Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Kuldīgas novada domes 2021. gada 26. augusta saistošos noteikumus "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālajiem pabalstiem Kuldīgas novadā".
Alsungas novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Alsungas novadā 2020. gada 22. aprīlī
Alsungas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid–19 izplatību
APSTIPRINĀTS
ar Alsungas novada domes 2020. gada 22. aprīļa
ārkārtas sēdes lēmumu (protokollēmums Nr. 10#2)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta otro un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Alsungas novada pašvaldības pabalstu un atbalstu veidus ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību, to saņemšanas kārtību, apmēru un personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu.

2. Atbalstu sniedz ģimenēm/personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Alsungas novada administratīvajā teritorijā uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīdi.

3. Saistošajos noteikumos noteikto pabalstu un atbalstu izmaksu nodrošina Alsungas novada Sociālais dienests.

II. Pabalsts krīzes situācijā

4. Pabalstu krīzes situācijā piešķir laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

4.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, atteikts dīkstāves pabalsts, valstī noteikto ierobežojumu dēļ nevar veikt darba pienākumus), kas dokumentāli tiek apliecināts;

4.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.), kas dokumentāli tiek apliecināts;

4.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, kas dokumentāli tiek apliecināts.

5. Pabalsts krīzes situācijā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim ir 80,00 euro (astoņdesmit euro 00 centi) mēnesī.

6. Ģimenes (personas) atbilstību pabalstu krīzes situācijā piešķiršanai noteiktajiem kritērijiem izskata un krīzes pabalstu piešķir Alsungas novada Sociālais dienests, saņemot personas iesniegumu par pabalsta krīzes situācijā izmaksu.

III. Noslēguma jautājums

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā.

Alsungas novada domes priekšsēdētāja D. Kalniņa
Paskaidrojuma raksts
Alsungas novada domes 2020. gada 22. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 5 "Alsungas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsŠobrīd Alsungas novada pašvaldībā ir spēkā 2017. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 16 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Alsungas novadā" (turpmāk – saistošie noteikumi Nr. 16). Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37. punkts, kas stājās spēkā 22.03.2020.) nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus par pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanu, valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no ģimenei (personai) izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai triju mēnešu periodā. Tas nozīmē, ka kopumā valsts līdzfinansēs līdz 120,00 euro vienai personai mājsaimniecībā triju mēnešu periodā, t.i., ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai. Izvērtējot minēto un ņemot vērā Labklājības ministrijas ieteikumus "Par pabalsts krīzes situācijā piešķiršanu saistībā ar Covid-19", secināts, ka pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, ir nepieciešams pieņemt atsevišķus saistošajos noteikumus, nosakot jaunu papildus palīdzības veidu novada ģimenēm (personām), nosakot krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā.
2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi ir nepieciešami, lai uzlabotu sociālo situāciju krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī. Pabalsts krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā ir viens no atbalsta veidiem Alsungas novada administratīvās teritorijas pašvaldības iedzīvotājiem, kas ļaus nodrošināt pamatvajadzības minētājā periodā.

Saistošo noteikumu projekts "Par Alsungas novada pašvaldības atbalstu situācijā Sakarā ar Covid-19 izplatību (turpmāk – Saistošie noteikumi) paredz noteikt krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim tiktu piešķirts 80,00 euro apmērā mēnesī ņemot vērā šādus kritērijus:

1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, atteikts dīkstāves pabalsts, valstī noteikto ierobežojumu dēļ nevar veikt darba pienākumus), kas dokumentāli tiek apliecināts;

2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.), kas dokumentāli tiek apliecināts;

3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, kas dokumentāli tiek apliecināts.

Saistošie noteikumi ir spēkā laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuIzvērtējot iespējamo pabalstu pieprasītāju skaitu, saistošo noteikumu ietekmes uz pašvaldības budžetu 2020. gadā varētu būt 2400 EUR, no kuriem 1200 EUR būs atgūstami no valsts budžeta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāNav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Alsungas novada Sociālais dienests.

Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi.

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Informācija par saistošajiem noteikumiem tiks publicēta Alsungas novada informatīvajā izdevumā "Alsungas ziņas" un Alsungas novada pašvaldības mājaslapā www.alsunga.lv

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Alsungas novada domes priekšsēdētāja D. Kalniņa
23.04.2020