Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Nākotnes
Tiesību akts Mārupes novada domes konsolidētajā redakcijā uz 2014. gada 01. janvāri.
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 21/2009

Mārupē 2009. gada 22. decembrī
Par pabalstu astoņdesmit, astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām personām
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2009. gada 22. decembra sēdes Nr. 12 lēmumu Nr. 30

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Grozījumi: 25.09.2013. g. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 31/2013,
kas stājās spēkā ar 01.01.2014.
Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība sniedz materiālu atbalstu personām, kuras sasniegušas astoņdesmit, astoņdesmit piecus, deviņdesmit un vairāk gadus, piešķirot tām pabalstus (turpmāk – Pabalsts) šajos noteikumos atrunātajā kārtībā un apjomā.

2. Tiesības saņemt Pabalstu ir personām, kuras vismaz vienu gadu deklarējušas pamatdzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā un pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīvesvietā.

Pabalsta apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība

3. Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pabalstu pieņem Mārupes novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

4. Pabalsts tiek piešķirts uz iesnieguma pamata, izvērtējot katru konkrēto gadījumu, neņemot vērā klienta sociālo statusu.

5. Pabalsta apmērs ir:

5.1. sasniedzot 80, 85, 90 gadus EUR 75,00 gadā;

5.2. sasniedzot 91–99 gadus EUR 75,00 gadā;

5.3. sasniedzot 100 un vairāk gadus EUR 150,00 gadā.

(Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošo noteikumu Nr. 31/2013 redakcijā)

6. Sociālais dienests piešķir Pabalstu katru gadu tajā mēnesī, kad Persona sasniedz noteikumu 5. punktā minēto vecumu.

7. Ja Pabalsts no Personas neatkarīgu iemeslu dēļ nav piešķirts, to var pieprasīt sešu mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža.

8. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā var apstrīdēt Mārupes novada Domē, Domes pieņemtie lēmumi ir pārsūdzami Administratīvajā rajona tiesā.

Pārejas noteikumi

9. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.

10. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes pagasta padomes 2008. gada 12. marta saistošie noteikumi Nr. 17/2008 "Par pabalstu astoņdesmit, astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām personām".

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
01.01.2014