Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Aizkraukles novada domes 2021. gada 21. oktobra saistošos noteikumus "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles novada pašvaldībā".
Jaunjelgavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 8/2020

Jaunjelgavā 2020. gada 30. aprīlī
Jaunjelgavas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību
Apstiprināti
ar Jaunjelgavas novada domes 2020. gada 30. aprīļa
sēdes lēmumu Nr. 13 § (prot. Nr. 41)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta otro un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Jaunjelgavas novada pašvaldības pabalstu un atbalstu veidus ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību, to saņemšanas kārtību, apmēru un personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu.

2. Atbalstu sniedz ģimenēm/personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Jaunjelgavas novada administratīvajā teritorijā uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīdi.

3. Saistošajos noteikumos noteikto pabalstu un atbalstu izmaksu nodrošina Jaunjelgavas novada Sociālais dienests.

II. Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai

4. Valstī izsludinātā ārkārtējās situācijas periodā tiek piešķirts pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Jaunjelgavas novada administratīvajā teritorijā deklarētajām trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kurās ir: 

4.1. pirmsskolas vecuma bērni no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuri šajā laika periodā ir pārtraukuši apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi;

4.2. 1.–12. klases skolēni no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuri šajā laika periodā iegūst izglītību, mācoties attālināti.

5. Noteikt pabalsta apmēru 30,00 euro (trīsdesmit euro) vienam bērnam mēnesī, sākot no 2020. gada 1. aprīļa. Pabalsta izmaksu nodrošināt līdz mēneša 25. datumam.

6. Jaunjelgavas novada Sociālais dienests nodrošina pabalstu izmaksu sarakstu sagatavošanu atbilstoši noteiktajiem kritērijiem un Jaunjelgavas novada grāmatvedības nodaļa nodrošina savlaicīgu pabalstu izmaksu uz vecāku norādīto bankas kontu vai skaidrā nauda Jaunjelgavas novada domes kasē.

7. Pabalsta izmaksa tiks nodrošināta par laika periodu, kamēr bērns mācās attālināti.

8. Pirmsskolas vecuma bērniem pabalsta izmaksa tiks pārtraukta, kad ārkārtējā situācija valstī tiks atcelta un pirmsskolas vecuma bērni varēs apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādes.

III. Pabalsts krīzes situācijā

9. Pabalstu krīzes situācijā piešķir laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

9.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, atteikts dīkstāves pabalsts, valstī noteikto ierobežojumu dēļ nevar veikt darba pienākumus), kas dokumentāli tiek apliecināts;

9.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.), kas dokumentāli tiek apliecināts;

9.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, kas dokumentāli tiek apliecināts.

10. Pabalsts krīzes situācijā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim ir 80,00 euro (astoņdesmit euro 00 centi) mēnesī.

11. Ģimenes (personas) atbilstību pabalstu krīzes situācijā piešķiršanai noteiktajiem kritērijiem izskata un krīzes pabalstu piešķir Jaunjelgavas novada Sociālais dienests, saņemot personas iesniegumu par pabalsta krīzes situācijā izmaksu.

IV. Noslēguma jautājums

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2020. gada 1. maiju.

Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs G. Libeks
Jaunjelgavas novada domes saistošo noteikumu Nr. 8/2020 "Jaunjelgavas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsŠobrīd Jaunjelgavas novada pašvaldībā ir spēkā 2018. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 "Par pabalstiem Jaunjelgavas novadā" (turpmāk – saistošie noteikumi Nr. 16). Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37. punkts, kas stājās spēkā 22.03.2020.) nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus par pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanu, valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no ģimenei (personai) izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai triju mēnešu periodā. Tas nozīmē, ka kopumā valsts līdzfinansēs līdz 120,00 euro vienai personai mājsaimniecībā triju mēnešu periodā, t.i., ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai. Izvērtējot minēto un ņemot vērā Labklājības ministrijas ieteikumus "Par pabalsts krīzes situācijā piešķiršanu saistībā ar Covid-19", secināts, ka pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, ir nepieciešams pieņemt atsevišķus saistošajos noteikumus, nosakot jaunu papildus palīdzības veidu novada ģimenēm (personām), nosakot krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā.
2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi ir nepieciešami, lai uzlabotu sociālo situāciju krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī. Pabalsts krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā ir viens no atbalsta veidiem Jaunjelgavas novada administratīvās teritorijas pašvaldības iedzīvotājiem, kas ļaus nodrošināt pamatvajadzības minētājā periodā.

Saistošo noteikumu projekts "Par Jaunjelgavas novada pašvaldības atbalstu situācijā Sakarā ar Covid-19 izplatību (turpmāk – Saistošie noteikumi) paredz noteikt krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim tiktu piešķirts 80,00 euro apmērā mēnesī ņemot vērā šādus kritērijus:

1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, atteikts dīkstāves pabalsts, valstī noteikto ierobežojumu dēļ nevar veikt darba pienākumus), kas dokumentāli tiek apliecināts;

2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.), kas dokumentāli tiek apliecināts;

3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, kas dokumentāli tiek apliecināts.

Saistošie noteikumi ir spēkā laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuIzvērtējot iespējamo pabalstu pieprasītāju skaitu, saistošo noteikumu ietekmes uz pašvaldības budžetu 2020. gadā varētu būt EUR 56700,00, no kuriem EUR 28350,00 EUR būs atgūstami no valsts budžeta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāNav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jaunjelgavas novada Sociālais dienests.

Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi.

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Informācija par saistošajiem noteikumiem tiks publicēta Jaunjelgavas novada informatīvajā izdevumā "Jaunjelgavas novada vēstis" un Jaunjelgavas novada pašvaldības mājaslapā www.jaunjelgava.lv

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs G. Libeks
01.05.2020