Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 18

Gulbenē 2015. gada 28. maijā (prot. Nr. 13, 7. §)
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Gulbenes novada teritorijā
Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto
organismu aprites likuma
22. panta otro daļu un
 likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 13. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka, ka Gulbenes novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu un Tirzas pagasti un Gulbenes pilsēta, ir aizliegts audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus.

2. Aizliegums audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus Gulbenes novada administratīvajā teritorijā tiek noteikts uz nenoteiktu laiku.

3. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs
Gulbenes novada domes 2015. gada 28. maija saistošo noteikumu Nr. 18 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Gulbenes novada teritorijā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsĢenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otrā un trešā daļa nosaka, ka pašvaldības ar saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem.

2015. gada 17. jūnijā spēku zaudēs Gulbenes novada domes 2010. gada 26. marta saistošie noteikumi Nr. 9 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Gulbenes novadā". Aizliegums Gulbenes novada teritorijā audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus bija piecus gadus.

Gulbenes novada dome 2015. gada 26. martā pieņēma lēmumu "Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Gulbenes novada teritorijā" (protokols Nr. 6, 11. §), ar kuru nolēma atbalstīt nodomu pagarināt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Gulbenes novada teritorijā, nenosakot termiņu.

Saistošie noteikumi tiek pieņemti, lai nodrošinātu ģenētiski modificēto organismu drošu apriti, novērstu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, saglabātu bioloģisko daudzveidību un veicinātu ilgtspējīgas lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka aizliegumu uz nenoteiktu laiku audzēt jebkādus ģenētiski modificētus kultūraugus Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.
3. Kontroles mehānisms3.1. Ģenētiski modificēto organismu apriti regulējošo normatīvo aktu izpildi atbilstoši kompetencei uzrauga un kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts vides dienests, Valsts augu aizsardzības dienests un Valsts darba inspekcija.

3.2. Personas, kuras pārkāpušas ģenētiski modificēto organismu apriti regulējošos normatīvos aktus, saucamas pie normatīvajos aktos (LAPK) noteiktās atbildības.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašvaldības budžetu saistošie noteikumi neietekmē.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāTiešie ieguvēji būs Gulbenes novada iedzīvotāji, lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji, kā arī dzīvnieki, kurus var negatīvi ietekmēt nekontrolēta ģenētiski modificēto organismu audzēšana un aprite.
6. Informācija par administratīvajām procedūrāmAdministratīvās procedūras notiek Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā noteiktā kārtībā.
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām7.1. Saskaņā ar Gulbenes novada domes 2015. gada 26. marta lēmumu "Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Gulbenes novada teritorijā" (protokols Nr. 6, 11. §) paziņojums par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Gulbenes novada administratīvajā teritorijā tika publicēts Gulbenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Gulbenes Novadā Ziņas", kā arī ievietots Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā internetā www.gulbene.lv;

7.2. Saņemti 15 iedzīvotāju iesniegumi, kuros izsakās pret ģenētiski modificētos kultūraugu audzēšanu Gulbenes novada teritorijā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs
08.08.2015