Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2017. - ... / Nākotnes
Tiesību akts Mārupes novada domes konsolidētajā redakcijā uz 2017. gada 01. janvāri.
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 24/2009

Mārupē 2009. gada 22. decembrī
Par pabalstu transporta pakalpojumiem
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2009. gada 22. decembra sēdes Nr. 12 lēmumu Nr. 33

Izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Grozījumi:
24.03.2010. g. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 6/2010,
kas stājās spēkā ar 10.04.2010. g.
24.02.2011. g. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/2011,
kas stājās spēkā ar 09.03.2011. g.
25.01.2012. g. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 4/2012,
kas stājās spēkā ar 11.02.2012. g.
27.11.2013. g. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 54/2013,
kas stājās spēkā ar 01.01.2014. g.
29.01.2014. g. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 5/2014,
kas stājās spēkā ar 01.04.2014. g.
27.04.2016. g. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 8/2016,
kas stājās spēkā ar 15.06.2016.
30.11.2016. g. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 37/2016,
kas stājās spēkā ar 01.01.2017.
Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā no pašvaldības budžeta tiek apmaksāti transporta pakalpojumi (turpmāk – Pakalpojums) atsevišķām personu kategorijām.

(Mārupes novada domes 27.04.2016. saistošo noteikumu Nr. 8/2016 redakcijā)

2. Pabalstu transporta pakalpojumiem piešķir personai, kura izmanto transporta pakalpojumus Mārupes novada administratīvajā teritorijā, vai nokļūšanai citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un, ja:

2.1. persona ir vecāka par 70 gadiem,

2.2. (svītrots ar Mārupes novada domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2011)

2.3. persona vismaz vienu gadu deklarējusi pamata dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā, pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīvesvietā un

2.4. persona neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

(Mārupes novada domes 24.03.2010. saistošo noteikumu Nr. 6/2010 redakcijā, kas grozīta ar 27.04.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2016)

Pabalsta apmērs, tā piešķiršanas un izmaksas kārtība

3. Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pabalstu pieņem Mārupes novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

4. Pabalsts tiek piešķirts uz iesnieguma pamata, ja pabalsta pieprasītājs atbilst šo noteikumu prasībām.

(Mārupes novada domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr. 7/2011 redakcijā)

5. Pabalsts tiek izmaksāts vienreiz gadā, un tā apmērs ir EUR 100,00.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 37/2016 redakcijā)

6. Šajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirtais pabalsts tiek izmaksāts pabalsta pieprasītājam 20 (divdesmit) dienu laikā no attiecīgā lēmuma spēkā stāšanas dienas.

(Mārupes novada domes 27.04.2016. saistošo noteikumu Nr. 8/2016 redakcijā)

7. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā var apstrīdēt Mārupes novada domē, Domes pieņemtie lēmumi ir pārsūdzami Administratīvajā rajona tiesā.

Pārejas noteikumi

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.

9. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes pagasta padomes 2008. gada 12. marta saistošie noteikumi Nr. 16/2008 "Noteikumi par pašvaldības pabalstu transporta pakalpojumiem".

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
01.01.2017