Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/2015

Mārupē 2015. gada 30. septembrī
Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Mārupes novadā
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2015. gada 30. septembra sēdes Nr. 16 lēmumu Nr. 15

Precizēti ar Mārupes novada domes
 2015. gada 28. oktobra sēdes Nr. 18 lēmumu Nr. 31

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām"
3. panta 3. daļu, Bāriņtiesu likuma 79. panta 2. daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka atvieglojumu piemērošanas kārtību valsts nodevai par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem Mārupes novadā.

2. Mārupes novada bāriņtiesas pakalpojumiem ir piemērojami šādi valsts nodevu atvieglojumi:

2.1. Trūcīgām personām – Par pilnvaras sagatavošanu, par pilnvaras apliecināšanu, par paraksta apliecināšanu, par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 100 % apmērā.

2.2. Maznodrošinātām personām – Par pilnvaras sagatavošanu, par pilnvaras apliecināšanu, par paraksta apliecināšanu, par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 100 % apmērā.

2.3. Personām ar pirmās vai otrās, vai trešās grupas invaliditāti – Par pilnvaras sagatavošanu, par pilnvaras apliecināšanu, par paraksta apliecināšanu, par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 100 % apmērā.

2.4. Politiski represētām personām – Par pilnvaras sagatavošanu, par pilnvaras apliecināšanu, par paraksta apliecināšanu, par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 100 % apmērā.

2.5. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, Afganistānas kara dalībniekiem un nacionālo pretošanās kustības dalībniekiem – Par pilnvaras sagatavošanu, par pilnvaras apliecināšanu, par paraksta apliecināšanu, par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 100 % apmērā.

2.6. Personām, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu – Par pilnvaras sagatavošanu, par pilnvaras apliecināšanu, par paraksta apliecināšanu, par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 100 % apmērā.

2.7. Audžuģimenēm, kurām Mārupes novada Bāriņtiesa ir piešķīrusi audžuģimenes statusu un kurās ar Mārupes novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns – Par pilnvaras sagatavošanu, par pilnvaras apliecināšanu, par paraksta apliecināšanu, par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 100 % apmērā.

2.8. Aizbildņiem, attiecībā uz kuriem Mārupes novada Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu – Par pilnvaras sagatavošanu, par pilnvaras apliecināšanu, par paraksta apliecināšanu, par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 100 % apmērā.

2.9. Personām, kurām saskaņā ar Mārupes novada Domes lēmumu tiek atsavināts nekustamais īpašums ievērojot Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteikto kārtību – par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 100% apmērā.

2.10. Personām, kuras saskaņā ar Mārupes novada Domes lēmumu dāvina nekustamo īpašumu Mārupes novada Domei – par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 100 % apmērā.

3. Lai saņemtu 2. punktā minētos atvieglojumus, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības rīcībā, personai pirms dokumenta sastādīšanas ir jāuzrāda dokumenti, kas apliecina personas tiesības uz atvieglojumu saņemšanu:

3.1. Personām ar invaliditāti – invalīda apliecība;

3.2. Politiski represētai personai – politiski represētās personas apliecība.

3.3. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, Afganistānas kara dalībniekiem un nacionālo pretošanās kustības dalībniekiem – dalībnieka apliecība;

3.4. Personām, kuru aprūpē ir trīs vai vārāk bērnu – bērnu dzimšanas apliecības.

4. Šajos saistošajos noteikumos paredzētos Valsts nodevu atvieglojumus Par pilnvaras sagatavošanu, par pilnvaras apliecināšanu, par paraksta apliecināšanu, par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma piemēro Mārupes novada bāriņtiesa.

5. Atteikumu piemērot valsts nodevas atvieglojumus var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Mārupes novada Domei. Domes atteikumu piemērot valsts nodevas atvieglojumus var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
14.11.2015