Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 28.06.2021. - ... / Spēkā esošā
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 193

Rīgā 2020. gada 20. oktobrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 43 6. p.)
Normatīvie noteikumi par Eiropas Savienības tieši piemērojamajos tiesību aktos par prudenciālajām prasībām paredzēto izvēles iespēju un pārejas periodu piemērošanu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Normatīvie noteikumi par Eiropas Savienības tieši piemērojamajos tiesību aktos par prudenciālajām prasībām paredzēto izvēles iespēju un pārejas periodu piemērošanu" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (tālāk tekstā – ES regula Nr.   575/2013) un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/61 (2014. gada 10. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.   575/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm, (tālāk tekstā – Deleģētā regula (ES) 2015/61) paredzēto izvēles iespēju un pārejas periodu piemērošanu Latvijas Republikā un ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām ir saistošas ES regulas Nr.  575/2013 prasības, (tālāk tekstā – iestāde). Kredītiestādes, kas ir nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes, ievēro šo noteikumu prasības, ciktāl tas ir noteikts tām saistošajā Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) 2016/445 (2016. gada 14. marts) par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu (ECB/2016/4).

(Grozīts ar FKTK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 66; grozījumi punktā stājas spēkā 26.06.2021., sk. grozījumu 6. punktu)

2. Noteikumos lietoto terminu lietojums atbilst terminu lietojumam ES regulā Nr.  575/2013.

II. Pašu kapitāls

3. ES regulas Nr.  575/2013 478. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā piemērojamā procentuālā attiecība līdz 31.12.2023. ir 100 procentu.

4. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija), ievērojot ES regulas Nr.  575/2013 478. panta 2. punktā noteikto, ir tiesīga atļaut iestādei piemērot zemāku procentuālo attiecību, nekā noteikts šo noteikumu 3. punktā, ja šo noteikumu 3. punktā noteiktās procentuālās attiecības piemērošanas dēļ būtiski palielinās atliktā nodokļa aktīvu, kuru realizācija ir atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē, atskaitījuma no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem apmērs. Lai saņemtu minēto atļauju, iestāde iesniedz Komisijai iesniegumu, kurā norāda minētā atskaitījuma apmēru, tā ietekmi uz pirmā līmeņa pamata kapitāla apmēru, pašu kapitāla apmēru un attiecīgajiem kapitāla rādītājiem, kā arī pamatotu citu piemērojamo procentuālo attiecību, ievērojot ES regulas Nr.  575/2013 478. panta 2. punktā noteikto.

5. ES regulas Nr.  575/2013 486. panta 2., 3. un 4. punkta piemērošanas nolūkā piemērojamā procentuālā attiecība līdz 31.12.2021. ir 0 procentu.

III. Kredītriska kapitāla prasības

6. Iestāde, rēķinot riska darījumu, kas ir nodrošināti ar hipotēku uz Latvijā reģistrētu komerciālo nekustamo īpašumu, riska svērto vērtību saskaņā ar ES regulas Nr.  575/2013 126. pantu, piemēro 100 procentu riska pakāpi.

7. (Svītrots ar FKTK 08.06.2020. noteikumiem Nr. 66)

IV. Lielo riska darījumu ierobežojumi

8. No ES regulas Nr.  575/2013 395. panta 1. punktā minēto lielo riska darījumu ierobežojumiem ir atbrīvoti šādi riska darījumi:

8.1. ar Komisijas atļauju riska darījumi ar iestādes mātes sabiedrību vai iestādes meitas sabiedrībām, ja minētās sabiedrības ir pakļautas konsolidētajai uzraudzībai, kurai pakļauta arī pati iestāde, un to uzraudzību konsolidācijas grupas līmenī veic Komisija vai citas dalībvalsts uzraudzības institūcija, vai ārvalsts uzraudzības institūcija tādā ārvalstī, kurā konsolidētā uzraudzība notiek saskaņā ar prasībām, kas ir līdzvērtīgas Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām;

8.2. 80 procenti no riska darījumu ar dalībvalstu reģionālajām vai vietējām valdībām vērtības vai riska darījumu, kas nodrošināti ar dalībvalstu reģionālo vai vietējo valdību galvojumiem vai vērtspapīriem, vērtības, ja šādiem riska darījumiem saskaņā ar ES regulas Nr.  575/2013 115. panta 5. punkta prasībām piemēro 20 procentu riska pakāpi;

8.3. tādas aktīvu posteņos uzrādītās prasības pret iestādēm un citi riska darījumi ar iestādēm, kas nav ieguldījumi šo iestāžu pašu kapitālā, neilgst vairāk kā līdz nākamās darbdienas beigām un nav izteikti galvenajās tirdzniecības valūtās. Iestāde veido un uztur galveno tirdzniecības valūtu sarakstu, pamatojoties uz tirgus praksi un valūtu tirdzniecības statistiku;

8.4. tādas aktīvu posteņos uzrādītās prasības pret centrālajām bankām attiecīgās valsts nacionālajā valūtā, kas tiek ņemtas vērā obligāto rezervju prasības izpildes noteikšanai;

8.5. 50 procenti no vidēja vai zema riska ārpusbilances dokumentārajiem akreditīviem un no vidēja vai zema riska ārpusbilances neizmantotajām kredītiespējām, kas minētas attiecīgi ES regulas Nr.  575/2013 1. pielikuma 3.(a)(i) un 3.(b)(i) punktā;

8.6. tiesību aktos pieprasītās garantijas, ko izmanto gadījumos, kad hipotekāro aizdevumu, kas tiek finansēts, emitējot hipotekārās ķīlas zīmes, piešķir hipotekārā kredīta ņēmējam pirms hipotēkas galīgās ierakstīšanas zemesgrāmatā ar noteikumu, ka šāda garantija netiek izmantota, lai mazinātu kredītrisku, aprēķinot aktīvu riska svērto vērtību;

8.7. riska darījumi tāda nodrošinājuma vai garantijas veidā, kuru mājokļu kredītiem sniedz ES regulas Nr.  575/2013 201. pantā minēts atbilstošas aizsardzības devējs, kura kredītreitings atbilst vismaz zemākajai no turpmāk minētajām kredīta kvalitātes pakāpēm:

8.7.1. kredīta kvalitātes 2. pakāpei;

8.7.2. kredīta kvalitātes pakāpei, kas atbilst tās dalībvalsts centrālās valdības reitingam ārvalstu valūtā, kurā atrodas aizsardzības devēja galvenais birojs;

8.8. 80 procenti no segto obligāciju, kas atbilst ES regulas Nr.  575/2013 129. panta 1., 3. un 6. punkta prasībām, nominālvērtības;

8.9. tādas aktīvu posteņos uzrādītās prasības pret centrālajām valdībām, kas tiek ņemtas vērā likviditātes seguma rādītāja prasības izpildes noteikšanai un ir centrālo valdību parāda vērtspapīri, kuri ir denominēti un finansēti attiecīgās valsts nacionālajā valūtā, ja šo centrālo valdību kredītnovērtējums, kuru veikusi norīkota ārējā kredītu novērtējuma institūcija, atbilst trešajai vai augstākai kredīta kvalitātes pakāpei;

8.10. riska darījumi tādas garantijas veidā, kuru oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem sniedz eksporta kredīta aģentūra, kuras kredītreitings atbilst vismaz zemākajai no turpmāk minētajām kredīta kvalitātes pakāpēm:

8.10.1. kredīta kvalitātes 2. pakāpei;

8.10.2. kredīta kvalitātes pakāpei, kas atbilst tās dalībvalsts centrālās valdības reitingam ārvalstu valūtā, kurā atrodas eksporta kredīta aģentūras galvenais birojs.

(Grozīts ar FKTK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 66)

9. Lai saņemtu šo noteikumu 8.1. punktā minēto Komisijas atļauju neierobežot riska darījumus ar iestādes mātes sabiedrību vai iestādes meitas sabiedrībām, ja minētās sabiedrības ir pakļautas konsolidētajai uzraudzībai, kurai pakļauta arī pati iestāde, iestāde iesniedz Komisijai rakstveida iesniegumu, kuram pievieno riska darījumu kontroles un uzskaites politiku vai procedūras, kas nosaka riska darījumu apmēra kontroli konsolidācijas grupas ietvaros, kā arī citu papildu informāciju, ko iestāde uzskata par nepieciešamu iesniegt Komisijai.

10. Iestāde, ievērojot ES regulas Nr.  575/2013 493. panta 4. punkta prasības, var uzņemties riska darījumus, nepārsniedzot 50 procentus no iestādes pirmā līmeņa kapitāla, līdz 31.12.2020.

V. Likviditātes prasības

11. (Svītrots  no 26.06.2021. ar FKTK 08.06.2020. noteikumiem Nr. 66; sk. grozījumu 6. punktu)

12. Kredītiestāde piemēro izejošās naudas plūsmas likmi 5 procentu apmērā likviditātes seguma rādītāja aprēķinā Deleģētās regulas (ES)  2015/61 23. panta 2. punktā minētajām ārpusbilances saistībām, kas saistītas ar tirdzniecības finansējumu.

VI. Būtiska līdzdalība

13. Iestāde attiecībā uz tās būtiskas līdzdalības apmēru un būtiskas līdzdalības kopējo apmēru, kas attiecīgi atbilst ES regulas Nr.  575/2013 89. panta 1. un 2. punkta prasībām, piemēro ES regulas Nr.  575/2013 89. panta 3. punkta (a) apakšpunkta prasības.

VII. Noslēguma jautājums

14. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2013. gada 19. decembra normatīvie noteikumi Nr. 285 "Normatīvie noteikumi par Eiropas Savienības tieši piemērojamajos tiesību aktos par prudenciālajām prasībām paredzēto izvēles iespēju un pārejas periodu piemērošanu".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
28.06.2021