Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 21.01.2016. - ... / Spēkā esošā
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16

Gulbenē 2015. gada 30. aprīlī (prot. Nr. 11, 27. §)
Pašvaldības nodeva par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 7. punktu un Ministru kabineta
2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldības nodevu" 12. punktu, 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada pašvaldības nodevas par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā – nodeva), apmērus, nodevas maksāšanas kārtību un nodevas maksātājus.

2. Noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju – valsts un pašvaldības institūciju norādēm (ceļa zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas tiek izgatavotas un izvietotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3. Izvietojot un ekspluatējot reklāmas vai reklāmas objektus un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, jāievēro šie noteikumi, Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti.

II. Nodevas maksātāji un objekts

4. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas izvieto reklāmu, reklāmas objektus un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu.

5. Nodevas objekti ir reklāma, reklāmas objekti un priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli, kas tiek izvietoti publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un kuru izvietošanai nepieciešama Gulbenes novada pašvaldības atļauja.

6. No nodevas, bez Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" 16.4. apakšpunktā minētajām personām, atbrīvojami:

6.1. pasākumus reklamējoša reklāma, kas nav komerciāla rakstura un ko izvieto:

6.1.1. labdarības pasākumu organizētāji;

6.1.2. kultūras un kultūrvēsturisko pasākumu rīkotāji;

6.1.3. dabas aizsardzības pasākumu rīkotāji;

6.1.4. sporta pasākumu rīkotāji;

6.1.5. bērnu un jaunatnes pasākumu rīkotāji;

6.1.6. veselības aizsardzības pasākumu rīkotāji;

6.2. komerciāla rakstura reklāma uz afišu stabiem vai stendiem – afišas, plakāti, paziņojumi par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu, kas nepārsniedz A1 formāta izmēru;

6.3. Gulbenes novada pašvaldības iestādes, izvietojot reklāmu un citu informāciju par iestādēm, to rīkotajiem pasākumiem, akcijām un svētku noformējumu;

6.4. Gulbenes novadā reģistrētie uzņēmumi, izvietojot vienu reklāmu līdz 2,0 kvadrātmetru lielā laukumā.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)  

III. Nodevas likme, koeficienti un aprēķināšanas kārtība

7. Ziņas par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izmēriem, kā arī par eksponēšanas ilgumu, nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas devējs, kurš ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.

8. Nodevas apmērs:

8.1. ja reklāma vai reklāmas objekts tiek izvietots ilgāk par vienu mēnesi, nodeva tiek aprēķināta pēc formulas:

reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izmērs(m2) x tarifa likme (euro) x zonas koeficients x efektivitātes koeficients x tematikas koeficients x laukuma koeficients x laiks mēnešos.

8.2. ja reklāma vai reklāmas objekts tiek izvietots īslaicīgi (uz laiku līdz vienam mēnesim), nodeva tiek aprēķināta pēc formulas:

reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izmērs(m2) x tarifa likme (euro) x zonas koeficients x efektivitātes koeficients x tematikas koeficients x laukuma koeficients x dienas koeficients:

9. Tarifa likme ir 1,50 euro/m2 mēnesī.

10. Zonas koeficients:

Nr.p.k.ZonaKoeficients
10.1.Gulbenes pilsēta 
 Gulbenes pilsētā (noteikumu 1. pielikums)3,0
 Pārējā teritorija2,0
10.2.Gulbenes novada pagastu teritorijās ārpus ciemiem1,0
10.3.Gulbenes novada ciemu teritorijās2,0

11. Efektivitātes koeficients:

Nr.p.k.NosaukumsKoeficients
11.1.Kinētiskā reklāma0,5
11.2.Gaismas reklāma0,5
11.3.Apgaismota reklāma0,7
11.4.Mobilā reklāma0,15
11.5.Pārējās reklāmas1,2
11.6.Reklāmas stendi ar vairākšķautņu apdrukas laukumiem1,0

12. Tematikas koeficients:

Nr.p.k.NosaukumsKoeficients
12.1.Latvijas Republikā ražotas produkcijas un to firmu, kas produktu ražo reklāma0,5
12.2.Izglītības, kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, ģimenes, bērnu un jauniešu pasākumu ar komerciālu raksturu reklāmas0,5
12.3.Tūrismu veicinoša reklāma0,5
12.4.Importa alus un atspirdzinošo dzērienu reklāma2,0
12.5.Pārējās reklāmas1,0
12.6.Politiska reklāma – priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli2,0

13. Laukuma koeficients:

Nr.p.k.NosaukumsKoeficients
13.1.Līdz 6 m21,0
13.2.No 6 līdz 20 m20,8
13.3.Virs 20 m20,6

14. Dienas koeficients ir 0,15.

15. Ja reklāmas laukums pārsniedz 12 m², tad nodevu iekasē atbilstoši saistošo noteikumu 8.1. punktā noteiktajai formulai, piemērojot minimālo aprēķināmo reklāmas eksponēšanas ilgumu 1 mēnesis.

IV. Nodevas maksāšanas kārtība un kontrole

16. Nodeva pilnā apmērā par visu periodu jāsamaksā pirms reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas.

17. Nodeva maksājama Gulbenes novada domes norēķinu kontā vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

18. Pārmaksātās nodevas summas, pamatojoties uz reklāmas devēja motivētu iesniegumu, tiek atmaksātas reklāmas devējam. Par pārmaksātām nav uzskatāmas tās nodevas summas, kas aprēķinātas un iekasētas, pamatojoties uz reklāmas devēja iesniegtajiem datiem, ja pēc nodevas samaksāšanas reklāmas devējs labprātīgi, saskaņojot ar Gulbenes novada pašvaldību, samazinājis reklāmas eksponēšanas ilgumu vai reklāmas laukuma platību.

19. Gulbenes novada būvvalde atļauju par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu izsniedz tikai pēc nodevas samaksas gadījumos, kad nodeva ir jāmaksā.

20. Kontroli par noteikumu izpildi veic Gulbenes novada būvvalde un Gulbenes novada pašvaldības policijas darbinieki.

V. Noslēguma jautājumi

21. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā" 5. nodaļa.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs
1. pielikums
Gulbenes novada domes
2015. gada 30. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 16
"Pašvaldības nodeva par reklāmas vai reklāmas objekta un
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā"
Gulbenes novada Gulbenes pilsētas ielu (ielu posmu) saraksts, uz kurām attiecināms paaugstināts pašvaldības nodevas likmi ietekmējošais zonas koeficients

1. Rīgas iela posmā no Brīvības ielas līdz Miera ielai.

2. Blaumaņa iela posmā no Līkās ielas līdz pilsētas robežai (Asarupe).

3. Brīvības iela posmā no Upes ielas līdz Zvaigžņu ielai.

4. Baložu iela posmā no pilsētas robežas (Krustalīce) līdz Brīvības ielai.

5. Bērzu iela posmā no Brīvības ielas līdz Rīgas ielai (visā garumā).

6. Līkā iela posmā no Rīgas ielas līdz O. Kalpaka ielai.

7. Ābeļu iela posmā no Brīvības ielas līdz O. Kalpaka ielai.

8. Skolas iela posmā no O. Kalpaka ielas līdz Blaumaņa ielai (visā garumā).

9. Dzelzceļa ielā posmā no Rīgas ielas līdz Emzes parkam.

10. Ūdensvada iela posmā no Ozolu ielas līdz Jaunatnes parkam.

11. Ozolu iela posmā no Rīgas ielas līdz Sporta ielai.

12. Vidus iela posmā no Purva ielas līdz O. Kalpaka ielai.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs
21.01.2016