Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Gulbenes novada domes 2020. gada 30. decembra saistošos noteikumus Nr. 31 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu".
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Gulbenē 2019. gada 31. janvārī (prot. Nr. 1, 8. §)
Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Gulbenes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, atsevišķi dzīvojoša persona vai ģimene (turpmāk – persona (ģimene)) atzīstama par maznodrošinātu vai maznodrošinātu Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai;

1.2. kārtību, kādā novērtējami personas (ģimenes) ienākumi un materiālais stāvoklis;

1.3. kārtību, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes) vai maznodrošinātas personas (ģimenes) Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai statusam.

2. Personas (ģimenes) atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam vai maznodrošinātas personas (ģimenes) Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai statusam izvērtē Gulbenes novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

3. Persona (ģimene) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 188.00 EUR.

4. Persona (ģimene) atzīstama par maznodrošinātu Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā pārsniedz 188.00 EUR, bet nav lielāki par 242 EUR.

5. Atbilstību maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam un maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai Sociālais dienests izvērtē analoģiski trūcīgās ģimenes (personas) statusa noteikšanas kritērijiem saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem.

6. Persona, kura vēlas iegūt maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai (turpmāk – iesniedzējs), iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija), dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādīto ziņu patiesīgumu, par visām personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī.

7. Sociālais dienests ne vēlāk kā viena mēneša laikā novērtē personas (ģimenes) ienākumus un materiālā stāvokļa atbilstību šajos noteikumos noteiktajam līmenim un pieņem lēmumu par personas (ģimenes) atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai.

8. Sociālais dienests maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai noteikšanā piemēro normatīvajos aktos noteikto kārtību par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.

9. Sociālais dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot valsts un pašvaldību institūciju sniegto informāciju, kā arī novērtē iesniedzēja dzīves apstākļus (izņemot gadījumus, kad personai nav noteiktas dzīvesvietas).

10. Maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai piešķir par laika posmu, kādu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai nosaka trūcīgas personas (ģimenes) statusu.

11. Sociālais dienests izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai.

12. Maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai var piešķirt atkārtoti, personai vēršoties Sociālajā dienestā un iesniedzot šo saistošo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus.

13. Sociālā dienesta lēmumu par atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Gulbenes novada pašvaldībā.

14. Gulbenes novada pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2015. gada 30. jūlija saistošos noteikumus Nr. 25 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Gulbenes novada pašvaldībā".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
Gulbenes novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 "Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Gulbenes novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu projekts sagatavots saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, kas paredz, ka pašvaldībai jānodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.) un jāsniedz palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, kā arī 43. panta trešo daļu, kas nosaka, ka Dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta 6. daļa nosaka, ka par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets. Saistošo noteikumu projekts sagatavots, pārstrādājot spēkā esošos Gulbenes novada domes 2015. gada 30. jūlija saistošos noteikumus Nr. 25 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Gulbenes novada pašvaldībā", kā arī iestrādājot normas atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 25. novembra noteikumu Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi" paredzētajam regulējumam. Minētie saistošie noteikumi zaudēs spēku, apstiprinot un stājoties spēkā saistošo noteikumu projektam "Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Gulbenes novadā".
2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi nosaka kārtību, kādā novērtējami personas (ģimenes) ienākumi un materiālais stāvoklis, kārtību, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašvaldības budžeta izdevumi nepārsniegs plānotā sociālā budžeta ietvarus.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmLai saņemtu maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, persona vēršas Gulbenes novada Sociālajā dienestā, kur atbilstoši noteikumiem tiek izvērtēti personas (ģimenes) ienākumi un materiālie resursi.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma rakstu ievietot www.gulbene.lv, publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā "Gulbenes Novada Ziņas".
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
07.03.2019