Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Lielvārdes novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Lielvārdē 2020. gada 13. maijā (prot. Nr. 9, 1. p.)
Par Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35. panta otro
un ceturto daļu
I. Vispārīgā informācija

1. Saistošie noteikumi "Par Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību" (turpmāk – Saistošie noteikumi) nosaka Lielvārdes novada pašvaldības pabalstu – atbalsta veidu ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību, to saņemšanas kārtību, apmēru un personu loku, kurām tiesības saņemt atbalstu.

2. Atbalstu sniedz ģimenēm (personām), kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā.

3. Saistošajos noteikumos noteikto pabalstu izmaksu nodrošina Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

II. Pabalsts krīzes situācijā

4. Krīzes situāciju ir situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 1. punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

5. Pabalstu krīzes situācijā piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ sakarā ar Covid-19 izplatību, pati saviem spēkiem no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu, un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja tā atbilst kādam no šiem kritērijiem:

5.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu, tai skaitā, ja persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts vai arī pabalsts nepienākas, persona ir pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbināta persona – pakalpojumu sniedzējs, kas zaudējis ienākumu avotu;

5.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm vai jebkuras citas valsts, un tai nav līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai;

5.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu;

5.4. citi objektīvi pierādāmi apstākļi, kad ģimene (persona) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

6. Pabalsts krīzes situācijā var tikt izmaksāts katrai personai ģimenē 80 euro apmērā vienā kalendārajā mēnesī, ne ilgāk kā trīs mēnešus.

7. Ja ģimene (persona), tai skaitā, audžuģimene un aizbildnis, kurai ir tiesības uz saistošo noteikumu 4. punktā noteikto pabalstu krīzes situācijā, aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, izmaksājamā pabalsta apmērs tiek palielināts par 50 euro mēnesī katram bērnam.

8. Papildus atbalsts tiek piešķirts, ja ģimenei (personai), atrodoties karantīnā vai pašizolācijā, ir radušies papildus izdevumi (slimnīcas rēķins, slimnieka transportēšanas rēķins, speciālā slimnieka kopšana un citi izdevumi. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina izdevumus, piešķir pabalstu līdz 150,00 EUR ģimenei (personai).

9. Kopējais krīzes situācijā piešķirtais atbalsts ģimenei (personai) var ilgt līdz trīs mēnešiem.

III. Pabalsta piešķiršanas un saņemšanas kārtība

10. Pabalsta krīzes situācijā saņemšanai personai (ģimenei) iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, tam pievienojot apliecinājumus un pierādījumus, ka ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, ģimene (persona) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās brīža ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

11. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.

12. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.

13. Piešķirtais pabalsts tiek izmaksāts, ieskaitot to pabalsta pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā, vai saņemot pabalstu Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas, Jumpravas vai Lēdmanes pagastu pārvaldes kasē.

14. Ģimenes (personas) atbilstību pabalstu krīzes situācijā piešķiršanai noteiktajiem kritērijiem izskata un krīzes pabalstu piešķir Sociālais dienests, pieņemot koleģiālu lēmumu par pabalsta krīzes situācijā izmaksu vai atteikumu to piešķirt.

15. Ja tiek atklāti apstākļi, ka krīzes situācija radusies pabalsta pieprasītāja vai saņēmēja ļaunprātīga nodarījuma rezultātā vai pabalsta pieprasītājs sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, tad pabalstu nepiešķir vai pārtrauc pabalsta izmaksu un pabalsta saņēmējam ir pienākums izmaksāto pabalstu atmaksāt. Ja pabalsta saņēmējs nepamatoti saņemto pabalstu neatmaksā, nepamatoti izmaksāto naudas līdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atgūst Sociālais dienests.

IV. Noslēguma jautājumi

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas saskaņā ar likuma "Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību" 36. pantu.

17. Saistošie noteikumi ir spēkā, kamēr visā valstī izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

18. Saistošie noteikumi tiek publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tiek publicēti Lielvārdes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv.

Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja S. Ločmele
Paskaidrojuma raksts
Lielvārdes novada domes 2020. gada 13. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 7 "Par Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk – MK rīkojums Nr. 103) visā valsts teritorijā līdz 2020. gada 9. jūnijam izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību.

2020. gada 21. martā spēkā stājās likums "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" (turpmāk – Likums), kur Pārejas noteikumu 37. punkta 1. apakšpunkts paredz, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

2020. gada 16. aprīlī tika pieņemti grozījumi, kas paredz papildināt Likumu pārejas noteikumu 39. punktu, nosakot, ja ģimene (persona), tai skaitā audžuģimenei un aizbildnim, kurai ir tiesības uz Likuma pārejas noteikumu 37. punkta 1. apakšpunktā minēto pabalstu krīzes situācijā, aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība palielina izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 euro mēnesī katram bērnam, ko valsts kompensē pašvaldībām 100 % apmērā. Ja pašvaldība līdz 2020. gada 17. aprīlim ģimenei (personai), tai skaitā audžuģimenei un aizbildnim, ir piešķīrusi šo pārejas noteikumu 37. punkta 1. apakšpunktā minēto pabalstu krīzes situācijā par 2020. gada martu, pašvaldība nodrošina pabalsta palielināšanu par 50 euro katram bērnam. Pašvaldība nepalielina izmaksājamo pabalstu krīzes situācijā vai samazina to par attiecīgo daļu par laikposmu, kad personai, kura saņem dīkstāves pabalstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir piešķirta piemaksa par apgādībā esošu bērnu. Lai saņemtu mērķdotāciju, pašvaldība šo pārejas noteikumu 37. punkta 3. apakšpunktā minētajā pārskatā norāda to bērnu skaitu, par kuriem izmaksāts pabalsts krīzes situācijā. Minētie grozījumi Likumā stājās spēkā 2020. gada 18. aprīlī.

Tāpat saskaņā ar valdības pieņemtajiem lēmumiem laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, pašvaldība var piešķirt palīdzību arī mērķa grupai, kas neatbilst Likuma 3. panta nosacījumiem, ja personas (ģimenes) pamatvajadzības nav iespējams nodrošināt citā veidā (arī ārvalstu studentiem, kuri Covid-19 izplatības apstākļos ir palikuši Latvijā, studē attālināti un kuriem nav iztikas līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai u.c.).

Lielvārdes novada pašvaldības saistošie 2015. gada 28. oktobra noteikumu "Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem" 19.1. punkts nosaka, ka neizvērtējot pabalsta pieprasītāja ienākumus pabalsta pieprasītājam var piešķirt pabalstu krīzes situācijas novēršanai, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ (dabas stihija, ugunsgrēks, apzagšana, karš, satiksmes negadījums, miesas bojājumi, ģimenes locekļa nāve u.c.) tas nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

Ņemot vērā minēto, secināms, ka Lielvārdes novada saistošie noteikumi šobrīd neparedz palīdzības sniegšanu ģimenei (personai), kura nonākusi krīzes situācijā saistībā ar visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covi-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Lai nodrošinātu Lielvārdes novada iedzīvotāju pamatvajadzības krīzes situācijā saistībā ar visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, ir nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāstsGrozījumi paredz, ka ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, sakarā ar COVID-19 izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, piešķirt pabalstu krīzes situācijā, ja:

a) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts vai arī pabalsts nepienākas, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);

b) ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam u.c.) un nav līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai;

c) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu;

d) citi objektīvi pierādāmi apstākļi, kad ģimene (persona) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

Minētā pabalsta apmērs tiek noteikts vienai personai ģimenē 80 euro apmērā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPiemēra aprēķins:
80,00 EUR x 50 pers. = 4000,00 EUR
(40,00 EUR pašvaldībai par vienu personu valsts kompensēs, t.i.:
4000,00 EUR : 2 = 2000,00 EUR
(pamatojoties uz iesniegtajām atskaitēm, pašvaldībai pusi no šīs summas kompensēs valsts);
4000,00 EUR – 2000,00 EUR = 2000,00 EUR (būs jāsedz pašvaldībai))

Pabalsta izmaksai krīzes situācijā saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā līdzekļus paredzēt no Lielvārdes novada pašvaldības sociālā dienesta budžeta līdzekļiem "Pašvaldību pabalsti krīzes situācijā".

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāUzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi būtiski neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmJa tiek atklāti apstākļi, ka krīzes situācija radusies pabalsta pieprasītāja vai saņēmēja ļaunprātīga nodarījuma rezultātā vai pabalsta pieprasītājs sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, tad pabalstu nepiešķir vai pārtrauc pabalsta izmaksu un izmaksātais pabalsts ir jāatmaksā, ja nepieciešams, uzsākot nepamatoti izmaksāto naudas līdzekļu atgūšanu.

Par saistošo noteikumu piemērošanu var konsultēties Lielvārdes novada sociālajā dienestā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu grozījumu izstrādes procesā, konsultācijas veiktas ar Lielvārdes novada krīzes vadības grupu 2020. gada 30. aprīļa sēdē.
Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja S. Ločmele
14.05.2020
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.