Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.67

Rīgā 2009.gada 1.aprīlī (prot. Nr.12, 6.p.)

Par SIA "Juglas jauda" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifu piemērošanas kārtību

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - Komisija) uzdevums saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 7.panta pirmo daļu ir uzraudzīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā tiktu ievērots Likums, kā arī nozares speciālie normatīvie akti. Administratīvā procesa likuma (turpmāk - APL) 57.pants paredz, ka iestāde, kurai lieta ir piekritīga, pati pēc savas iniciatīvas ierosina administratīvo lietu, ja tai kļūst zināmi fakti, uz kuriem pamatojoties saskaņā ar tiesību normām ir jāizdod vai var tikt izdots attiecīgs administratīvais akts, kā arī tad, ja iestādei ir pamats uzskatīt, ka šādi fakti varētu būt. Komisija ir ierosinājusi administratīvo lietu par tarifu piemērošanas kārtību sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Juglas jauda", vienotais reģistrācijas numurs 40003659385, juridiskā adrese: Brīvības gatve 401, Rīga, LV-1024, (turpmāk - SIA "Juglas jauda").

Komisija konstatē:

1. SIA "Juglas jauda" koģenerācijas stacijā Brīvības gatvē 401c, Rīgā, saražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifi tika noteikti ar Komisijas 2008.gada 1.oktobra lēmumu Nr.335 (turpmāk - Lēmums Nr.335), kurā zemākie apstiprinātie siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifi bija pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 185 Ls/tūkst.n.m3 un tai atbilstošā piemērojamā dabasgāzes tirdzniecības gala tarifa. Lēmumā Nr.335 noteikts, ka, ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

2. AS "Latvijas Gāze" laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 2009.gada 10.martā (Nr.38) ir publicējusi dabasgāzes tirdzniecības cenas prognozi 2009.gada maija mēnesim - 170 Ls/tūkst.n.m3.

3. Komisija 2009.gada 24.februārī saņēma no SIA "Juglas jauda" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifu projektu.

4. Komisijas funkcija ir aizstāvēt lietotāju intereses un veicināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību (Likuma 9.panta pirmās daļas 1.punkts). Likuma mērķis ir nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām (Likuma 1.pants). Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu (Likuma 20.pants).

5. Komisija patstāvīgi pilda tai ar likumu nodotās funkcijas un savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir sais­toši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem (Likuma 6.panta otrā daļa).

6. Ja prognozējamā dabasgāzes tirdzniecības cena un attiecīgais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs neiekļaujas Komisijas apstiprināto tarifu tabulā, Komisija nosaka tarifa piemērošanas kārtību atbilstoši piemērojamam dabasgāzes diferencētajam tirdzniecības gala tarifam (Metodikas 52.1 punkts).

7. Ja piemērojamā tiesību normā noteikts, ka administratīvais akts izdodams, bet nav noteikts tā konkrētais saturs (satura izvēles administratīvais akts), iestāde izdod šo aktu, ievērojot piemērojamā tiesību normā noteiktos ietvarus, un šajos ietvaros, pamatodamās uz lietderības apsvērumiem, nosaka administratīvā akta saturu (APL 65.panta trešā daļa).

8. SIA "Juglas jauda" pilnvarotais pārstāvis padomes sēdē norādīja, ka tarifu piemērošanas kārtība aprēķināta korekti, iebildumu nav.

Komisija secina:

1. Komisijas rīcībā esošā informācija par straujajām dabasgāzes tirdzniecības cenas svārstībām, dabasgāzes tirdzniecības cenas prognozi 2009.gada maijā un iespējamā situācija, ka SIA "Juglas jauda" maijā nevarēs piemērot atbilstoši faktiskajai dabasgāzes tirdzniecības cenai un attiecīgi piemērojamam dabasgāzes diferencētajam tirdzniecības gala tarifam apstiprinātu siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifu, ir pamats, lai Komisija pati pēc savas iniciatīvas ierosinātu administratīvo lietu saskaņā ar APL 57.pantu par SIA "Juglas jauda" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifu piemērošanas kārtību.

2. Iepriekš minētie fakti norāda uz administratīvā akta izdošanas nepieciešamību un piemērotību, lai SIA "Juglas jauda" būtu tiesisks pamats siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifu piemērošanai situācijā, kad dabasgāzes tirdzniecības cena kļūst zemāka par 185 Ls/tūkst.n.m3 (APL 66.panta pirmās daļas 1. un 2.punkts).

3. 2009.gada 24.februārī saņemtajā SIA "Juglas jauda" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifu projektā ir iekļauta ne tikai dabasgāzes tirdzniecības cenas samazināšanās, bet arī SIA "Juglas jauda" izmaksu pieaugums, līdz ar to nepieciešama detalizēta tarifu projekta izvērtēšana, un tādējādi tarifu spēkā stāšanās ar 2009.gada 1.maiju nav iespējama.

4. Tā kā Komisijas funkcija ir aizstāvēt lietotāju intereses un veicināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību, Komisija uzskata, ka ir būtiski operatīvi reaģēt, lai aizstāvētu lietotāju intereses. Sabiedrisko pakalpojumu lietotāju interesēs ir, lai sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs savas izmaksas atspoguļotu atbilstoši attiecīgajā mēnesī piemērojamam dabasgāzes tirdzniecības gala tarifam. Tā kā tarifu piemērošanas kārtība saistīta tikai ar dabasgāzes tirdzniecības cenas samazināšanos, ar šo lēmumu netiek ierobežotas SIA "Juglas jauda" intereses (APL 66.panta pirmās daļas 3. un 4.punkts).

5. Izpildot Likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto funkciju un ievērojot Metodikas 52.1 punktā noteiktos ietvarus, apstiprinātie SIA "Juglas jauda" koģenerācijas stacijā saražotie siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifi ir piemērojami atbilstoši attiecīgajā mēnesī piemērojamam dabasgāzes diferencētajam tirdzniecības gala tarifam.

Saskaņā ar Metodikas 52.1 punktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 6.panta otro daļu, 7.panta pirmo daļu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.pantu un Administratīvā procesa likuma 57.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmo daļu,

 

padome nolemj:

Noteikt, ka SIA "Juglas jauda" piemēro Komisijas apstiprinātos koģenerācijas stacijā Brīvības gatvē 401c, Rīgā, saražotās siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifus (2008.gada 1.oktobra lēmums Nr.335, Latvijas Vēstnesis, 2008, Nr.155) līdz lēmuma pieņemšanai par tarifu apstiprināšanu SIA "Juglas jauda" koģenerācijas stacijā saražotajai siltumenerģijai un elektroenerģijai, tos piemērojot atbilstoši piemērojamam dabasgāzes diferencētajam tirdzniecības gala tarifam:

Dabasgāzes
tirdzniecības cena (Ls/tūkst.n.m.3)

Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs
(Ls/tūkst.n.m.3)

Siltumenerģijas tarifs
Ls/MWh

Elektroenerģijas tarifs
 Ls/MWh

110

151,71

19,74

40,27

115

156,71

20,33

40,90

120

161,71

20,93

41,54

125

166,71

21,52

42,17

130

171,71

22,12

42,81

135

176,71

22,71

43,44

140

181,71

23,30

44,08

145

186,71

23,90

44,71

150

191,71

24,49

45,35

155

196,71

25,08

45,98

160

201,71

25,68

46,62

165

206,71

26,27

47,25

170

211,71

26,86

47,89

175

216,71

27,46

48,52

180

221,71

28,05

49,16

 Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. I.Zariņš

01.04.2009