Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 10.09.2016. - ... / Nākotnes
Tiesību akts Mārupes novada domes konsolidētajā redakcijā uz 2016. gada 10. septembri.
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 10/2015

Mārupē 2015. gada 27. maijā
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izsniegšanu
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2015. gada 27. maija sēdes Nr. 8 lēmumu Nr. 20

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 15. punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 10. punktu un Ministru kabineta
2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
" 15. punktu

Grozījumi: 10.08.2016. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 25/2016,
kas stājās spēkā 10.09.2016.
1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas apmēru, maksāšanas kārtību, nodevas aprēķina metodi par Mārupes novada būvvaldes (turpmāk tekstā – būvvalde) izsniegtajām būvatļaujām.

1.2. Pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību Mārupes novada teritorijā, būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem no būvvaldes būvatļauju.

2. Pašvaldības nodevas likmes

2.1. Par būvatļaujas pārreģistrāciju un citas institūcijas izsniegtas būvatļaujas reģistrēšanu nosaka šādas nodevas likmes:

Nr.p.k.Nodevas objektsNodevas likme, EUR
1.Par būvatļaujas pārreģistrāciju mainoties īpašniekam15,00
2.Par citas institūcijas izsniegtas būvatļaujas reģistrēšanu15,00

2.2. Par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, nosaka šādas nodevas likmes:

Nr.p.k.Nodevas objektsNodevas likme, EUR
2.2.1.Par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā10,00
2.2.2.Par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē15,00

(Mārupes novada domes 10.08.2016. saistošo noteikumu Nr. 25/2016 redakcijā)

3. Nodevas par būvatļaujas izsniegšanu aprēķina metode un maksāšanas kārtība

3.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu būvprojektiem, kas būvējami saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi", nosakāma pēc šādas formulas:

Nodeva (N) = L x k1 x k2, kur:

L – likme, kas atkarīga no plānotā objekta būvapjoma kopējās platības un ko veido visas izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā (pielikuma 1. tabula);

k1 – būves tipa koeficients, kas piemērojams saskaņā ar Būvju klasifikācijas CC izdevuma prasībām (pielikuma 2. tabula);

k2 – koeficients, kas piemērojams atkarībā no tā, vai objekts ir jaunbūve, rekonstrukcija (būves pārbūve, izmainot tās apjomu un izmainot vai saglabājot tās funkcijas) vai renovācija (būves remonts, kapitālais remonts, kas tiek veikts, lai būvi atjaunotu, nomainot nolietojušos elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, neizmainot tās apjomu), vai restaurācija (būves vēsturiska veidola atjaunošana, pamatojoties uz vēsturiskās informācijas zinātnisku izpēti) (pielikuma 3. tabula).

3.2. Nodeva 50 % apmērā par būvatļaujas saņemšanu maksājama būvatļaujas saņemšanas brīdī. Atlikušos 50 % no nodevas jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu neatmaksā.

3.3. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu meliorācijas sistēmām un hidrotehniskām būvēm (dīķi, meliorācijas sistēmas elementi u.c.) nosakāma šādā apmērā:

3.3.1. meliorācijas sistēmām platībā līdz 1 ha un ūdenstilpēm, kuru platība ir no 0,1 ha (neieskaitot) līdz 1 ha (ieskaitot) – EUR 15,00;

3.3.2. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir lielāka par 1 ha – EUR 30,00.

3.4. Nodeva iemaksājama Mārupes novada Domes kasē vai pārskaitāma uz Mārupes novada Domes norēķina kontu.

3.5. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti:

3.5.1. būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība tiek veikta par pašvaldības budžeta līdzekļiem vai būvniecība nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai;

3.5.2. politiski represētās personas, pirmās un otrās grupas invalīdi, ja viņi veic būvprojektēšanu un būvniecību savas dzīvesvietas nodrošināšanas vajadzībām (dzīvoklī, viendzīvokļa vai divdzīvokļa dzīvojamās mājā, saimniecības ēkās, garāžās individuālai lietošanai) un būvprojekta tilpums nepārsniedz 250 m3 vai kopplatībā 75 m2.

3.6. Lai saņemtu būvatļauju, jāuzrāda maksājuma dokuments, kas apliecina nodevas nomaksu pilnā apjomā.

4. Noslēguma jautājumi

4.1. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Mārupes Vēstis".

4.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes novada Domes 2010. gada 21. jūnija saistošie noteikumi Nr. 17 "Par nodevu būvatļaujas saņemšanai".

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
Pielikums
27.05.2015. Mārupes novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015

1. tabula. Objekta būvapjoma (likme L) noteikšana – ēku (būvju) kopējā platība

Likme L (EUR)
Būves kopējā platība (m2) vai kopgarums (m)
no
no
līdz (ieskaitot)
30
0
50
40
50
100
50
100
200
60
200
500
80
500
1000
140
1000
2000
160
Virs 2000

 

2. tabula. Plānotās būves tipa koeficients – k1
(k1 – būves tipa koeficients, kas piemērojams saskaņā ar Būvju klasifikācijas CC izdevuma prasībām)

CC Kods
Ēkas vai būves tips
k1
1211
Viesnīcu ēkas
3.5
1220
Biroju ēkas
1230
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas ²
3.0
1261
Pašizklaides pasākumu ēkas
1252
Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas
1241
Sakaru ēkas, stacijas, termināli un ar tām saistītās ēkas ²
2.5
211
Autostāvvietas komerciāliem nolūkiem ²
1122
Triju vai vairāku dzīvokļu ēkas 1, 3
2.0
1110
Viendzīvokļa mājas komercnolūkiem 1
1121
Divu dzīvokļu mājas komercnolūkiem 1
1251
Rūpnieciskās ražošanas ēkas
23
Rūpnieciskās kompleksās būves
1242
Garāžu ēkas
241
Sporta un atpūtas būves
1212
Citas īslaicīgās apmešanās vietas
2420
Citas iepriekš neklasificētas, inženierbūves
1274
Citas iepriekš nekvalificētas, nedzīvojamās ēkas
1130
Dažādu sociālo grupu koplietošanas mājas
1.5
1262
Muzeji un bibliotēkas
1263
Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas
1264
Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas
1265
Sporta ēkas
1272
Kulta ēkas
1273
Vēsturiskie vai aizsargājamie pieminekļi
1110
Viendzīvokļa mājas fiziskas personas individuālai lietošanai 1
1.0
1121
Divu dzīvokļu mājas fiziskas personas individuālai lietošanai 1
1271
Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas
 
Infrastruktūru veidojošie lineārie objekti (atbilstoši Būvju klasifikācijas CC klasifikatoram): šosejas, ielas un ceļi; dzelzceļi; lidlauku skrejceļi; tilti un estakādes, tuneļi un pazemes ceļi; ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves; cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas
1.0

Piezīmes:

1. Šajās grupās ietvertas arī palīgēkas (garāžas un saimniecības ēkas u.c.) šo māju iedzīvotāju individuālajai lietošanai – CC kods: 1101.

2. Autostāvvietām, degvielas (arī gāzes) uzpildes stacijām un citiem termināliem un citiem līdzīga veida objektiem likme L tiek piemērota atkarībā no apbūvētās teritorijas kopējās platības.

3. Atsevišķiem dzīvokļiem un piesaistītām (palīgtelpām) fiziskas personas individuālai lietošanai – k1=1,0

4. Nedzīvojamās ēku grupās ir ietvertas atbilstošas nedzīvojamo ēku palīgēkas (pie nedzīvojamām ēkām uzbūvētas un to lietotāju vajadzībām izmantojamas saimniecības ēkas, garāžas, siltumnīcas, pagrabi un nojumes u.tml.) – CC kods: 1201.

3. tabula. Veicamās būvniecības rakstura koeficients – k2

Nr.
Būvdarbu raksturs
k2
1
Restaurācijas
1.2
2
Rekonstrukcija
1.2
3
Jaunbūve
1.0
4
Renovācija
0.8
5
Nojaukšana
0.4

– jaunbūve;

– rekonstrukcija (būves pārbūve, izmainot tās apjomu un izmainot vai saglabājot tās funkcijas;

– renovācija (būves remonts, kapitālais remonts, kas tiek veikts, lai būvi atjaunotu, nomainot nolietojušos elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, neizmanot tās apjomu);

– restaurācija (būves vēsturiskā veidola atjaunošana, pamatojoties uz vēsturiskās informācijas zinātnisku izpēti);

– nojaukšana.

10.09.2016