Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2017. - ... / Nākotnes
Tiesību akts Mārupes novada domes konsolidētajā redakcijā uz 2017. gada 01. janvāri.
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 19/2009

Mārupē 2009. gada 22. decembrī
Par apbedīšanas pabalstu
Apstiprināti ar Mārupes novada domes
2009. gada 22. decembra sēdes Nr. 12 lēmumu Nr. 28

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu

Grozījumi:
25.09.2013. g. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 30/2013,
kas stājās spēkā ar 01.01.2014.
29.01.2014. g. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 3/2014,
kas stājās spēkā ar 01.04.2014.
30.11.2016. g. Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 40/2016,
kas stājās spēkā ar 01.01.2017.
Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība sniedz materiālu atbalstu personai, kura uzņēmusies veikt mirušā, kura pēdējā deklarētā pamat dzīvesvieta ir bijusi Mārupes novada administratīvajā teritorijā, apbedīšanu, piešķirot pabalstu (turpmāk tekstā – Pabalsts).

1.1 Pabalsts tiek piešķirts arī gadījumā, ja mirušās personas pēdējā dzīvesvieta ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, bet pirms ievietošanas tā dzīvoja un bija deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 40/2016 redakcijā)

Pabalsta apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība

2. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs vēršas Mārupes novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) ar iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un mirušās personas, par kuru tā ir uzņēmusies veikt apbedīšanas pienākumu miršanas apliecību.

3. Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pabalstu pieņem Sociālais dienests.

4. Pabalsta apmērs vienai personai ir EUR 200,00.

(Mārupes novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 40/2016 redakcijā)

5. Ja Pabalsts no Personas neatkarīgu iemeslu dēļ nav piešķirts, to var pieprasīt viena mēneša laikā no miršanas apliecības saņemšanas brīža.

Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

6. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā var apstrīdēt Mārupes novada Domē, Domes pieņemtie lēmumi ir pārsūdzami Administratīvajā rajona tiesā.

Pārejas noteikumi

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.

8. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes pagasta padomes 2008. gada 12. marta saistošie noteikumi Nr. 10/2008 "PAR APBEDĪŠANAS PABALSTU".

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
01.01.2017