Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2020/1

Carnikavā 2020. gada 22. janvārī
Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi
APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2020. gada 22. janvāra lēmumu (prot. Nr. 2, 19. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas
14. punkta "a" un "g" apakšpunktu un 16. punktu,
43. panta pirmās daļas 6. un 9. punktu un trešo daļu,
Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Carnikavas kapsētas iekšējās kārtības noteikumus, kapsētas apsaimniekotāja un kapavietas turētāja tiesības un pienākumus, kapavietas uzturēšanas vispārīgos noteikumus, apbedīšanas kārtību, administratīvā soda piemērošanu, kā arī kapsētas apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu veidus un maksu par tiem.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. kapsēta – Carnikavas novada administratīvā teritorija, kas paredzēta mirušo apbedīšanai un urnas ar kremēta mirušā pelniem apglabāšanai;

2.2. kapavieta (ģimenes kapavieta) – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kas paredzēts mirušo apbedīšanai vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apglabāšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai;

2.3. kolumbārijs – apzaļumota teritorija kapsētā, kas paredzēta urnas ar kremēta mirušā pelniem apglabāšanai;

2.4. virsapbedījums – mirušā apbedīšana vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apglabāšana virs esošā apbedījuma noteikumos paredzētajā kārtībā;

2.5. kapavietas turētājs – fiziska persona, kurai noteikumos minētajā kārtībā piešķirta kapavieta (ģimenes kapavieta);

2.6. cita persona – jebkura persona, kura nav Carnikavas novadā deklarēta persona un kura nav minēta Noteikumu 6.punktā;

2.7. kapliča – speciāla ēka kapsētā mirušo vai urnas ar kremēta mirušā pelniem novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas laikā;

2.8. kapsētas apsaimniekotājs – Carnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss";

2.9. kapsētas pārzinis – persona, kura nodrošina noteikumu ievērošanu kapsētā un veic tai noteiktās funkcijas un uzdevumus;

2.10. apbedīto personu reģistrs – kapsētā apbedīto personu uzskaites pamatdokumenti, kurus veido mirušo reģistrācijas grāmata, līgumi par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā, lēmumi par kapavietas piešķiršanu kapsētā un elektroniskā datu bāze;

2.11. aktēta kapavieta – par nekoptu atzīta kapavieta, kas piecus gadus nav kopta, un kapsētas apsaimniekotājs minētā fakta apliecināšanai noformējis atbilstošus aktus;

2.12. kapsētas (kapavietas) aprīkojums – soliņi, sūkņi, pieminekļi, piemiņas zīmes, stādījumi un tml. labiekārtojumi.

3. Kapsēta ir Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašums ar nosaukumu "Carnikavas kapi", kas atrodas Siguļos, Carnikavas novadā.

4. Kapsētas statusu maina Carnikavas novada dome (turpmāk – dome).

5. Kapsēta ir paredzēta:

5.1. mirušo personu apbedīšanai vai urnu ar mirušo pelniem apglabāšanai, kuru pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;

5.2. citu mirušo personu apbedīšanai vai urnu ar mirušo pelniem apglabāšanai neatkarīgi no to pēdējās deklarētās dzīvesvietas, noteikumos minētajā kārtībā;

5.3. urnu ar mirušo pelniem apglabāšanai kolumbārijā neatkarīgi no to pēdējās deklarētās dzīvesvietas, noteikumos minētajā kārtībā;

5.4. citu mirušo personu apbedīšanai vai urnu ar mirušo pelniem apglabāšanai ierādītajos virsapbedījumos neatkarīgi no to pēdējās deklarētās dzīvesvietas, noteikumos minētajā kārtībā.

6. Tiesības uz apbedīšanu ģimenes kapavietā ir kapavietas turētājam, jau apbedītās personas laulātajam, lejupējam (bērnam), augšupējam (vecākam) un sānu (brāļa, māsas) radinieka apbedīšanai, neatkarīgi no tā, kur bija deklarēta šīs personas pēdējā dzīvesvieta.

7. Kapsētas arhitektūras un ainavas veidošanu uzrauga un kontrolē domes Būvvaldes vadītājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

8. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

9. Kapsētas apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu veidi un maksa par tiem noteikta saskaņā ar cenrādi (1. pielikums).

10. Par kapsētas apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem personas norēķinās cenrādī noteiktajā kārtībā.

II. Kapsētas iekšējās kārtības noteikumi

11. Visām personām, kuras atrodas kapsētā, jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro noteikumi, kā arī citi kapsētas apsaimniekotāja un kapsētas pārziņa norādījumi.

12. Sludinājumus un paziņojumus izvietošanai uz informatīvajiem stendiem, kas atrodas kapsētas teritorijā, jāiesniedz kapsētas pārzinim.

13. Kapsētā aizliegts:

13.1. ievest dzīvniekus;

13.2. slēpot vai kā citādi izmantot kapsētu sporta nodarbībām;

13.3. iebraukt ar jebkādiem transportlīdzekļiem, izņemot:

13.3.1. gadījumus, kad ir saņemta kapsētas apsaimniekotāja vai kapsētas pārziņa atļauja;

13.3.2. operatīvos transportlīdzekļus;

13.3.3. kapsētas apsaimniekošanai un uzraudzībai paredzētos transportlīdzekļus;

13.3.4. katafalkus mirušā (zārka) ievešanai kapsētā novietošanai pie kapavietas vai ievietošanai kapličā.

13.4. piesārņot vidi (dedzināt atkritumus, izmest atkritumus tam neparedzētās vietās u. tml.);

13.5. patvaļīgi mainīt ierādītās kapavietas robežas;

13.6. ņemt smiltis un zemi šādiem mērķiem neparedzētās vietās;

13.7. postīt kapsētas aprīkojumu;

13.8. veikt apbedīšanu bez kapsētas apsaimniekotāja vai kapsētas pārziņa saskaņojuma.

14. Vecāki, aizbildņi, kā arī personas, kas aizstāj vecākus, ir atbildīgi par bērnu rīcību kapsētā, ja tiek pārkāpti noteikumi un/vai radīti materiālie zaudējumi pašvaldībai, kapavietas turētājam vai trešajām personām.

III. Kapsētas apsaimniekotāja pienākumi un tiesības

15. Kapsētas apsaimniekotājam ir pienākums nodrošināt:

15.1. kapličas, kapsētas iekšējo ceļu, laukumu uzturēšanu un remontu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu, kolumbārija kopšanu, teritoriju labiekārtošanu, atkritumu izvešanas organizēšanu;

15.2. kapsētas arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši vietējām kultūrvēsturiskajām tradīcijām un normatīvajiem aktiem;

15.3. kapavietu nospraušanu dabā;

15.4. kapavietu vēsturisko inventarizāciju un apbedījumu uzskaiti;

15.5. vides veselības normu ievērošanu;

15.6. kapsētā esošo kultūrvēsturisko pieminekļu, vērtību un īpašuma saglabāšanu;

15.7. informācijas izvietošanu uz kapsētas teritorijā esošajiem stendiem;

15.8. pēc pašvaldības Sociālā dienesta motivēta iesnieguma kapavietas piešķiršanu un mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir/nav bijusi Carnikavas novada administratīvajā teritorijā un kurai nav piederīgo, apbedīšanu. Šāda kapavieta tiek uzmērīta, reģistrēta, kartēta un tiek uzturēta par pašvaldības līdzekļiem līdz brīdim, kad iestājas noteikumu 21. vai 36. punkta nosacījumi.

16. Kapavietas apsaimniekotājam ir tiesības atcelt lēmumu par kapavietas piešķiršanu kapsētā, ja:

16.1. kapavieta atbrīvota, izdarot pārapbedīšanu;

16.2. aktētai kapavietai, izņemot kapavietu kolumbārijā, piecu gadu laikā nepiesakās neviens kapavietas turētāja tiesību un saistību pārņēmējs;

16.3. kapavietas turētājs uz iesnieguma pamata atsakās no kapavietas kopšanas un uzturēšanas un 60 dienu laikā pie kapsētas apsaimniekotāja nepiesakās neviens kapavietas turētāja saistību pārņēmējs;

16.4. likvidēta kapsēta vai tās daļa.

17. Ja lēmums par kapavietas piešķiršanu kapsētā tiek atcelts, kapsētas apsaimniekotājs izlemj jautājumu par kapavietas lietošanas tiesību piešķiršanu citai personai noteikumos paredzētajā kārtībā.

IV. Kapavietas turētāja tiesības un pienākumi

18. Turēšanas tiesības uz kapavietu (ģimenes kapavietu) persona iegūst mirušās personas bēru gadījumā, ja mirušās personas pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā. Kapavieta tiek piešķirta noteikumu VII. nodaļā noteiktā kārtībā.

19. Kapavietas turētājam ir tiesības veikt kapavietas rezervāciju (ne vairāk kā 3 vietas) ģimenes kapavietā mirušās personas bēru gadījumā, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, ja mirušās personas pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

20. Bezpiederīgo personas kapavietai pieteikušies mirušā piederīgie, kas vēlas mirušo pārapbedīt vai labiekārtot un kopt kapavietu, var rakstveida iesniegumā lūgt piešķirt kapavietu, pie nosacījuma, ka tiek atlīdzināti pašvaldības izdevumi, kas radušies, organizējot bezpiederīgo personas apbedīšanu un veicot kapavietas uzturēšanu attiecīgajā laika periodā.

21. Turēšanas tiesības uz aktētu kapavietu ar tik vietām, ar cik tā ir reģistrēta apbedīto reģistrā, persona iegūst bēru gadījumā, pamatojoties uz personas rakstisko iesniegumu:

21.1. ja ir iestājušies noteikumu 36. punkta nosacījumi;

21.2. bet kremācijas gadījumā, uzrādot pelnu urnas pavadvēstuli.

22. Kapavietas turētāja pienākums ir 1 (viena) kalendārā gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu (izņemot kapavietu kolumbārijā), novietot apbedītās personas atpazīstamības zīmi, un uzturēt to saskaņā ar šiem noteikumiem.

23. Kapavietas turētājam kolumbārijā ir pienākums 1 (viena) kalendārā gada pēc pelnu urnas apglabāšanas novietot piemiņas plāksni. Piemiņas plāksni par saviem līdzekļiem izgatavo mirušās personas piederīgie pēc vienota parauga (2. pielikums).

V. Kapavietas uzturēšana

24. Kapavietu (izņemot kapavietu kolumbārijā) labiekārto, izveidojot kapa kopiņu, apzaļumojot un izvieto kapavietas aprīkojumu.

25. Kapavietās aizliegts stādīt krūmus, kas varētu traucēt blakus esošo kapavietu kopšanai. Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 60 cm.

26. Kapavietā kolumbārijā aizliegts veikt jebkādus stādījumus un novietot jebkādu kapavietas aprīkojumu.

27. Bez kapsētas apsaimniekotāja atļaujas aizliegts izcirst kokus, kuru diametrs ir lielāks par 8 cm.

28. Kapavietas norobežošanai drīkst izmantot videi draudzīgus materiālus.

29. Kapavietas apmales, kas norobežo kapavietu, nedrīkst pārsniegt 20 cm augstumu.

30. Veicot kapavietu terašu nostiprināšanas darbus vai reljefa izmaiņas, kas pārsniedz 25 cm, tie saskaņojami ar kapu apsaimniekotāju.

31. Atkritumi pēc kapavietas kopšanas jānogādā kapsētas apsaimniekotāja norādītajās atkritumu savākšanas vietās.

32. Ja kapsētas apsaimniekotājs konstatē, ka kapavietas aprīkojums neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām, kapavietas turētājs par to rakstiski tiek brīdināts, nosakot termiņu pārkāpumu novēršanai.

33. Kapsētas apsaimniekotājs, konstatējot nekoptu kapavietu, izvieto atbilstošu informāciju uz kapsētas teritorijā esošā informatīvā stenda, Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā un kapsētas apsaimniekotāja mājaslapā internetā ar aicinājumu pietiekties tuviniekiem kapavietas turētāja saistību pārņemšanai.

34. Katru gadu kapsētas apsaimniekotājs sastāda aktu par neapkoptu kapavietu un rakstiski brīdina kapavietas turētāju par iespējamo kapavietas nolīdzināšanu. un līguma par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā izbeigšanu. Kapsētas apsaimniekotājs pēc pieciem gadiem aktētas kapavietas kapa kopiņu nolīdzina, 60 (sešdesmit) dienas iepriekš par to rakstiski informējot kapavietas turētāju.

35. Kapsētas apsaimniekotājs sastāda aktu par kapavietu, kuras kapavietas turētājs uz iesnieguma pamata ir atteicies no kapavietas kopšanas un uzturēšanas, un ir tiesīgs lemt par kapavietas piešķiršanu citai personai un virsapbedījuma veikšanu, 60 dienas iepriekš ievietojot informāciju Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā un kapsētas apsaimniekotāja mājaslapā internetā.

36. Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt 20 (divdesmit) gadus pēc pēdējā apbedījuma.

VI. Apbedīšanas kārtība

37. Apbedīšana un urnu ar kremēta mirušā pelniem apglabāšana kapsētā notiek katru dienu no plkst. 11.00 līdz 16.00, izņemot svētdienas, pirmdienas un valsts svētku dienas.

38. Izņēmuma gadījumos, saskaņojot ar kapsētas pārzini, apbedīšanai var noteikt citu laiku.

39. Apbedīšanas pieteikumu noformēšana notiek pie kapsētas apsaimniekotāja tā darba laikā, uzrādot spēkā esošu kapavietas līgumu par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā vai lēmumu par kapavietas ierādīšanu kapsētā.

40. Par apbedīšanu kapsētas pārzinis jāinformē ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņas) stundas pirms apbedīšanas.

41. Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu un nosaka apbedīšanas laiku, to saskaņojot ar mirušā piederīgiem.

42. Kapavieta kolumbārijā tiek ierādīta saskaņā ar apbedījumu vietu plānu (3. pielikums) vietu numerācijas secīgā kārtībā.

43. Mirušo personu apbedī, pamatojoties uz noslēgto kapavietas līgumu par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā ar kapsētas apsaimniekotāju vai lēmumu par kapavietas piešķiršanu kapsētā.

44. Kapa rakšanas pakalpojumus kapsētas teritorijā nodrošina mirušā piederīgo izvēlēta fiziska vai juridiska persona kapsētas pārziņa uzraudzībā.

45. Urnu ar kremēta mirušā pelniem apglabāšanu kolumbārijā veic laikā, kad zemes virskārtas sasalums nepārsniedz 10 cm dziļumu.

46. Kapliču var iznomāt bēru ceremonijas rīkošanai saskaņā ar cenrādi.

47. Kapliču izmanto mirušo vai urnas ar kremēta mirušā pelniem novietošanai līdz apbedīšanas vai apglabāšanas brīdim. Kapliču drīkst apmeklēt tikai ar kapsētas pārziņa atļauju noteikumu 37. punktā noteiktajā laikā. Pārējā laikā kapliča ir slēgta.

48. Bēru ceremonijas ilgums kapličā nedrīkst pārsniegt laiku, ko, savstarpēji vienojoties ar mirušā piederīgiem, noteicis kapsētas pārzinis.

49. Mirušo, kuriem nav piederīgo, apbedīšanu organizē Sociālais dienests speciāli ierādītā vietā kapsētā.

50. Katru mirušo apbedī atsevišķā kapā:

50.1. kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m, platumam – 1 m, dziļumam – 1,5 m (līdz zārka vākam);

50.2. apbedot bērnus, kapa garuma izmēri var mainīties, izņemot kapa dziļumu;

50.3. veicot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz zārka vākam;

50.4. urna ar kremēta mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā, vai jaunā kapavietā, vai kolumbārijā; tā jāierok 1 m dziļumā;

50.5. vienas kapavietas kolumbārijā izmēram jābūt 1 m x 1 m; urnas apglabāšanai bedres izmēram jābūt 20 cm x 20 cm.

51. Ierādāmo kapavietu izmēri:

51.1. kapavietas zārkiem:

Kapavietaplatums (m)garums (m)laukums (m2)
vienvietīga1,753,005,25
divvietīga2,503,007,50
trīsvietīga3,503,0010,50

51.2. kapavietas pelnu urnām:

Kapavietaplatums (m)garums (m)laukums (m2)
viena kapavieta četru pelnu urnu apglabāšanai1,01,01.0
vienas pelnu urnas apglabāšanas vieta0,500,500,25

52. Kapsētā apbedītās mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža, saņemot kapsētas apsaimniekotāja saskaņojumu un ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

53. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iepriekš saskaņojot ar kapsētas apsaimniekotāju.

VII. Kapavietas un atvieglojumu piešķiršanas kārtība

54. Lai saņemtu lēmumu par kapavietas piešķiršanu kapsētā, personai jāiesniedz iesniegums Carnikavas novada pašvaldībā papildus kremācijas gadījumā jāuzrāda pelnu urnas pavadvēstule.

55. Lēmumu par kapavietas piešķiršanu, tajā skaitā, noteikumu 20. un 21. punktos minētajos gadījumos, pieņem Carnikavas novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" direktors nākamajā darba dienā pēc iesnieguma saņemšanas.

56. Tiesības saņemt atvieglojumus 50% apmērā no šo noteikumu 1.pielikumā 1.2., 1.3., un 2.2. apakšpunktos minētajiem izcenojumiem, ir maznodrošinātām, trūcīgām personām un daudzbērnu ģimenēm, kuru dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novadā, politiski represētām personām un personām ar I un II invaliditātes grupu.

VIII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

57. Kapsētas apsaimniekotāja izdoto lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Carnikavas novada domē.

58. Carnikavas novada domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

IX. Administratīvā soda piemērošana un iekasētās soda naudas izlietošana

59. Personas par noteikumu neievērošanu var saukt pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

60. Par noteikumu 13.1.–13.3., 13.5.–13.6. apakšpunktā un 26., 27., 30., 31. un 32. punktā noteikto prasību neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai piemērot no 2 līdz 6 naudas soda vienībām, ja administratīvais pārkāpums izdarīts līdz Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās dienai – var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu 30 (trīsdesmit) euro.

61. Par noteikumu 23. un 24. punktā noteikto prasību neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai piemērot no 2 līdz 14 naudas soda vienībām, ja administratīvais pārkāpums izdarīts līdz Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās dienai – var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu 70 (septiņdesmit) euro.

62. Par noteikumu 13.8. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai piemērot no 2 līdz 70 naudas soda vienībām, ja administratīvais pārkāpums izdarīts līdz Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās dienai – var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu līdz 350 (trīs simti piecdesmit) euro.

63. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Carnikavas novada pašvaldības policijas amatpersonas.

64. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Carnikavas novada domes Administratīvā komisija.

X. Noslēguma jautājumi

65. Kapsētas apsaimniekotājs trīs gadu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas izdod administratīvos aktus par kapavietu piešķiršanu attiecībā uz personām, kurām ir ierādītas kapavietas, bet nav noslēgts līgums par kapavietas lietošanu.

66. Noteikumu 24. punkta prasības piemiņas plāksnes noformēšanai pēc vienota parauga neattiecas uz piemiņas plāksnēm, kuras kolumbārijā urnu ar kremētam mirušā pelniem apglabāšanas vietā ir novietotas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

67. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Carnikavas novada domes 20.04.2011. saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/8 "Carnikavas kapsētas uzturēšanas noteikumi" (protokols Nr. 8, 63. §).

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa
Carnikavā 2020. gada 22. janvārī
1. pielikums
Carnikavas novada domes
2020. gada 22. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2020/1
Carnikavas novada p/a "Carnikavas Komunālserviss" sniegto maksas pakalpojumu Carnikavas kapsētā cenrādis
Nr. p. kPakalpojumu nosaukumsIzcenojums ieskaitot PVN, EURNorēķinu kārtība
  
1.Ar apbedīšanu un apglabāšanu saistītie pakalpojumi
1.1.Maksa par kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu, nospraušanu dabā, apbedījumu kartēšanu;17,60noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*
1.2.Maksa par kapsētas un kapličas sakopšanu pēc bēru ceremonijas;15,40saskaņā ar rēķinu *
1.3.Maksa par kapličas nomu mirušā novietošanai un bēru ceremonijai (par diennakti);17,60saskaņā ar rēķinu *
1.4.Maksa par inventāra (lāpstas, dēļi, dvieļi) izmantošanu.8,51saskaņā ar rēķinu *
2.Pārējie pakalpojumi
2.1.Ikgadējā maksa par kapavietas apkopšanu.63,25saskaņā ar rēķinu **
2.2.Maksa par izziņu izsniegšanu3,06saskaņā ar rēķinu *

* bezskaidrā naudā, veicot pārskaitījumu uz kapsētas apsaimniekotāja izsniegtajā rēķinā norādītajiem bankas kontiem, ievērojot rēķinā noteikto samaksas termiņu;

** paredzot iespēju samaksāt par vairākiem gadiem avansā.

2. pielikums
Carnikavas novada domes
2020. gada 22. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2020/1

Piemiņas plāksnes 1. paraugs

 

Plāksnes izmēri – 500x400

Pamatne – pulēts granīts

Pamatnes tonis – tumši pelēks/melns

Teksts – Time New Roman

Piemiņas plāksnes 2. paraugs

 

Plāksnes izmēri – 500x600

Pamatne – pulēts granīts

Pamatnes tonis – tumši pelēks/melns

Teksts – Time New Roman

 

3. pielikums
Carnikavas novada domes
2020. gada 22. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2020/1

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2020/1 "Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pašvaldību autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā kapsētu izveidošanu un uzturēšanu;

1.2. Publisko aģentūru likuma 17. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības aģentūra sniedz pakalpojumus atbilstoši likumā noteiktajai pašvaldības kompetencei, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Minētā likuma 17. panta otrā un ceturtā daļa noteic, ka pašvaldības uzdevumu īstenošana tiek nodrošināta, sniedzot maksas pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības domes apstiprinātu cenrādi, kurā nosaka maksāšanas kārtību, likmes un atvieglojumus; sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

1.3. Administratīvās atbildības likuma 16. pants noteic, ka naudas soda apmēru likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos izsaka naudas soda vienībās. Līdz ar to Saistošajos noteikumos nepieciešamas veikt atbilstošas korekcijas.

1.4. Latvijas Republikas Satversmes tiesas 05.03.2019. spriedums lietā Nr. 2018-08-03.

1.5. MK 03.02.2009. noteikumi Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140. punkts.

2. Īss projekta satura izklāsts2.1. Saistošo noteikumi sagatavoti jaunā redakcijā ar mērķis precizēt Carnikavas novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" (turpmāk – aģentūra) sniegto maksas pakalpojumu Carnikavas kapsētā cenrādi, precizēt/mainīt saistošajos noteikumos lietotos terminus, tāpat arī ar grozījumiem tiek precizēti atsevišķi punkti saistošajos noteikumos.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu;

3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci;

3.2. noteikumu izpilde tiek nodrošināta apstiprinātā budžeta ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas un valsts iedzīvotāji, privātpersonas – fiziskas un juridiskās personas, kuras izmanto kapsētu un lieto ar to saistītos aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus;

4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, nodrošinot novada administratīvajā teritorijā iespēju lietot aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus kapsētas izmantošanā un uzturēšanā. Kapa vietu piešķiršana notiks bez maksas.

4.3. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir:

5.1.1. aģentūra, kā maksas pakalpojumu sniedzējs,

5.1.2. pašvaldības dome un tās pilnvarota amatpersona (pašvaldības izpilddirektors), kā aģentūras darbību pārraugošas institūcijas, kas ir tiesīgas pieprasīt un saņemt informāciju par aģentūras darbību, tostarp kontrolēt saistošo noteikumu piemērošanu,

5.1.3. aģentūras un pašvaldības institūcijas un amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu un piemērot administratīvo sodu par to pārkāpumu;

5.2. saistošie noteikumi nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām6.1. Saistošo noteikumu grozījumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu grozījumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem (izvērtējot lietderības apsvērumus) paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos;

6.2. plānotais sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa
07.04.2020