Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Dundagas novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Dundagā 2020. gada 23. jūlijā (prot. Nr. 10, 17. p., lēmums Nr. 147)

Par Dundagas novada domes 2010. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 26 "Detālplānojums Nr. 06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem "Bierandi", kadastra Nr. 8862 006 0002, "Dubultvēji", kadastra Nr. 8862 006 0030, "Mežrukši", kadastra Nr. 8862 006 0001, "Spuņi", kadastra Nr. 8862 006 0031", atcelšanu daļā, kas attiecas uz nekustamo īpašumu "Mežrukši", kadastra Nr. 8862 006 0001

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu un 41. panta 1. punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma
12. panta trešo daļu un 29. pantu

Atcelt Dundagas novada domes 2010. gada 29. septembra saistošos noteikumus Nr. 26 "Detālplānojums Nr. 06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem "Bierandi", kadastra Nr. 8862 006 0002, Dubultvēji", kadastra Nr. 8862 006 0030, "Mežrukši", kadastra Nr. 8862 006 0001, "Spuņi", kadastra Nr. 8862 006 0031", daļā, kas attiecas uz nekustamo īpašumu "Mežrukši", kadastra Nr. 8862 006 0001.

Dundagas novada domes priekšsēdētājs A. Felts

 

Saistošo noteikumu Nr. 4 "Par Dundagas novada domes 2010. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 26 "Detālplānojums Nr. 06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem "Bierandi", kadastra Nr. 8862 006 0002, "Dubultvēji", kadastra Nr. 8862 006 0030, "Mežrukši", kadastra Nr. 8862 006 0001, "Spuņi", kadastra Nr. 8862 006 0031", atcelšanu daļā, kas attiecas uz nekustamo īpašumu "Mežrukši", kadastra Nr. 8862 006 0001"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Dundagas novada pašvaldībā saņemts Ē.K, personas kods _ (adrese: _, Kolkas pag., Dundagas novads, LV-3275) 2020. gada 25. jūnija iesniegums ar lūgumu atcelt Dundagas novada domes 2010. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 26 "Detālplānojums Nr. 06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem "Bierandi", kadastra Nr. 8862-006-0002, "Dubultvēji", kadastra Nr. 8862-006-0030, "Mežrukši", kadastra Nr. 8862-006-0001, "Spuņi", kadastra Nr. 8862-006-0031", atceļami daļā, kas attiecas uz nekustamo īpašumu "Mežrukši", kadastra Nr. 8862-006-0001.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta trešo daļu, vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu.

Detālplānojums, kas apstiprināts ar saistošiem noteikumiem, ir spēkā, līdz to atceļ, vai atzīst par spēku zaudējušu.

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta 16. punktu pašvaldība apstiprina saistošos noteikumus; 41. pantu pašvaldības dome pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošos noteikumus).

Dundagas novada domes 2010. gada 29. septembra saistošie noteikumi Nr. 26 "Detālplānojums Nr. 06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem "Bierandi", kadastra Nr. 8862 006 0002, "Dubultvēji", kadastra Nr. 8862 006 0030, "Mežrukši", kadastra Nr. 8862 006 0001, "Spuņi", kadastra Nr. 8862 006 0031", atceļami daļā, kas attiecas uz nekustamo īpašumu "Mežrukši", kadastra Nr. 8862 006 0001, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Dundagas novada domes 2010. gada 29. septembra saistošie noteikumi Nr. 26 "Detālplānojums Nr. 06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem "Bierandi", kadastra Nr. 8862 006 0002, "Dubultvēji", kadastra Nr. 8862 006 0030, "Mežrukši", kadastra Nr. 8862 006 0001, "Spuņi", kadastra Nr. 8862 006 0031", risinājumos paredzēja nekustamo īpašumu sadalīšanu un būvniecību. Detālplānojuma īstenošana nekustamā īpašuma "Mežrukši", kadastra Nr. 8862 006 0001 daļā nav uzsākta.

Nekustamā īpašuma īpašnieks turpmāku nekustamā īpašuma izmantošanu vēlas veikt saskaņā ar Dundagas novada domes 2010. gada 25. augusta saistošo noteikumu Nr. 21 "Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem" prasībām.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Dundagas novada domes priekšsēdētājs A. Felts

Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.