Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rēzeknes novada domes 2021. gada 2. decembra saistošos noteikumus Nr. 14 "Par maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novada pašvaldībā".

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi Nr. 63

Rēzeknē 2020. gada 23. aprīlī

Par Rēzeknes novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2020. gada 23. aprīļa sēdē (prot. Nr. 12, 1. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta otro un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Rēzeknes novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību, tā saņemšanas kārtību, apmēru un personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu.

2. Pabalstu piešķir ģimenēm/personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīdi.

3. Saistošajos noteikumos noteiktā pabalsta izmaksu nodrošina Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests.

4. Pabalstu krīzes situācijā piešķir laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

4.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi ārkārtējās situācijas periodā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas - pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, persona, kura Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē ir ilgāk par vienu gadu, bet nepiedalās algoto pagaidu sabiedrisko darbu pasākumā, vientuļa, ilgstoši nestrādājoša persona un nav Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē, u.c.), kas dokumentāli tiek apliecināts;

4.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.), kas dokumentāli tiek apliecināts;

4.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, kas dokumentāli tiek apliecināts.

5. Pabalsts krīzes situācijā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim ir 80,00 euro (astoņdesmit euro 00 centi) mēnesī.

6. Kopējā piešķirtā pabalsta summa vienai ģimenei (personai) nevar pārsniegt Rēzeknes novada domes 2015. gada 4. jūnija saistošo noteikumu Nr. 54 "Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā" 15. punktā noteikto apmēru.

7. Ģimenes (personas) atbilstību pabalstu krīzes situācijā piešķiršanai noteiktajiem kritērijiem izskata un krīzes pabalstu piešķir Rēzeknes novada Sociālais dienests, saņemot personas iesniegumu par pabalsta krīzes situācijā izmaksu.

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs M. Švarcs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes novada domes saistošajiem noteikumiem "Par Rēzeknes novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešajai daļai dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk - MK rīkojums Nr. 103) visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija, ar 4.5.2 apakšpunktu personām ir noteikti ierobežojumi, t.sk. sociālā (fiziskā) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otrā daļa paredz, ka pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, pārejas noteikumu 37. punkta pirmā daļa paredz, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35.panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību izpildi ir nepieciešamība izdot saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz pabalsta krīzes situācijā sakarā ar valstī izsludināto ārkārtēju situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu projekta īstenošana ietekmē pašvaldības budžetu, taču ietekmes aprēķinu pašlaik nav iespējams noteikt.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ar Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā.

Pabalsts krīzes situācijā tiks piešķirts uz personas iesnieguma pamata. Pabalsta piešķiršanu nodrošina Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā netika nodrošināta.

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs M. Švarcs

24.04.2020