Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 05.03.2021. - ... / Spēkā esošā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Bauskā 2020. gada 11. aprīlī (prot. Nr. 9, 1. p.)
Bauskas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
Pārejas noteikumu 37. punkta 1. apakšpunktu.
(Bauskas novada domes 25.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldības pabalstu un atbalstu veidus ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību, to saņemšanas kārtību, apmēru un personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu.

2. Noteikumos noteikto atbalstu sniedz tām personām (ģimenēm), kuras savu dzīvesvietu ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīdī ir deklarējušas Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

II. Pabalsts krīzes situācijā

3. Pabalstu krīzes situācijā piešķir personai laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība, ja tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un ja tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

3.1. personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu, izņemot gadījumu, kad persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);

3.2. personai ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);

3.3. persona atrodas vai ir atradusies karantīnā un sakarā ar to tai nav iztikas līdzekļu, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem.

4. Pabalsts krīzes situācijā var tikt izmaksāts vienai personai 80 EUR apmērā mēnesī trīs mēnešu periodā.

4.1 Personām, kurām tiek izmaksāts pabalsts krīzes situācijā, papildus tiek piešķirts 100 euro par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.

(Bauskas novada domes 30.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

5. Pabalstu krīzes situācijā administrē Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests", izskatot personas iesniegumu par pabalsta krīzes situācijā izmaksu.

III. Ēdināšanas atbalsts bērniem

(Nodaļa svītrota ar Bauskas novada domes 30.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

6. (Svītrots ar Bauskas novada domes 30.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

7. (Svītrots ar Bauskas novada domes 30.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

8. (Svītrots ar Bauskas novada domes 30.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

8.1 (Svītrots ar Bauskas novada domes 30.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

9. (Svītrots ar Bauskas novada domes 30.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

III.¹ Ēdināšanas atbalsts bērniem ārkārtējās situācijas laikā

(Nodaļa Bauskas novada domes 23.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

6. Atbalstu bērnu ēdināšanai uz iesnieguma pamata persona, kuras aprūpē (t.sk. likumiskam pārstāvim) ir bērns, kurš ir deklarēts Bauskas novada administratīvajā teritorijā, bet izglītību apgūst citu novadu izglītības iestādē, piešķir šādā kārtībā:

6.1. par katru bērnu, kurš ir vispārējās izglītības iestādes 1.–4. klases izglītojamais, tiek piešķirta pašvaldības izsniegta pārtikas paka 24 EUR par četrām mācību nedēļām no 2021. gada 8. februāra līdz 2020./2021. mācību gada beigām;

6.2. par katru bērnu, kurš ir vispārējās izglītības iestādes 5.–12. klases izglītojamais, tiek piešķirta pašvaldības izsniegta pārtikas karte 24 EUR par četrām mācību nedēļām no 2021. gada 8. februāra līdz 2020./2021. mācību gada beigām.

(Bauskas novada domes 23.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā, kas grozīta ar 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2; 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

7. Pašvaldības pārtikas karšu izsniegšanu nodrošina Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests" sadarbībā ar Bauskas novada pagastu pārvaldēm, izglītības iestādēm un Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļu.

(Bauskas novada domes 23.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

8. Iesniegumu (pielikums) pašvaldības pārtikas kartes vai pārtikas pakas saņemšanai bērniem vecāks (likumiskais pārstāvis) iesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē "Bauskas novada Sociālais dienests" ārkārtējās situācijas laikā par 1.–12. klases audzēkni.

(Bauskas novada domes 25.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

9. Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests" izvērtē iesniegumu atbilstoši šajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem.

(Bauskas novada domes 23.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

IV. Pārejas noteikumi

(Nodaļa svītrota ar Bauskas novada domes 30.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

10. (Svītrots ar Bauskas novada domes 30.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

11. (Svītrots ar Bauskas novada domes 30.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Jātnieks
Pielikums
Bauskas novada domes 11.04.2020.
saistošajiem noteikumiem Nr. 7
BAUSKAS NOVADA SOCIĀLAJAM DIENESTAM
Iesniedzējs (Vārds, Uzvārds): 
Personas kods: 
E-pasts 
Deklarētās dzīvesvietas adrese: 
Iesniedzēja tālrunis: 
Bērna faktiskā dzīvesvietas adrese
(var neaizpildīt, ja sakrīt ar deklarēto dzīvesvietas adresi)

IESNIEGUMS

Pabalstam vai atbalstam ēdināšanas izdevumu saņemšanai attālinātā mācību procesa laikā

Informācija par bērnu/-iem

Vārds, UzvārdsIzglītības iestādeKlase/grupaPersonas kods
    
    
    
    
    
    

Pārtikas pakas saņemšana (skolniekiem (1.–9. klase), kuru ģimenēm ir noteikts trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes statuss).

Pašvaldības pārtikas kartes saņemšana

 
(lūgums norādīt vēlamo saņemšanas vietu – konkrēta novada skola, konkrēta pagasta pārvalde vai Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests")

Datu aizsardzības atruna

*Bauskas novada pašvaldības Sociālais dienestsar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Parakstot šo iesniegumu, ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts par manu personas datu apstrādi, un piekrītu, ka mani personas dati tiks apstrādāti iesniegumā minētā konkrētā tiesiskā mērķa sasniegšanai.

Datums: Iesniedzēja paraksts*: 
Norāde par izpildi:
(izpildes datums, pamatojums, atbildīgās personas vārds, uzvārds)

PĀRTIKAS KARTES /PAKAS SAŅĒMA

20___.gada ______  
 ParakstsVārds un uzvārds

 

05.03.2021