Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2020/13

Aizkrauklē 2020. gada 30. jūlijā

Par detālo plānojumu zemes gabalam ar kadastra Nr. 3201 002 0220 Jaunceltnes ielā 30, Aizkrauklē, atcelšanu

APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2020. gada 30. jūlija sēdes lēmumu Nr. 214
(prot. Nr. 21, 2. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41. panta pirmās daļas 1. punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu

Atcelt Aizkraukles novada domes 2002. gada 23. maija saistošos noteikumus Nr. 11 "Par detālo plānojumu zemes gabalam ar kadastra Nr. 32010020220 Jaunceltnes ielā 30, Aizkrauklē".

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs L. Līdums

 

Aizkraukles novada domes 30.07.2020. saistošo noteikumu Nr. 2020/13 "Par detālo plānojumu zemes gabalam ar kadastra Nr. 32010020220 Jaunceltnes ielā 30, Aizkrauklē, atcelšanu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Aizkraukles novada pašvaldībā ir saņemts detālplānojuma izstrādes ierosinātāja iesniegums ar lūgumu atcelt Aizkraukles novada domes 2002. gada 23. maija lēmumu Nr. 141 (prot. Nr. 7, 1. §) saistošie noteikumi Nr. 11 "Par detālo plānojumu zemes gabalam ar kadastra Nr. 32010020220 Jaunceltnes ielā 30, Aizkrauklē, apstiprināšanu".

Izvērtējot pieteikumu un ar to saistītos apstākļus, konstatēts:

[1] saskaņā ar iesniegumā minētajiem apsvērumiem, nekustamā īpašuma gabalam ar kadastra Nr. 3201 002 0220 Jaunceltnes ielā 30, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, īpašnieks vairs nevēlas attīstīt šos īpašumus tā, kā noteikts detālplānojumā, jo plānojuma ieceres ir novecojušas un neatbilst reālajai situācijai;

[2] saskaņā ar Aizkraukles novada teritorijas plānojumu 2014.-2025. gadam, īpašums Jaunceltnes ielā 30, Aizkrauklē, atrodas Publiskās apbūves teritorijas zonā (P) un Savrupmāju apbūves teritorijas zonā (Dzs).

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz atcelt Aizkraukles novada domes 2002. gada 23. maija saistošos noteikumus Nr. 11 "Par detālo plānojumu zemes gabalam ar kadastra Nr. 32010020220 Jaunceltnes ielā 30, Aizkrauklē, apstiprināšanu".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav tiešas ietekmes.
4. Normatīvā akta ietekme uz sabiedrību Nav tiešas ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav nepieciešams.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.
7. Sabiedrības informēšana par normatīvo aktu Saistošie noteikumi tiks publicēti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā, portālā www.likumi.lv, Aizkraukles novada pašvaldības interneta vietnē www.aizkraukle.lv.

Paziņojums par saistošo noteikumu pieņemšanu tiks publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības bezmaksas izdevumā "Domes Vēstis".

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs L. Līdums