Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 02.06.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 219

Rīgā 2020. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 27 5. §)
Par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pamatkapitāla palielināšanu

1. Atbalstīt valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" (turpmāk – sabiedrība) pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 35 230 000 euro apmērā, lai nodrošinātu ekonomiskās krīzes pārvarēšanu un ekonomiskās situācijas stabilizēšanu nozarē.

(MK 02.06.2021. rīkojuma Nr. 366 redakcijā)

2. Finanšu ministrijai, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 25. pantu, palielināt apropriāciju Satiksmes ministrijas programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" šā rīkojuma 1. punktā minētajā apmērā resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un paredzēt apropriāciju kategorijā "Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā" sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai.

(Grozīts ar MK 02.06.2021. rīkojumu Nr. 366)

3. Satiksmes ministrijai, veicot ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā, ieskaitīt šā rīkojuma 1. punktā minētos finanšu līdzekļus sabiedrības kontā Valsts kasē.

4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 806 "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu" 11.2.1. apakšpunktu atļaut sabiedrībai nemaksāt dividendes no peļņas par 2019. gadu.

5. Satiksmes ministrijai kā sabiedrības kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka 2019. pārskata gadā gūtās peļņas daļa 20 % apmērā (4 508 299 euro) tiek novirzīta, lai segtu Covid-19 izraisītās krīzes rezultātā radītos zaudējumus.

6. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 2. punktā minētajām apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.

(MK 02.06.2021. rīkojuma Nr. 366 redakcijā)

7. Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā sabiedrības komercdarbības atbalsta pasākumu plānu Covid-19 izraisīto seku novēršanai, lai nodrošinātu paziņojuma iesniegšanu Eiropas Komisijā un tās saskaņojuma saņemšanu.

8. Satiksmes ministrijai veikt šā rīkojuma 1., 4. un 5. punktā minētos pasākumus, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma noteikumus.

(Grozīts ar MK 02.06.2021. rīkojumu Nr. 366)

9. Satiksmes ministrijai 12 mēnešu laikā no atbalsta piešķiršanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 20. jūnijam iesniegt Ministru kabinetā valsts ieguldījuma sabiedrībā līdzdalības izbeigšanas stratēģiju.

(MK 02.06.2021. rīkojuma Nr. 366 redakcijā)

10. Satiksmes ministrijai nodrošināt valsts atbalsta līguma noslēgšanu ar sabiedrību un tā izpildes uzraudzību.

(MK 02.06.2021. rīkojuma Nr. 366 redakcijā)

11. Noteikt, ka atbilstoši Eiropas Komisijas 2021. gada 8. marta lēmuma lietā SA/57756 (2021/N) – Latvia COVID-19: Recapitalisation of Riga International Airport 128. apsvērumam sabiedrība neveiks dividenžu maksājumus par 2021. un 2022. gadu, kamēr Covid-19 akciju daļas nav pilnībā atpirktas.

(MK 02.06.2021. rīkojuma Nr. 366 redakcijā)

12. Satiksmes ministrija nodrošina, ka šā rīkojuma izpildē tiek ievēroti Eiropas Komisijas 2021. gada 8. marta lēmuma lietā SA/57756 (2021/N) – Latvia COVID-19: Recapitalisation of Riga International Airport paredzētie nosacījumi.

(MK 02.06.2021. rīkojuma Nr. 366 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
02.06.2021