Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 18/2017

Mārupē 2017. gada 24. maijā
Par kārtību Mārupes novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2017. gada 24. maija sēdes Nr. 7 lēmumu Nr. 18

Precizēti ar Mārupes novada domes
2017. gada 14. jūnija sēdes Nr. 9 lēmumu Nr.13

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos un pašvaldībai piederošajos brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos (turpmāk – laukumi).

2. Laukums šo Noteikumu izpratnē ir ierobežota un nožogota vai nenožogota vieta ar vai bez speciāli ierīkotas pamatnes, uz kuras atrodas viena vai vairākas rotaļu vai sporta iekārtas, arī rampas. Laukums šo Noteikumu izpratnē nav pašvaldības izglītības iestādēm pieguļošās slēgtajās teritorijās esošie sporta objekti, izņemot izglītības iestādēm piederīgus stadionus, kuri ar atsevišķu domes lēmumu atzīti par brīvpieejas sporta laukumu.

3. Laukuma sastāvā ietilpst apgaismojums, būves un to elementi, labiekārtojuma elementi un stādījumi.

4. Laukumi ir izveidoti un ierīkoti novada iedzīvotāju un viesu aktīvajai atpūtai ar prioritāti bērnu un pusaudžu veselības, fiziskās un garīgās attīstības veicināšanai.

5. Laukumu apmeklēšana un izmantošana ir bezmaksas.

II. Kārtības noteikumi un atbildība par to neievērošanu

6. Laukumi brīvi pieejami apmeklētājiem katru dienu no plkst. 07.00 līdz 23.00. Pārējā laikā laukumi nav izmantojami un personu atrašanās tajos nav atļauta, izņemot ar pašvaldību saskaņotu publisku pasākumu laikā.

7. Laukumos aizliegts:

7.1. braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem (izņemot teritoriju apkalpojošos transporta līdzekļus vai pašvaldības rīkotos vai ar pašvaldību saskaņotos publiskos pasākumos);

7.2. braukt ar velosipēdiem, skrituļdēļiem un skrituļslidām, ja laukumā nav izveidota tieši šim aktivitātēm speciāli neparedzēta vieta;

7.3. patvaļīgi pārvietot, pārveidot laukuma aprīkojumu vai izvietot jebkādas konstrukcijas;

7.4. atrasties ārpus 6. punkta norādītā laika;

7.5. lietot laukumā esošās būves, to elementus, aprīkojumu, iekārtas un to elementus neatbilstoši to paredzētajam lietošanas veidam un nestspējai;

7.6. ievest dzīvniekus.

8. Laukumu apmeklētājiem papildus 7. punktā minētajiem ierobežojumiem ir pienākums:

8.1. atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, kas traucē, rada neērtības citiem apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus, apdraud savu vai citu apmeklētāju veselību;

8.2. informēt Mārupes novada pašvaldības policiju par jebkuriem laukuma kārtības noteikumu pārkāpumiem;

8.3. informēt pašvaldību par laukuma aprīkojuma bojājumiem.

9. Par Noteikumu 7. punkta neievērošanu personu var saukt pie administratīvās atbildības, piemērojot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 70 soda naudas vienībām.

(Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 23/2019 redakcijā)

9.1 Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Mārupes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Mārupes novada administratīvā komisija.

(Mārupes novada domes 30.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 23/2019 redakcijā)

III. Noslēguma jautājums

10. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes novada domes 2013. gada 7. augusta saistošie noteikumi Nr. 15/2013 "Par kārtību Mārupes novadā esošo skeitparku un atklātu sporta laukumu teritorijā".

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
01.07.2020