Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 03.06.2020. - 03.11.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 1

Rīgā 2020. gada 25. februārī (prot. Nr. 1, 1. §)
Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
I. Vispārīgi jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas, kas iecelta ar Rīgas domes atlaišanas likumu (turpmāk – pagaidu administrācija), darba organizācijas un lēmumu pieņemšanas kārtību, kā arī citus ar pagaidu administrācijas darba organizāciju saistītus jautājumus.

2. Pagaidu administrācijas pilnvaru laikā Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošo noteikumu Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" regulējums piemērojams tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar šo saistošo noteikumu regulējumu.

II. Pagaidu administrācijas darba organizācija

3. Pagaidu administrācijai ir pagaidu administrācijas birojs, kas nodrošina pagaidu administrācijas organizatorisko darbu un pilda pagaidu administrācijas padomdevēja funkcijas.

4. Pagaidu administrācija pilda Rīgas domes Budžeta komisijas pienākumus.

(Rīgas domes 29.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

5. Pagaidu administrācijas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Rīgas domes Sekretariāts un Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs.

6. Pagaidu administrācijas vadītāja vietnieks pilda pagaidu administrācijas vadītāja pienākumus pagaidu administrācijas vadītāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, veic ar pagaidu administrācijas lēmumiem noteiktos uzdevumus un ar Rīgas domes lēmumiem noteiktos Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka uzdevumus.

III. Kārtība, kādā sagatavojami jautājumi izskatīšanai pagaidu administrācijas sēdēs

7. Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijas un Rīgas pilsētas izpilddirektors Rīgas pilsētas pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas lēmumu projektus Rīgas domes kompetences jautājumos (turpmāk – lēmuma projekts) vai protokollēmumu projektus Rīgas domes pastāvīgo komiteju kompetences jautājumos (turpmāk – protokollēmuma projekts).

8. Sagatavoto lēmuma projektu ar pievienotajiem dokumentiem Rīgas domes Juridiskā pārvalde pēc vizēšanas iesniedz Rīgas domes Sekretariātam.

9. Sagatavoto protokollēmuma projektu ar pievienotajiem dokumentiem Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijas iesniedz Rīgas domes Sekretariātam.

10. Rīgas domes Sekretariāts saņemto dokumenta projektu nodod pagaidu administrācijas biroja darbiniekam, kas saskaņo tā iekļaušanu pagaidu administrācijas sēdes darba kārtībā un ar rezolūciju "Uz sēdi" nodod atpakaļ Rīgas domes Sekretariātam.

11. Rīgas domes Sekretariāts sagatavo (tostarp rediģē, salasa korektūras) saņemtos lēmumu projektus un protokollēmumu projektus izskatīšanai pagaidu administrācijas sēdē.

12. Rīgas domes Sekretariāts sagatavo pagaidu administrācijas sēdes darba kārtību vismaz divas darba dienas pirms noteiktā sēdes laika. Sēdes darba kārtībā iekļauj visus lēmumu projektus un protokollēmumu projektus, kuri ir iesniegti un sagatavoti izskatīšanai, ievietojot tos e-portfelī.

13. Pagaidu administrācijas sēdē izskata lēmumu projektus, kurus iesniedz pagaidu administrācijas vadītājs, pagaidu administrācijas locekļi un Rīgas pilsētas izpilddirektors.

14. Rīgas domes Sekretariāts protokolē pagaidu administrācijas sēdes un piecu darba dienu laikā noformē protokolu, kuru paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs.

15. Rīgas domes Sekretariāts trīs darba dienu laikā pēc pagaidu administrācijas sēdes noformē pagaidu administrācijas pieņemto lēmumu un nodod to elektroniskai parakstīšanai pagaidu administrācijas vadītājam.

16. Pagaidu administrācijas lēmumi un protokollēmumi tiek nosūtīti Rīgas pilsētas pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Pagaidu administrācijas sēdes reglaments

17. Katra pagaidu administrācijas locekļa pienākums ir piedalīties pagaidu administrācijas darbā.

18. Pagaidu administrācijas kārtējas sēdes notiek vienu reizi mēnesī.

19. Sēde var notikt, ja tajā piedalās ne mazāk kā divi pagaidu administrācijas locekļi. Ja sēde piedalās divi pagaidu administrācijas locekļi, izšķirošā ir pagaidu administrācijas vadītāja balss.

20. Klātesošajiem iedzīvotājiem, kā arī personām, kuras ir uzaicinātas uz pagaidu administrācijas sēdi, nav tiesību bez pagaidu administrācijas vadītāja uzaicinājuma piedalīties debatēs un traucēt sēdes gaitu.

21. Pagaidu administrācijas sēdē par lēmuma projektu ziņo iesniedzējs vai tā norīkots ziņotājs. Pēc ziņojuma katram pagaidu administrācijas loceklim ir tiesības uzdot ziņotājam jautājumus par lēmuma projektu.

22. Ja uz pagaidu administrācijas sēdi ir uzaicināti speciālisti konkrētajā jautājumā, tad tiem dod vārdu pēc ziņojuma. Privātpersonām, kuras vēlas uzstāties pagaidu administrācijas sēdē par konkrētu jautājumu, līdz pagaidu administrācijas sēdes sākumam jāiesniedz iesniegums par to pagaidu administrācijas vadītājam. Pagaidu administrācijas locekļi lemj, vai dot vārdu.

23. Debatēs var piedalīties tikai pagaidu administrācijas locekļi.

V. Pagaidu administrācijas vadītāja kompetence Rīgas pilsētas pašvaldības faktiskās rīcības un izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanā

24. Privātpersona pie pagaidu administrācijas vadītāja var apstrīdēt Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošo noteikumu Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" 121. punktā minētos administratīvos aktus, lēmumus un faktisko rīcību.

25. Pagaidu administrācijas vadītāja lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

26. Pagaidu administrācijas vadītāja faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, ja citā ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi.

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics
03.06.2020