Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 105

Rīgā 2020. gada 21. jūlijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 30 6. p.)
Normatīvie noteikumi par darbinieku zināšanu un kompetences izvērtēšanu
Izdoti saskaņā ar
Finanšu instrumentu tirgus likuma
4.2 pantu un 128. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Normatīvie noteikumi par darbinieku zināšanu un kompetences izvērtēšanu" (turpmāk – noteikumi) attiecas uz šādām sabiedrībām (turpmāk – sabiedrība):

1.1. ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm, kas sniedz klientiem ieguldījumu pakalpojumus vai ieguldījumu blakuspakalpojumus (turpmāk – attiecīgie pakalpojumi) Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk – Likums) 3. panta ceturtās un piektās daļas izpratnē;

1.2. ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm, kas pārdod strukturētos noguldījumus vai konsultē klientus par tiem;

1.3. ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē, ja tās sniedz portfeļa pārvaldības pakalpojumu Likuma izpratnē vai pakalpojumus saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 5. panta trešo daļu, un ārējiem licencētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma izpratnē, ja tie sniedz portfeļa pārvaldības pakalpojumu Likuma izpratnē vai pakalpojumus saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 5. panta astoto daļu.

2. Noteikumu mērķis ir saskaņā ar Likuma 128. panta trešo daļu noteikt prasības attiecībā uz sabiedrības darbiniekiem (tostarp sabiedrības piesaistīto aģentu), kuriem ir tiesības sniegt klientiem ieguldījumu konsultācijas vai informāciju par finanšu instrumentiem vai strukturētiem noguldījumiem (turpmāk – ieguldījumu produkti), ieguldījumu pakalpojumiem vai ieguldījumu blakuspakalpojumiem, nepieciešamo zināšanu un kompetences līmeni.

3. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums atbilst Likumā un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pamatnostādnēs Nr. ESMA/2015/1886 LV "Pamatnostādnes zināšanu un kompetences izvērtēšanai" (turpmāk arī – Pamatnostādnes) lietotajai terminoloģijai.

II. Zināšanu un kompetences prasības

4. Likuma 128. panta trešajā daļā minēto pienākumu izpildē sabiedrība ievēro prasības, kas noteiktas Pamatnostādņu V.I, V.II, V.III un V.IV daļā.

5. Izpildot šajos noteikumos minētās prasības, sabiedrība:

5.1. papildus Pamatnostādņu V.II daļā minētajiem kritērijiem attiecībā uz to darbinieku zināšanām un kompetenci, kuri sniedz informāciju par ieguldījumu produktiem vai attiecīgajiem pakalpojumiem, nodrošina, ka darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un kompetence, kā arī izpratne par Likumā noteiktajām atbilstības un piemērotības klientam novērtēšanas prasībām, t.sk. par nepieciešamo ziņu formu, saturu un mērķi, lai darbinieks varētu palīdzēt klientam sniegt ziņas vai aizpildīt anketu par ieguldījumu produkta vai attiecīgā pakalpojuma piemērotību vai atbilstību klienta interesēm, ja šāds pienākums darbiniekam ir paredzēts;

5.2. izvērtējot, vai darbiniekam ir atbilstīga pieredze saskaņā ar Pamatnostādņu II daļas 4. punkta "h" apakšpunktā minēto skaidrojumu, ņem vērā, vai darbinieks, kurš sniedz informāciju par ieguldījumu produktiem vai attiecīgajiem pakalpojumiem, savā iepriekšējā profesionālajā darbībā ir veiksmīgi pierādījis spēju sniegt attiecīgos pakalpojumus pēc pilna laika slodzei līdzvērtīga (full time equivalent) principa vismaz sešus mēnešus un darbinieks, kurš sniedz ieguldījumu konsultācijas, – vismaz 12 mēnešus;

5.3. ievēro, ka atkāpe attiecībā uz laika periodu, par kuru izvērtē darbinieka, kurš sniedz ieguldījumu konsultācijas, pieredzi, kā minēts šo noteikumu 5.2. punktā, ir pieļaujama, ja sabiedrība var pamatot attiecīgā darbinieka prasmes sniegt attiecīgos pakalpojumus un laika periods nav mazāks par sešiem mēnešiem;

5.4. ievēro, ka, īstenojot pienācīgu uzraudzību saskaņā ar Pamatnostādņu II daļas 4. punkta "j" apakšpunktā minēto skaidrojumu, darbiniekam, kuram nav atbilstīgas kvalifikācijas vai pieredzes, ir atļauts strādāt cita darbinieka, kuram ir gan atbilstīga kvalifikācija, gan arī atbilstīga pieredze, uzraudzībā ne ilgāk kā četrus gadus no attiecīgo pakalpojumu sniegšanas sākšanas brīža atbilstīgi Pamatnostādņu V.IV daļas 20. punkta "d", "e", "f", "g" un "h" apakšpunkta prasībām;

5.5. pēc pieprasījuma iesniedzot Finanšu un kapitāla tirgus komisijai dokumentus, kas saistīti ar darbinieku zināšanām un kompetenci saskaņā ar Pamatnostādņu V.IV daļas 20. punkta "c" apakšpunktā minēto skaidrojumu par darbiniekiem, kuri sniedz attiecīgos pakalpojumus, dokumentē informāciju, kas ietver:

5.5.1. datus par darbiniekiem, kuri sniedz attiecīgos pakalpojumus,

5.5.2. atbilstīgās kvalifikācijas vai ārējas iestādes izdota sertifikāta iegūšanas un pārvērtēšanas datumu,

5.5.3. iegūtās atbilstīgās pieredzes ilgumu (laika posms),

5.5.4. detalizētu apmācības programmu un tās saturu, tostarp sekmīgi iegūtas un pārvērtētas kvalifikācijas pārbaudes jautājumus un pareizi atbildēto jautājumu skaitu, ja šāda informācija sabiedrībai ir pieejama,

5.5.5. izvērtējumu šo noteikumu 5.3. punktā minētajai atkāpei, ja sabiedrība šādu iespēju ir izmantojusi;

5.6. par atbilstošu kvalifikācijas izvērtēšanas metodi atzīst gan ārējas iestādes, gan sabiedrības iekšēji organizētas kvalifikācijas iegūšanas mācību programmu vai kvalifikācijas izvērtēšanu ar nosacījumu, ka tā atbilst kritērijiem, kas noteikti Pamatnostādņu V.II un V.III daļā, un šajos noteikumos noteiktajām prasībām un sabiedrība var objektīvi, patstāvīgi un neatkarīgi izvērtēt darbinieka kvalifikāciju.

6. Šo noteikumu prasību piemērošanā sabiedrība var izmantot Pamatnostādņu VI daļā "I pielikums" iekļautos piemērus (piemēru saraksts nav pilnīgs).

III. Noslēguma jautājums

7. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 25.07.2018. normatīvie noteikumi Nr. 121 "Normatīvie noteikumi par darbinieku zināšanu un kompetences izvērtēšanu".

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības tiesību normām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pamatnostādnēm Nr. ESMA/2015/1886 LV "Pamatnostādnes zināšanu un kompetences izvērtēšanai".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
29.07.2020