Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 02.04.2021. - 31.12.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ilūkstes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4/2020

Ilūkstē 2020. gada 27. aprīlī
Par Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību
APSTIPRINĀTI
ar Ilūkstes novada domes 27.04.2020.
lēmumu Nr. 93 (prot. Nr. 6, 1. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
(Ilūkstes novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 1/2021 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Ilūkstes novada pašvaldības pabalstu un atbalstu veidus ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību, to saņemšanas kārtību, apmēru un personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu.

2. Noteikumos noteikto pabalstu un atbalstu izmaksu administrē šajos noteikumos noteiktās Ilūkstes novada pašvaldības iestādes.

3. Noteikumos noteikto atbalstu sniedz tām personām (ģimenēm), kuras savu dzīvesvietu uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīdi ir deklarējušas Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā.

II. Pabalsts krīzes situācijā

4. Pabalstu krīzes situācijā piešķir personai laikposmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība, ja tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un ja tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

4.1. personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu, izņemot gadījumu, kad persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);

4.2. personai ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);

4.3. persona atrodas vai ir atradusies karantīnā un sakarā ar to tai nav iztikas līdzekļu, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem.

5. Pabalsts krīzes situācijā var tikt izmaksāts vienai personai 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro nulle centi) mēnesī.

(Ilūkstes novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 1/2021 redakcijā)

6. Pabalstu krīzes situācijā administrē Ilūkstes novada Sociālais dienests, izskatot personas iesniegumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu.

III. Ēdināšanas atbalsts bērniem

(Nodaļa svītrota ar Ilūkstes novada domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2021)

7. (Svītrots ar Ilūkstes novada domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2021)

8. (Svītrots ar Ilūkstes novada domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2021)

9. (Svītrots ar Ilūkstes novada domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2021)

III.1 Ēdināšanas atbalsts ģimenēm ar bērniem ārkārtējās situācijas laikā, kad izglītības iestādēs noteikts attālinātais mācību process

(Nodaļa Ilūkstes novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 1/2021 redakcijā)

10. Ēdināšanas atbalstu var saņemt:

10.1. Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās ģimenes ar bērniem, kuras atbilst daudzbērnu, trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam un bērni, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē, un izglītību apgūst Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādēs vai citu novadu izglītības iestādēs situācijās, kad bērnam nepieciešamo mācību programmu nevar nodrošināt Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādēs un ir izglītības iestādes 5.–12. klases izglītojamais;

10.2. visi 1.–4. klašu izglītojamie, kuri izglītību apgūst Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādēs;

10.3. Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās ģimenes ar bērniem, kuras neatbilst 10.1. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem un bērni izglītību apgūst Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādēs vai citu novadu izglītības iestādēs situācijās, kad bērnam nepieciešamo mācību programmu nevar nodrošināt Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādēs un ir izglītības iestādes 5.–12. klases izglītojamais;

10.4. Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās ģimenes ar bērniem, kuru bērni apmeklē Ilūkstes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi "Zvaniņš".

(Ilūkstes novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 1/2021 redakcijā, kas grozīta ar 29.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2021)

11. Ēdināšanas atbalstu piešķir:

11.1. katram bērnam, kurš atbilst saistošo noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktos noteiktajam kritērijam, izsniedzot pārtikas karti 5 euro apmērā nedēļā pārtikas preču iegādei attālinātā mācību procesa laikā;

11.2. katram bērnam, kurš atbilst saistošo noteikumu 10.3. apakšpunktā noteiktajam kritērijam, izsniedzot pārtikas karti 2,50 euro apmērā nedēļā pārtikas preču iegādei attālinātā mācību procesa laikā;

11.3. katram bērnam, kurš atbilst saistošo noteikumu 10.4. apakšpunktā noteiktajam kritērijam, izsniedzot pārtikas karti 2,50 euro apmērā nedēļā pārtikas preču iegādei ārkārtējās situācijas sakarā ar Covid-19 izplatību laikā

(Ilūkstes novada domes 29.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 8/2021 redakcijā)

12. Pārtikas karšu izsniegšanu nodrošina Ilūkstes novada pašvaldības izglītības nodaļa, sadarbībā ar pašvaldības izglītības iestādēm, sociālo dienestu un pagastu pārvaldēm.

(Ilūkstes novada domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 1/2021 redakcijā)

Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs S. Rāzna
02.04.2021