Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 16.01.2021. - ... / Spēkā esošā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr. 453

Rīgā 2020. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 44 32. §)
Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā komersantam vai citam saimnieciskās darbības veicējam, biedrībai un nodibinājumam, kuru ietekmējusi valstī noteiktā ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību (turpmāk – nomnieks), piemēro publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot maksājumus par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

2. Noteikumi neattiecas uz nomas līgumiem, kas noslēgti par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma iznomāšanu zemes dzīļu izmantošanai.

3. Publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs (turpmāk – iznomātājs), pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem:

3.1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 29. februārim, samazinājušies vismaz par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;

3.1.1 ja nomnieks saimniecisko darbību uzsācis laikposmā no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 31. oktobrim, tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. oktobrim, samazinājušies vismaz par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;

3.2. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;

3.3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process;

3.4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju par parādiem, kādi bijuši līdz iepriekšējā mēneša pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku;

3.5. nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 807)

4. Pašvaldība domes lēmumā var noteikt arī citus kritērijus pašvaldības vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomniekam, vienlaikus nodrošinot, ka uz šīm personām attiecas šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. un 5.1. apakšpunktā minētie kritēriji.

5. Iznomātājs piemēro:

5.1. nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks nekustamo īpašumu vai kustamo mantu noteiktajā laika periodā vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Nomnieks veic maksājumus par nomas objekta uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju un sedz apdrošināšanas izdevumus;

5.2. nomas maksas samazinājumu atbilstoši nomnieka saimnieciskās darbības ieņēmumu procentuālajam samazinājumam attiecīgajā mēnesī, bet nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā noteiktās nomas maksas. Nomnieks veic maksājumus par nomas objekta uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju un sedz apdrošināšanas izdevumus. Pašvaldība domes lēmumā var noteikt citu nomas maksas samazinājuma gradāciju, kas piemērojama pašvaldības vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas līgumiem.

6. Iznomātājs, pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, līdz 2021. gada 30. jūnijam nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas un citu saistīto maksājumu samaksas kavējuma gadījumā, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šo noteikumu 3. punktā minētajiem kritērijiem. Nomnieks veic maksājumus par nomas objekta uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju un sedz apdrošināšanas izdevumus.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 807)

7. Lai saņemtu šajos noteikumos minēto atbalstu, nomnieks iesniedz iznomātājam iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

7.1. nomnieka nosaukums un reģistrācijas numurs;

7.2. publiskas personas vai publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas līguma datums un numurs un nomas objekts;

7.3. atbilstība šo noteikumu 3. punktā un 5.1. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem.

7.1 Nomnieks šo noteikumu 7. punktā minēto iesniegumu iesniedz iznomātājam:

7.1 1. par laikposmu no 2020. gada 10. jūnija līdz 2020. gada 31. decembrim – līdz 2021. gada 31. janvārim;

7.1 2. par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam – līdz 2021. gada 31. jūlijam vai, ja atbalsta pasākumu sniedz atbilstoši šo noteikumu 14. punktam, – līdz 2021. gada 14. jūnijam.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 807 redakcijā)

8. Iznomātājs šo noteikumu 7. punktā minēto iesniegumu izskata un lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem 10 darbdienu laikā. Par pieņemto lēmumu iznomātājs informē nomnieku.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 807 redakcijā)

9. Iznomātājs savā tīmekļvietnē publicē nomnieku sarakstu, kuri saņēmuši šajos noteikumos noteiktos atbalsta pasākumus.

10. Ja šajos noteikumos minētais atbalsts pieprasīts vai saņemts nepamatoti, nomnieks atmaksā piešķirto atbalstu iznomātājam.

11. Ja nomnieks publiskas personas vai publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamo īpašumu vai kustamo mantu izmanto saimnieciskai darbībai un šajos noteikumos minēto atbalsta pasākumu piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, šajos noteikumos minēto atbalstu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 12. punktā vai 14. un 15. punktā minētajiem nosacījumiem.

12. Šajos noteikumos minēto atbalstu var sniegt saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) vai Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014) attiecībā uz zivsaimniecības uzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354/1), vai Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/9) (turpmāk – Komisijas regula Nr.1408/2013), ievērojot šādus nosacījumus:

12.1. pirms atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados nomnieka saņemtais de minimis atbalsta apmērs nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā noteikto maksimālo atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam. Viens vienots uzņēmums šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā un Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai;

12.2. atbalsts tiek piešķirts un nomnieks ievēro nozaru un darbību ierobežojumus, kas minēti Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. pantā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. pantā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. pantā;

12.3. lai saņemtu atbalstu, nomnieks elektroniski iesniedz iznomātājam uzskaites veidlapu par citu saņemto de minimis atbalstu vai norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

12.4. iznomātājs uzskaita atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 717/2014 un Komisijas regulu Nr. 1408/2013, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un saskaņā ar de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

12.5. nomnieks apliecina, ka šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu nekumulēs ar citu de minimis atbalstu un ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām šo noteikumu ietvaros un citās atbalsta programmās;

12.6. ja nomnieks, kuram piemēro atbalstu, darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktam, Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktam un Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktam;

12.7. iznomātājs un nomnieks datus par de minimis atbalstu glabā 10 fiskālos gadus atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam, Komisijas regulas Nr. 717/2014 6. panta 4. punktam vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 6. panta 4. punktam;

12.8. lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu pieņem līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām.

13. Ja nomnieks ir pārkāpis Komisijas regulas Nr. 1407/2013, Komisijas regulas Nr. 717/2014 vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 prasības, nomniekam ir pienākums atmaksāt iznomātājam saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts nomniekam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

14. Šajos noteikumos minēto atbalstu var sniegt, ievērojot šādus nosacījumus:

14.1. atbalsts nedrīkst pārsniegt 800 000 euro vienam uzņēmumam Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikuma 3. panta 3. punktā vai Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, 1. pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē, vai Komisijas 2014. gada 16. decembra Regulas (ES) Nr. 1388/2014, ar ko konkrētas atbalsta kategorijas uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 24. decembris, Nr. L 369), 1. pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē. Vienam uzņēmumam, kurš darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē, atbalsts nedrīkst pārsniegt 120 000 euro, savukārt nodokļu maksātājam, kas darbojas lauksaimniecības produktu primārajā ražošanā, atbalsts nedrīkst pārsniegt 100 000 euro. Lai nodrošinātu, ka netiek pārsniegts Eiropas Komisijas Pagaidu regulējumā valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā (turpmāk – Komisijas paziņojums), 22. punkta "a" apakšpunktā un 23. punkta "a" apakšpunktā noteiktais pagaidu ierobežota apmēra atbalsta maksimālais apjoms vienam uzņēmumam (grantu, kā arī citas formas atbalsta kopsumma), nomnieks iesniedz:

14.1.1. apliecinājumu, kas tas iepriekš nav saņēmis, kā arī neplāno pieteikties citam pagaidu ierobežota apmēra atbalstam saskaņā ar Komisijas paziņojumu, ja nomnieks iepriekš nav saņēmis, kā arī neplāno pieteikties citam pagaidu ierobežota apmēra atbalstam saskaņā ar Komisijas paziņojumu;

14.1.2. informāciju par iepriekš saņemtā un plānotā atbalsta apmēru, piešķiršanas (pieteikšanās) datumu, saskaņā ar kuru nacionālo normatīvo aktu atbalsts piešķirts, un atbalsta sniedzēju, ja nomnieks iepriekš ir saņēmis vai arī plāno pieteikties citam pagaidu ierobežota apmēra atbalstam saskaņā ar Komisijas paziņojumu;

14.2. atbalstu nedrīkst piešķirt uzņēmumam, kurš jau uz 2019. gada 31. decembri un uz atbalsta piešķiršanas brīdi ir uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta definīcijai;

14.3. (zaudējis spēku ar 16.01.2021., sk. 19.3 punktu);

14.3.1 atbalsts netiek piešķirts pēc 2021. gada 30. jūnija;

14.4. atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu;

14.5. atbalsts netiek piešķirts kredītiestādēm un finanšu iestādēm.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 807; 14.3.1 apakšpunkts stājas spēkā 16.01.2021.; sk. 19.1 punktu)

14.1 Nomnieks datus par šo noteikumu 14. punktā saņemto atbalstu glabā 10 gadus no dienas, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 807 redakcijā)

15. Ja šajos noteikumos minētos atbalsta pasākumus sniedz atbilstoši šo noteikumu 14. punktam, iznomātājs nodrošina:

15.1. informācijas publicēšanu atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības;

15.2. šajos noteikumos minēto atbalsta un informācijas uzskaiti. Minēto informāciju iznomātājs glabā 10 gadus no dienas, kad piešķirts pēdējais atbalsts, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

16. Ja nomnieks ir pārkāpis šo noteikumu 14. un 14.1 punktā minētās prasības, tam ir pienākums atmaksāt iznomātājam visu saskaņā ar šo noteikumu 14. punktu saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts nomniekam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 807)

17. Iznomātājs līdz 2021. gada 28. februārim iesniedz Finanšu ministrijā informāciju par komercdarbības atbalsta apmēru, kas 2020. gadā sniegts atbilstoši šo noteikumu 14. un 15. punktam, iesniegšanai Eiropas Komisijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Komisijā iesniedz gada ziņojumus par komercdarbības atbalsta izdevumiem, un kārtību, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 807 redakcijā)

17.1 Iznomātājs līdz 2021. gada 31. jūlijam iesniedz Finanšu ministrijā informāciju par komercdarbības atbalsta apmēru, kas 2021. gadā sniegts atbilstoši šo noteikumu 14. un 15. punktam, iesniegšanai Eiropas Komisijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Komisijā iesniedz gada ziņojumus par komercdarbības atbalsta izdevumiem, un kārtību, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 807 redakcijā; punkts stājas spēkā 16.01.2021., sk. 19.1 punktu)

18. Finanšu ministrija līdz 2021. gada 30. jūnijam informē Eiropas Komisiju par šo pasākumu, kas tiek īstenots saskaņā ar pagaidu regulējumu saistībā ar Covid-19.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 807)

19. Ja nomnieka iesniegums iesniegts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai par laika periodu no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 9. jūnijam, piemēro Ministru kabineta 2020. gada 2. aprīļa noteikumus Nr. 180 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību" un šo noteikumu 3.5. apakšpunktu. Ja nomnieka iesniegums iesniegts par atbalsta pasākuma saņemšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 180 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību" 13. un 14. punktu, piemēro šo noteikumu 14., 15., 16. un 17. punktu.

19.1 Šo noteikumu 14.3.1 apakšpunkts un 17.1 punkts stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" tiek publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 807 redakcijā)

19.2 Finanšu ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 807 redakcijā)

19.3 Šo noteikumu 14.3. apakšpunkts ir spēkā līdz šo noteikumu 19.1 punktā minētā paziņojuma publicēšanas dienai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 807 redakcijā)

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2020. gada 2. aprīļa noteikumus Nr. 180 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 66B., 71C., 83A., 88A. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs
16.01.2021