Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 70

Rīgā 2020. gada 18. jūnijā (prot. Nr. 26, 3. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JUGLAS JAUDA" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2020.gada 18.maijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JUGLAS JAUDA", vienotais reģistrācijas numurs: 40003659385, juridiskā adrese: Mārkalnes iela 1A, Rīga, LV-1024 (turpmāk - SIA "JUGLAS JAUDA"), 2020.gada 18.maija iesniegumu Nr.1-6.2/023 ar lūgumu noteikt koģenerācijas stacijā Mārkalnes ielā 1A, Rīgā (turpmāk - koģenerācijas stacija), saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību pie dabasgāzes tirdzniecības cenām no 11,03 EUR/MWh līdz 17,11 EUR/MWh un 2020.gada 26.maijā - iesniegtās informācijas precizējumu (2020.gada 26.maijs Nr.1-6.2/024).

Regulators konstatē

1. Ar Regulatora 2008.gada 1.oktobra lēmumu Nr.335 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Juglas Jauda" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 155.nr.), 2009.gada 1.aprīļa lēmumu Nr.67 "Par SIA "Juglas Jauda" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 54.nr.) un 2016.gada 12.maija lēmumu Nr.74 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Juglas Jauda" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 93.nr.), tika noteikti SIA "JUGLAS JAUDA" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifi (kopā turpmāk - Lēmumi).

2. SIA "JUGLAS JAUDA" norēķiniem par saražoto siltumenerģiju piemēro ar Regulatora 2017.gada 18.oktobra lēmumu Nr.117 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JUGLAS JAUDA" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 210.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.117) noteikto tarifu piemērošanas kārtību un ar Lēmumiem noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, kas noteikti pie dažādām dabasgāzes cenām ar sistēmas pakalpojumiem robežās no 17,78 EUR/MWh līdz 44,11 EUR/MWh.

3. Likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 1.pants nosaka Likuma mērķi - nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, un Likuma 9.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka Regulatora funkciju aizstāvēt lietotāju intereses un veicināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību.

4. Likuma 20.panta otrā daļa paredz, ka Regulators var apstiprināt kopējās sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās izmaksas vai kopējos sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atļautos ieņēmumus saskaņā ar tarifu vai tarifu augšējās robežas aprēķināšanas un noteikšanas metodiku, kā arī tarifu vai tarifu augšējās robežas piemērošanas kārtību, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus.

5. SIA "JUGLAS JAUDA" pilnvarotais pārstāvis attālināti piedalījās padomes sēdē un uzturēja lūgumu apstiprināt tarifu piemērošanas kārtību.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis tā rīcībā esošo informāciju par dabasgāzes cenas izmaiņām tirgū un secina, ka SIA "JUGLAS JAUDA" nevarēs piemērot Lēmumos noteiktos saražotās siltumenerģijas tarifus atbilstoši faktiskajai dabasgāzes cenai, jo Lēmumā Nr.117 noteiktā tarifu tabula neietver saražotās siltumenerģijas tarifus pie zemākām dabasgāzes cenām.

2. Izvērtējot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu tiesisku (leģitīmu) mērķi, un administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai, Regulators secina, ka šīs lietas ietvaros konstatētie fakti norāda uz administratīvā akta izdošanas nepieciešamību un pamatotību, lai SIA "JUGLAS JAUDA" varētu piemērot saražotās siltumenerģijas tarifus situācijā, kad dabasgāzes cena ir zemāka par Lēmumā Nr.117 iekļauto dabasgāzes cenu. Regulators secina, ka šis administratīvais akts ir nepieciešams, piemērots un vajadzīgs attiecīgā mērķa - nodrošināt iespēju saņemt sabiedriskos pakalpojumus par tarifiem, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām - sasniegšanai.

3. Izdarot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz administratīvā procesa dalībnieku tiesību un interešu ierobežojumu, Regulators secina, ka šajā lēmumā noteiktā SIA "JUGLAS JAUDA" saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtība saistīta tikai ar dabasgāzes cenas samazināšanos, līdz ar to ar šo lēmumu netiek ierobežotas SIA "JUGLAS JAUDA" un lietotāju intereses.

4. Lai sasniegtu Likuma 1.pantā noteikto mērķi, izpildot Likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto funkciju, Regulators secina, ka papildus ar Lēmumu Nr.117 noteiktajai tarifu piemērošanas kārtībai SIA "JUGLAS JAUDA" saražotās siltumenerģijas tarifi ir piemērojami atbilstoši attiecīgajā mēnesī aktuālajai dabasgāzes cenai.

5. Regulators, pieņemot šo lēmumu, vadās no privātpersonu tiesību un tiesisko interešu ievērošanas principa, to samērojot ar citiem Administratīvā procesa likumā nostiprinātajiem administratīvā procesa principiem, tai skaitā samērīguma principu. Regulatora ieskatā, šā administratīvā akta mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem samērīgiem, ekonomiski un tiesiski pamatotiem līdzekļiem.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 6.panta otro daļu, 7.panta pirmo daļu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.panta otro daļu un Administratīvā procesa likuma 8.pantu, 13.pantu, 56.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.pantu,

padome nolemj:

apstiprināt SIA "JUGLAS JAUDA" saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību atbilstoši dabasgāzes cenai (tarifi noteikti ar Regulatora 2008.gada 1.oktobra lēmumu Nr.335 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Juglas Jauda" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 155.nr.), Regulatora 2009.gada 1.aprīļa lēmumu Nr.67 "Par SIA "Juglas Jauda" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 54.nr.) un Regulatora 2016.gada 12.maija lēmumu Nr.74 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Juglas Jauda" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 93.nr.)) un atbilstoši Lēmumā Nr.117 noteiktajai piemērošanas kārtībai līdz jaunu SIA "JUGLAS JAUDA" saražotās siltumenerģijas tarifu spēkā stāšanās brīdim:

  Dabasgāzes cena (bez akcīzes nodokļa) EUR/MWh Siltumenerģijas tarifs EUR/MWh  
  11,03 16,25  
  11,71 17,10  
  12,38 17,94  
  13,06 18,79  
  13,73 19,63  
  14,41 20,48  
  15,08 21,32  
  15,76 22,17  
  16,43 23,01  
  17,11 23,86  

Ja mainās tarifu piemērošanu ietekmējošie faktori, Regulators var noteikt tarifu piemērošanai citu kārtību un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

18.06.2020