Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 20-26

Jelgavā 2020. gada 28. maijā (prot. Nr. 10, 2. p.)
Par braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
un Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie izglītojamie var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā, un atvieglojumu apmēru.

2. Braukšanas maksas atvieglojumu sabiedriskajā transportā Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutos 100% (viens simts procentu) apmērā no braukšanas maksas, nepārsniedzot 4 (četrus) braucienus dienā (turpmāk – atvieglojumi), mācību gada laikā piešķir izglītojamajam, kurš atbilst šādiem kritērijiem (turpmāk – izglītojamais):

2.1. savu pamata dzīvesvietu deklarējis Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā;

2.2. apgūst vispārējo vai profesionālo izglītību klātienes formā (turpmāk – izglītība).

3. Brīvlaikā Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde" (turpmāk – Pārvalde), pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja rakstisku iesniegumu, piešķir izglītojamajam tiesības saņemt atvieglojumus dalībai mācību procesā, interešu izglītības nodarbībās vai vasaras nodarbinātības programmās.

4. Atvieglojumu saņemšanai izglītojamais:

4.1. kurš izglītību apgūst Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē, izmanto viedkarti "Jelgavas pilsētas skolēna apliecība" (turpmāk – skolēna apliecība);

4.2. kurš izglītību apgūst citas pašvaldības vai valsts dibinātā, vai privātā izglītības iestādē, izmanto viedkarti "Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte" (turpmāk – iedzīvotāja karte).

5. Skolēna apliecību izglītojamajam izsniedz izglītības iestāde, kurā izglītojamais apgūst izglītību.

6. Iedzīvotāja karti izglītojamajam atvieglojumu saņemšanai izsniedz Pārvalde.

7. Skolēna apliecību un iedzīvotāja karti izsniedz, lieto, anulē vai deaktivizē Jelgavas pilsētas domes noteiktajā kārtībā.

8. Izglītojamais, kurš saņēmis šajos saistošajos noteikumos noteiktos atvieglojumus, nevar vienlaikus saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai.

9. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 21. jūlijā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 28. maija saistošo noteikumu Nr. 20-26 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) paredz, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušais vispārējās vai profesionālās izglītības iestāžu klātienes izglītojamais mācību gada laikā var saņemt braukšanas maksas atvieglojumu Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā 100% apmērā no braukšanas maksas, nepārsniedzot 4 braucienus dienā. Minētā atvieglojuma saņemšanai tiek izmantota Jelgavas pilsētas skolēna apliecība, ja izglītojamais mācās Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē, bet, ja izglītojamais mācās citas pašvaldības izglītības iestādē, atvieglojumu saņemšanai izmantojama Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte.
2. Projekta nepieciešamības pamatojumsNoteikumi ir nepieciešami, lai realizētu Jelgavas pilsētas pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu, paredzot braukšanas maksas atvieglojumus Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā izglītojamajam, kurš mācās Jelgavas pilsētas pašvaldības vai citas pašvaldības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un savu pamata dzīvesvietu ir deklarējis Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNoteikumu realizēšanai tiek plānoti naudas līdzekļi pašvaldības 2020. gada budžetā 269 250 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNoteikumi nodrošina iespēju izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, apmeklēt izglītības iestādi pēc brīvas izvēles. Sekmē izglītības kvalitāti un paplašina katra obligātā izglītības vecuma bērna un jaunieša individuālās iespējas atbilstoši interesēm apgūt interešu izglītību.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrāmNoteikumu izpildi nodrošinās Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde", izglītības iestādes un sadarbības partneris SIA "Jelgavas autobusu parks".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNoteikumu projekts apspriests ar izglītības iestāžu vadītājiem un sadarbības partneri SIA "Jelgavas autobusu parks".
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš
21.07.2020