojamā dzīvesvietas adrese ir citā pašvaldībā, pārtikas paku piegādā attiecīgajai Pašvaldības izglītības iestādei, kurā izglītojamais mācās. Šajā gadījumā pārtikas paku izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadīgs izglītojamais izņem ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc pārtikas pakas piegādāšanas izglītības iestādē;

10.7. saņemot pārtikas paku, tās saņēmējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai skolēna apliecību;

10.8. pārtikas paku sagatavotāji un piegādātāji nodrošina to sagatavošanu un izdali, ievērojot noteiktās higiēnas prasības, drošības un aizsardzības pasākumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

11. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks izdod rīkojumu par atbildīgajām personām atbalsta saņemšanas nodrošināšanai.

Noslēguma jautājumi

12. Saistošie noteikumi piemērojami ar 2020. gada 26. oktobri.

13. Pārtikas pakas par periodu no 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 15. novembrim izsniedz, ja pieteikums atbalstam Pašvaldībā saņemts līdz 2020. gada 10. novembrim. Ja pieteikums saņemts pēc minētā termiņa, pārtikas pakas par periodu no 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 15. novembrim izsniedz kopā ar pārtikas pakām par nākamo periodu.

13.1 Gadījumā, ja periods, par kuru tiek pieprasīts atbalsts pārtikas pakas veidā, pārsniedz vienu kalendāro mēnesi, Pašvaldība, sazinoties ar atbalsta pieprasītāju, šo periodu kompensē naudā, bet pārtikas paku izsniedz par aktuālo divu nedēļu periodu.

(Madonas novada domes 16.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

14. Naudas pabalstu par periodu no 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 30. oktobrim izmaksā kopā ar naudas pabalstu par 2020. gada novembri.

Madonas novada domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
Pielikums
Madonas novada pašvaldības
05.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 16

(Pielikums grozīts ar Madonas novada domes 16.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

Madonas novada pašvaldībai
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
pasts@madona.lv

  
 (iesniedzēja vārds, uzvārds)
  
 (e-pasts)
  
 (tālrunis)

Pieteikums atbalstam ēdināšanas izdevumu saņemšanai attālinātā mācību procesa laikā vispārizglītojošo skolu skolēniem

1. Informācija par bērnu/-iem

(Lūdzam aizpildīt informāciju tikai par bērniem, kas mācās. Ja bērnu skaits ģimenē lielāks par 3, lūdzam par pārējiem bērniem aizpildīt vēl vienu pieteikumu)

Bērna vārds, uzvārdsBērna personas kodsIzglītības iestādeKlaseBērna likumiskā pārstāvja statuss (vecāks, aizbildnis, audžuģimene)
     
     
     

2. Informācija par bērna/-u dzīvesvietu (lūdzam aizpildīt informāciju)

 Adrese
Deklarētās dzīvesvietas adrese 

3. Izvēlieties atbalsta veidu (iespējams izvēlēties tikai vienu atbalsta veidu uz visu attālinātā mācību procesa laiku. Izvēlēto atbalsta veidu nebūs iespējams mainīt!):

3.1. pārtikas pakas saņemšana norādītajā adresē

Svarīgi!

Pārtikas pakas piegādi uz pieteikumā norādīto adresi nodrošina TIKAI Madonas novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās!

Ja izglītojamā dzīvesvieta ir deklarēta citā novadā, pārtikas paku piegādā uz skolēna izglītības iestādi!

Ja pārtikas paka netiek izņemta piegādes vai nākamās dienas laikā, tā tiek atgriezta pārtikas pakas sagatavotājam un atkārtoti par šo periodu atbalsts netiek nodrošināts!

(lūdzam norādīt piegādes adresi)

 .

3.2. bezskaidras naudas pārskaitījums uz pieteikumā norādīto bankas kontu

Ēdināšanas atbalsta saņēmējs (konta īpašnieks): 
 (vārds, uzvārds, personas kods)
Konta numurs ēdināšanas atbalsta pārskaitījumam: 

Datu aizsardzības atruna

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei.

Esmu informēts, ka pieteikumā norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, e-pasts: datuaizsardziba@madona.lv, tālrunis: 67419000.

Personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar šo pieteikumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību. Dati tiks apstrādāti tikai atbalsta ēdināšanas izdevumu saņemšanai attālinātā mācību procesa laikā nodrošināšanai un personas datus apstrādās līdz pieteikumā minēto darbību pilnīgai izpildei.

Esmu informēts (-a), ka man ir tiesības piekļūt saviem un/vai bērna personas datiem, labot tos, ja tie ir neprecīzi, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, pretlikumīgas personas datu apstrādāšanas gadījumā vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Apliecinu, ka iesniegumā norādītie bērni nesaņem atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai citā pašvaldībā.

Esmu informēts, ka mans pienākums ir paziņot Madonas novada pašvaldībai par jebkurām izmaiņām attiecībā uz iesniegumā minētajiem datiem, tajā skaitā bērnu deklarētās dzīvesvietas adresi, izglītības iestādi, kontaktinformāciju, kas ietekmē tiesības saņemt atbalstu ēdināšanas izdevumiem.

Paraksts  

Datums: 2020. gada             .             .

Madonas novada domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
24.02.2021