Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 29.05.2020. - ... / Spēkā esošā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Daugavpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 54

Daugavpilī 2020. gada 15. aprīlī (prot. Nr. 89, 1. &)
Par Daugavpils novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta otro un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada pašvaldības pabalstu un atbalstu veidus ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību, to saņemšanas kārtību, apmēru un personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu.

2. Atbalstu sniedz ģimenēm/personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Daugavpils novada administratīvajā teritorijā uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīdi.

3. Saistošajos noteikumos noteikto pabalstu un atbalstu izmaksu nodrošina šajos saistošajos noteikumos noteiktās Daugavpils novada pašvaldības iestādes.

II. Pabalsts krīzes situācijā

4. Pabalstu krīzes situācijā piešķir laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

4.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi ārkārtējās situācijas periodā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, persona, kura Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē ir ilgāk par vienu gadu, bet nepiedalās algoto pagaidu sabiedrisko darbu pasākumā, vientuļa, ilgstoši nestrādājoša persona un nav Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē, u.c.), kas dokumentāli tiek apliecināts;

4.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.), kas dokumentāli tiek apliecināts;

4.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, kas dokumentāli tiek apliecināts.

5. Pabalsts krīzes situācijā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim ir 80,00 euro (astoņdesmit euro 00 centi) mēnesī.

6. Kopējā piešķirtā pabalsta summa vienai ģimenei (personai) nevar pārsniegt Daugavpils novada domes 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu Nr. 18 "Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā" 18. punktā noteikto apmēru.

7. Ģimenes (personas) atbilstību pabalstu krīzes situācijā piešķiršanai noteiktajiem kritērijiem izskata un krīzes pabalstu piešķir Daugavpils novada Sociālais dienests, saņemot personas iesniegumu par pabalsta krīzes situācijā izmaksu.

III. Ēdināšanas atbalsts bērniem

8. Atbalstu bērnu ēdināšanai uz iesnieguma pamata persona, kuras aprūpē (t.sk. audžuģimenē vai aizgādībā) ir bērns, kura pastāvīgā dzīvesvieta deklarēta Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, var saņemt par katru bērnu vecumā no 1,5 gada, kas sasniegts 01.04.2020., līdz 5 gadiem ārkārtējās situācijas laikā par 2020. gada aprīli un maiju (par katru mēnesi 15,00 euro (piecpadsmit euro 00 centi)) vienreizēji izmaksājamu atbalstu 30,00 euro (trīsdesmit euro 00 centi) apmērā, ieskaitot to bezskaidras naudas veidā uz viena no vecākiem (likumiskā pārstāvja) kontu kredītiestādē.

9. Ēdināšanas atbalsta izmaksu administrē Daugavpils novada dome.

10. Iesniegumus (1. pielikums) ēdināšanas atbalstam bērniem vecāks (likumiskais pārstāvis) var iesniegt gan rakstiski, gan elektroniski Daugavpils novada domē vai jebkurā Daugavpils novada pašvaldības pagasta pārvaldē līdz 2020. gada 9. jūnijam.

(Grozīts ar Daugavpils novada domes 28.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 55)

IV. Atbalsts attālinātam mācību procesam

11. Atbalstu attālinātam mācību procesam uz iesnieguma pamata persona, kuras aprūpē (t.sk. audžuģimenē vai aizgādībā) ir bērns (izglītojamais), kura pastāvīgā dzīvesvieta deklarēta Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, var saņemt:

11.1. par katru 5.–6. gadīgo bērnu (neatkarīgi no tā, kuras pašvaldības administratīvās teritorijas vispārējās izglītības iestādē viņš mācās) ģimenei (personai) ārkārtējās situācijas laikā par 2020. gada aprīli un maiju (par katru mēnesi 15,00 euro (piecpadsmit euro 00 centi)) vienreizēji izmaksājamu atbalstu 30,00 euro (trīsdesmit euro 00 centi) apmērā, ieskaitot to bezskaidras naudas veidā uz viena no vecākiem (likumiskā pārstāvja) kontu kredītiestādē;

11.2. par katru vispārējās izglītības iestādes 1.–12. klases izglītojamo (neatkarīgi no tā, kuras pašvaldības administratīvās teritorijas vispārējās izglītības iestādē viņš mācās), ģimenei (personai) ārkārtējās situācijas laikā par 2020. gada aprīli un maiju (par katru mēnesi 15,00 euro (piecpadsmit euro 00 centi)) vienreizēji izmaksājamu atbalstu 30,00 euro (trīsdesmit euro 00 centi) apmērā, ieskaitot to bezskaidras naudas veidā uz viena no vecākiem (likumiskā pārstāvja) kontu kredītiestādē.

12. Atbalsta attālinātam mācību procesam izmaksu administrē Daugavpils novada dome.

13. Iesniegumus (2. pielikums) atbalstam attālinātam mācību procesam vecāks (likumiskais pārstāvis) var iesniegt gan rakstiski, gan elektroniski Daugavpils novada domē vai jebkurā Daugavpils novada pašvaldības pagasta pārvaldē līdz 2020. gada 9. jūnijam.

(Grozīts ar Daugavpils novada domes 28.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 55)

V. Noslēguma jautājums

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā.

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs A. Kucins
1. pielikums
Daugavpils novada domes
2020. gada 15. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 54 (prot. Nr. 89, 1. &)
  
 

(vārds uzvārds)

  
 

(personas kods)

  
 

(deklarētās dzīvesvietas adrese)

  
 

(tālr., e-pasts)

Iesniegums
ēdināšanas atbalsta bērniem izmaksai

Saskaņā ar Daugavpils novada domes 2020. gada 15. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 54 "Par Daugavpils novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību" 8. punktu, lūdzu izmaksāt ēdināšanas atbalstu par manā aprūpē esošo bērnu:

 

(vārds, uzvārds)

 
Personas kods      

      
 
 

(deklarētās dzīvesvietas adrese)

Ēdināšanas atbalstu lūdzu ieskaitīt manā kontā kredītiestādē:

 

(kredītiestādes nosaukums)

 
Konts                      
 
     

(datums)

 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs A. Kucins
2. pielikums
Daugavpils novada domes
2020. gada 15. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 54 (prot. Nr. 89, 1. &)

Daugavpils novada domei
Rīgas ielā 2, Daugavpilī

  
 

(vārds uzvārds)

  
 

(personas kods)

  
 

(deklarētās dzīvesvietas adrese)

  
 

(tālr., e-pasts)

Iesniegums
atbalsta attālinātam mācību procesam izmaksai

Saskaņā ar Daugavpils novada domes 2020. gada 15. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 54 "Par Daugavpils novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību" 11. punktu, lūdzu izmaksāt atbalstu attālinātam mācību procesam par manā aprūpē esošo bērnu (izglītojamo):

 

(vārds, uzvārds)

 
Personas kods      

      
 
 

(deklarētās dzīvesvietas adrese)

Atbalstu attālinātam mācību procesam lūdzu ieskaitīt manā kontā kredītiestādē:

 

(kredītiestādes nosaukums)

 

Konts

                      
 
     

(datums)

 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs A. Kucins
29.05.2020