Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 24.01.2022. / Nākotnes
Tiesību akts Mārupes novada domes konsolidētajā redakcijā uz 2014. gada 01. janvāri.
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Mārupes novada domes 2021. gada 22. decembra saistošos noteikumus "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas".
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 20/2009

Mārupē 2009. gada 22. decembrī
Par pabalstu politiski represētajām personām
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2009. gada 22. decembra sēdes Nr. 12 lēmumu Nr. 29

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Grozījumi: 25.09.2013. g. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 36/2013,
kas stājās spēkā ar 01.01.2014.
Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība sniedz atbalstu politiski represētām personām, piešķirot tām pabalstu (turpmāk – Pabalsts) šajos noteikumos atrunātajā kārtībā un apmērā.

2. Tiesības saņemt Pabalstu ir politiski represētajām personām (turpmāk tekstā – Persona), kuras vismaz vienu gadu ir deklarējušas pamatdzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā un pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīvesvietā.

Pabalsta apmērs

3. Pabalsta apmērs vienai personai ir EUR 150,00 gadā.

(Mārupes novada domes 25.09.2013. saistošo noteikumu Nr. 36/2013 redakcijā)

Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

4. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs vēršas Mārupes novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) ar iesniegumu, uzrāda politiski represētās personas statusu un personu apliecinošus dokumentus.

5. Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pabalstu pieņem Sociālais dienests.

6. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā var apstrīdēt Mārupes novada Domē, Domes pieņemtie lēmumi ir pārsūdzami Administratīvajā rajona tiesā.

Pārejas noteikumi

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.

8. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes pagasta padomes 2008. gada 12. marta saistošie noteikumi Nr. 15/2008 "PAR PABALSTU POLITISKI REPRESĒTAJĀM PERSONĀM".

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
01.01.2014