Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 18/2018

Mārupē 2018. gada 28. novembrī
Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība
Pieņemti ar Mārupes novada domes
2018. gada 28. novembra sēdes Nr. 15 lēmumu Nr. 21

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 4. punktu un 43. panta trešo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērns) reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās (turpmāk kopā – pašvaldības izglītības iestādes) un pašvaldības apmaksātās vietās privātajās izglītības iestādēs.

2. Pirmsskolas vecuma bērniem tiek nodrošināta iespēja apgūt pirmsskolas izglītības programmu:

2.1. pašvaldības izglītības iestādēs;

2.2. pašvaldības apmaksātās vietās privātajās izglītības iestādēs.

3. Pašvaldība slēdz līgumu ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā izraudzītajām privātajām izglītības iestādēm par noteikta skaita pašvaldības apmaksātu vietu iegādi noteiktam laika periodam, sedzot izmaksas apmērā, kāds noteikts publiskā iepirkuma rezultātā. Pirmsskolas izglītības programmas apgūšana pašvaldības apmaksātās vietās privātajās izglītības iestādēs saistošo noteikumu izpratnē ir pielīdzināma pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai pašvaldības izglītības iestādēs.

4. Pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērnam nodrošina ar 1. septembri kalendārajā gadā, kad bērnam aprit 1,5 gadi līdz pamatizglītības apguves uzsākšanai.

5. Vecāki vai bērna aizbildnis (turpmāk – bērna likumiskais pārstāvis) šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrē bērnu vienotā rindā (turpmāk tekstā – pirmsskolas rinda) uz pašvaldības izglītības iestādēm un pašvaldības apmaksātām vietām privātajās izglītības iestādēs (turpmāk viss kopā – izglītības iestāde).

II. Bērnu reģistrācijas kārtība izglītības iestādēs

6. Pieteikuma reģistrācija pirmsskolas rindā notiek visa kalendārā gada garumā no dzimšanas brīža, bērna likumiskajam pārstāvim aizpildot elektroniskās reģistrēšanās pieteikumu tīmekļa vietnē https://www.epakalpojumi.lv (turpmāk – portāls) vai ierodoties reģistrācijas vietā Mārupes novada Izglītības dienestā (turpmāk – reģistrācijas vieta).

7. Reģistrējot bērnu pirmsskolas rindā reģistrācijas vietā, bērna likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz noteiktas formas pieteikumu, kurš pieejams lejupielādēšanai pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv vai saņemšanai drukātā formā pašvaldībā 28. punkta kārtībā, kā arī Klientu apkalpošanas centrā. Reģistrējot bērnu pirmsskolas rindā, bērna likumiskais pārstāvis atzīmē pieteikumā ne vairāk kā četras vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un mācību gadu, no kura nepieciešama vieta izglītības iestādē. Bērna likumiskajam pārstāvim nav tiesību atzīmēt vēlamu privāto pirmsskolas izglītības iestādi. Šī punkta kārtībā izteiktās bērna likumiskā pārstāvja vēlmes pēc iespējas tiek ņemtas vērā, lemjot par vietas piešķiršanu bērnam, taču tās nav obligāti izpildāmas.

8. Reģistrējot pieteikumu portālā, bērna likumiskais pārstāvis:

8.1. reģistrējas portālā www.epakalpojumi.lv;

8.2. aizpilda pieteikumu. Bērna likumiskais pārstāvis atzīmē pieteikumā ne vairāk kā četras vēlamās pašvaldības izglītības iestādes prioritārā secībā un mācību gadu, no kura nepieciešama vieta izglītības iestādē. Bērna likumiskajam pārstāvim nav tiesību atzīmēt vēlamu privātās pirmsskolas izglītības iestādi. Šī punkta kārtībā izteiktās bērna likumiskā pārstāvja vēlmes pēc iespējas tiek ņemtas vērā, lemjot par vietas piešķiršanu bērnam, taču tās nav obligāti izpildāmas.

9. Visi pieteikumi tiek reģistrēti pašvaldības reģistrā (turpmāk – reģistrs) pieteikumu iesniegšanas secībā, veidojot katram bērnu dzimšanas gadam savu pirmsskolas rindu.

10. Pieteikumu nereģistrē, ja:

10.1. bērns jau saņem pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības pakalpojumu;

10.2. bērna likumiskais pārstāvis pieteikumu atsauc, pašvaldībā iesniedzot iesniegumu par atteikumu no pašvaldības apmaksātā pirmsskolas izglītības pakalpojuma.

11. Pašvaldība nodrošina reģistra publisko pieejamību portālā.

12. Bērna likumiskā pārstāvja pienākums ir informēt pašvaldību par bērna speciālajām vajadzībām, kuras atklājas pēc bērna reģistrācijas pirmsskolas rindā, kā arī par izmaiņām veselības stāvoklī. Bērna likumiskais pārstāvis informē pašvaldību par pieteikumā norādīto datu izmaiņām (dzīvesvietas vai tālruņa numura maiņa, e-pasta maiņa, bērna iestāšanās citā izglītības iestādē) 10 (desmit) darba dienu laikā no šo izmaiņu rašanās dienas.

13. Līdz vietas piešķiršanai izglītības iestādē bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības:

13.1. iesniegt iesniegumu un mainīt pieteikumā norādīto informāciju par vēlamajām izglītības iestādēm un mācību gadu, no kura bērnam nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības apguvei, saglabājot pieteikuma reģistrācijas datumu, ierodoties reģistrācijas vietā;

13.2. iesniegt iesniegumu un atsaukt pieteikumu, ierodoties reģistrācijas vietā;

13.3. veikt izmaiņas pieteikumā un atsaukt pieteikumu, reģistrējoties portālā.

III. Bērnu uzņemšanas kārtība izglītības iestādē

14. Izglītības iestādes vadītājs informē pašvaldību par brīvajam vietām izglītības iestādē 5 (piecu) darba dienu laikā no brīvo vietu rašanās brīža.

15. Izglītības iestādē grupas komplektē no vienotās pirmsskolas rindas attiecīgam gadam reģistrētajiem bērniem atbilstoši licencētajām programmām, ievērojot prioritāro secību un nepārsniedzot normatīvajos aktos paredzēto bērnu skaitu grupā. Pirmās nokomplektē grupas visās pašvaldības izglītības iestādēs, pēc tam - pašvaldības apmaksātās vietās privātajās izglītības iestādēs, ja tādas ir tikušas izveidotas.

16. Bērni tiek uzņemti izglītības iestādēs ar 1. septembri, ja ir pieņemts lēmums par vietas piešķiršanu saskaņā ar 18. punktu un bērna likumiskais pārstāvis no 1. jūnija līdz 25. augustam ir iesniedzis izglītības iestādē 20. punktā minētos dokumentus. Gada laikā brīvās vietas tiek papildinātas atbilstoši attiecīgā bērna vecumam un vakantajām vietām grupās.

17. Ievērojot pieteikumu reģistrāciju secību un brīvo vietu skaitu izglītības iestādē, ārpuskārtas tiek uzņemti:

17.1. bērni Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

17.2. bērni, kuriem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālās izglītības programmas apguve nomainīta uz vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, ja bērna un bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novadā;

17.3. bērni, kuri palikuši bez vecāka aizgādības (audžuģimene, aizbildniecība, ārpus ģimenes aprūpes iestāde), ja bērna un bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novadā;

17.4. bērni, kuriem izglītības iestādi apmeklē izglītojamā brāļi vai māsas, ja bērna un bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novadā;

17.5. bērni, kuriem kāds no likumiskajiem pārstāvjiem strādā Mārupes novada domes dibinātajā iestādē (pēc pārbaudes laika);

17.6. bērni no daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni), ja bērna un bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novadā;

17.7. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz vienu no likumiskajiem pārstāvjiem ir Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

18. Par vietas piešķiršanu izglītības iestādē saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā lēmumus pieņem centralizētā Bērnu uzņemšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

19. Pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas pašvaldība 10 (desmit) dienu laikā informē likumisko pārstāvi par vietas piešķiršanu bērnam izglītības iestādē, nosūtot uz pieteikumā norādīto adresi (elektronisko pastu) paziņojumu.

20. Saistošo noteikumu 16. punktā norādītajā termiņā likumiskajam pārstāvim ir

20.1. jāiesniedz izglītības iestādē:

20.1.1. iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē;

20.1.2. bērna medicīnisko karte ar speciālistu slēdzienu par bērna veselības stāvokli (veidlapa Nr. 026/u);

20.1.3. citus dokuments, ja tādu iesniegšanu paredz spēkā esošie normatīvie akti, kas piemērojami konkrētajam gadījumam.

20.2. un jānoslēdz līgums ar Izglītības iestādi.

21. Saistošo noteikumu 20. punktā minēto prasību daļējas vai pilnīgas neizpildes gadījumā vai 16. punktā norādītā termiņa nokavēšanas gadījumā Komisijai ir tiesības atcelt lēmumu par vietas piešķiršanu bērnam izglītības iestādē, vienlaicīgi reģistrējot pirmsskolas rindā ar pēdējo kārtas numuru attiecīgam gadam.

22. Pēc 20. punktā minēto dokumentu saņemšanas un līguma noslēgšanas, Iestādes vadītājs izdod rīkojumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē, norādot programmu, kuru bērns apgūs, un ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā piereģistrē bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā.

23. Izglītības iestādes maiņa iespējama šādā kārtībā:

23.1. Saistošo noteikumu 22. punkta prasībām atbilstoša bērna likumiskais pārstāvis bez pašvaldības līdzdalības vienojas ar cita saistošo noteikumu 22. punkta prasībām atbilstoša bērna likumisko pārstāvi par savstarpēju izglītības iestāžu maiņu;

23.2. vienošanos panākušie likumiski pārstāvji iesniedz abpusēji parakstītus iesniegumus katrs tajā izglītības iestādē, kurā bērns ir uzņemts 22. punkta kārtībā;

23.3. iestādes vadītāji informē Komisiju un viens otru par saņemtajiem iesniegumiem;

23.4. iestādes vadītāji katrs atsevišķi izdod rīkojumu, kurā vienlaikus tiek atskaitīts tas bērns, kurš pāriet citā izglītības iestādē, un tiek uzņemts tas bērns, kas pāriet izglītības iestādē atskaitīta bērna vietā.

IV. Bērnu atskaitīšanas kārtība no izglītības iestādes

24. Atskaitīšana no izglītības iestādes tiek veikta šādā gadījumā:

24.1. pēc likumiskā pārstāvja iesnieguma;

24.2. bērns ir saņēmis izziņu par pirmsskolas izglītības mācību programmas apguvi;

24.3. bērna veselības stāvoklis pēc pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziena nepieļauj viņa atrašanos vispārēja tipa pirmsskolas grupā;

24.4. likumiskie pārstāvji neievēro iestādes darba laiku (pirmsskolas izglītības skolotāja 3 (trīs) rakstiski ziņojumi par pārkāpumu);

24.5. bērns apgūst programmu citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā izglītības iestādē;

24.6. bērns bez attaisnojoša iemesla ilgstoši nav apmeklējis izglītības iestādi, likumiskajam pārstāvim par to neinformējot izglītības iestādes vadītāju. Par ilgstošu prombūtni šī punkta izpratnē ir uzskatāma tāda, kuras rezultātā izglītības iestāde netiek apmeklēta vairāk kā 2 (divas) nedēļas pēc kārtas vai arī 2 (divu) secīgu mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 (trīsdesmit) dienām.

25. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, bērna likumisko pārstāvju atvaļinājums, par kuru bērna likumiskie pārstāvji iepriekš rakstiski informē iestādes administrāciju, vai citi neparedzēti gadījumi, kurus izvērtē Komisija.

26. Bērnu atskaita no izglītības iestādes:

26.1. ar Komisijas lēmumu, ja bērns apmeklējis pašvaldības apmaksāto vietu privātajās izglītības iestādēs;

26.2. ar Izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, ja bērns ir apmeklējis pašvaldības izglītības iestādi.

V. Lēmumu pieņemšana un apstrīdēšanas kartība

27. Šajos saistošajos noteikumos paredzētās pašvaldības darbības veic un pašvaldības lēmumus pieņem Mārupes novada domes dibinātā iestāde – Mārupes novada Izglītības dienests.

28. Komisiju izveido Mārupes novada dome ar atsevišķu lēmumu, tā darbojas saskaņā ar Mārupes novada domes apstiprināto nolikumu.

29. Izglītības iestāžu vadītāju kompetenci un darbības tiesiskumu nosaka spēkā esošie normatīvie akti izglītības jomā, šie saistošie noteikumi, Mārupes novada domes lēmumi.

30. Komisijas, Izglītības dienesta un pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Mārupes novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

31. Mārupes novada domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

32. Bērniem, kuri reģistrēti reģistrā pirms šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās, tiek saglabāts pirmreizējās reģistrācijas datums.

33. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes novada domes 2016. gada 28. septembra saistošie noteikumi Nr. 32/2016 "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
Saistošo noteikumu Nr. 18/2018 "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē. Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 21. pantu vietējās pašvaldības savā administratīvajā teritorijā nodrošina vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma. Tā paša likuma 26. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus.
2. Projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērns) reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās (turpmāk kopā – pašvaldības izglītības iestādes) un pašvaldības apmaksātās vietās privātajās izglītības iestādēs. Saistošie noteikumi ir pieņemti sakarā ar nepieciešamību izdarīt iepriekšējos grozījumus, kuru apjoms pārsniegtu pusi no to apjoma. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140. punktu Grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošie noteikumi aizstāj spēkā esošos saistošos noteikumus, jaunā redakcija uz budžetu ietekmi neatstāj.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmKomisijas un pašvaldības izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Mārupes novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Mārupes novada domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav paredzēta.
Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
15.12.2018