Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/2013

Mārupē 2013. gada 18. jūnijā

Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 3. punktu un 43. panta
pirmās daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma
25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2012. gada 16. oktobra noteikumu Nr. 711
"Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem
" 94. punktu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprinātas Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam saistošās daļas:

1.1. Grafiskā daļa - funkcionālais zonējums un ciemu robežas.

1.2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

2. Ar šo pašvaldības saistošo noteikumu īstenošanas dienu spēku zaudē Mārupes pagasta padomes saistošie noteikumi Nr. 16 ("Mārupes pagasta apbūves noteikumi 2002.-2014. g."), kas apstiprināts 2003. gada 10. septembrī ar Mārupes pagasta padomes lēmumu Nr. 2, sēdes protokols Nr. 11 "Par Mārupes pagasta padomes Saistošo noteikumu Nr. 16 "Mārupes pagasta apbūves noteikumi 2002.-2014. g." apstiprināšanu), kā arī 2003. gada 10. septembra Mārupes pagasta padomes lēmums Nr. 1, sēdes protokols Nr. 11 "Par Mārupes pagasta teritorijas attīstības plānojuma 2002.-2014. gadam apstiprināšanu" un Mārupes pagasta padomes saistošie noteikumi Nr. 13 ("Par Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.-2014. gada grozījumi"), kas apstiprināti 2009. gada 20. maijā ar Mārupes pagasta padomes sēdes lēmumu Nr. 7 "Par Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.-2014. gadam grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu").

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs

17.09.2013