Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2021. gada 26. augusta saistošos noteikumus Nr. 8 "Par materiālo atbalstu Valmieras novada pašvaldībā".
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 341

Valmierā 2020. gada 30. janvārī (prot. Nr. 2, 45. §)
Par pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu

Precizēti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
26.03.2020. lēmumu Nr. 96 (prot. Nr. 4, 15. §)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pabalstu veidus un apmērus Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā, kuri tiek piešķirti uz pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pamata, šo pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Saistošajos noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

2.1. pilnvarotais pārstāvis – fiziska vai juridiska persona, kuras rīcībā ir dokuments ar juridisku spēku pārstāvāmās personas tiesību vai likumisko interešu īstenošanai un aizstāvībai;

2.2. izdevumus apliecinošs dokuments – rēķina, kases čeka, stingrās uzskaites kvīts oriģināls, kurā norādīts pašvaldības pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, maksājamā un samaksātā summa.

3. Saistošajos noteikumos minētos pabalstus, izņemot 5.2. un 5.7. apakšpunktā noteikto pabalstu, piešķir ģimenei (personai), kura savu dzīvesvietu deklarējusi pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus.

4. Pabalstu piešķiršanai personai nav nepieciešams deklarēt ienākumus un citus materiālos resursus iztikas līdzekļu deklarācijā.

II. Pašvaldības pabalstu veidi, to pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas nosacījumi

5. Pabalstu veidi:

5.1. pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;

5.2. pabalsts ēdināšanas maksas segšanai bērnam, kuram noteikta invaliditāte;

5.3. pabalsts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai;

5.4. pabalsts veselības aprūpei;

5.5. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;

5.6. pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā;

5.7. apbedīšanas pabalsts.

6. Lai saņemtu saistošajos noteikumos minētos pabalstus, persona iesniegumu var iesniegt personīgi pašvaldības iestādē "Sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – Sociālo lietu pārvalde), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai nosūtīt pa pastu vai elektroniski, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (nosūtot uz slp@valmiera.lv vai izmantojot portālu www.latvija.lv). Iesniegumam, atbilstoši saistošajiem noteikumiem un pieprasījuma mērķim, pievienojami citi dokumenti, ja tādi nepieciešami lēmuma pieņemšanai atbilstoši attiecīgā pabalsta veidam.

7. Saistošo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētā pabalsta saņemšanai persona iesniegumu var iesniegt personīgi pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas pašvaldības administrācijas" struktūrvienībā "Apmeklētāju pieņemšanas centrs", uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai nosūtīt pa pastu vai elektroniski, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (nosūtot uz slp@valmiera.lv vai izmantojot portālu www.latvija.lv). Savukārt 5.6. apakšpunktā minēto pabalstu nepieprasa ar iesniegumu.

8. Saistošajos noteikumos noteiktā materiālā atbalsta piešķiršanas izvērtēšanai Sociālo lietu pārvalde pārbauda informāciju, tostarp apstrādā personas datus, par pabalsta pieprasītāju un viņa ģimeni pašvaldības un valsts datu reģistros tikai pabalsta piešķiršanas izvērtēšanai nepieciešamajā apjomā. Ja nepieciešams, Sociālo lietu pārvalde pieprasa ziņas no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī privātpersonām.

9. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Sociālo lietu pārvalde.

10. Pašvaldības pabalstus izmaksā bezskaidrā naudā, pārskaitot tos iesniegumā norādītajā pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā vai, pēc vienošanās ar pabalsta pieprasītāju, pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā, izņemot 5.2. un 5.6. apakšpunktā noteikto pabalstu.

11. Piešķirto pabalstu izmaksā līdz nākamā mēneša pēdējai darba dienai, izņemot 5.7. apakšpunktā noteikto pabalstu, kura izmaksu veic atbilstoši saistošo noteikumu 48. punktam.

III. Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

12. Tiesības saņemt pabalstu ir vienam no bērna vecākiem vai 20.2. un 20.3. apakšpunktā minētām personām.

13. Pabalsts ir vienreizējs un tā lielums ir 200 euro par katru bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir pašvaldības administratīvajā teritorijā.

14. Ja tikai vienam no bērna vecākiem vai 20.2. un 20.3. apakšpunktā minētām personām deklarētā dzīves vieta pēdējos 12 mēnešus ir bijusi pašvaldības administratīvajā teritorijā, pabalstu piešķir 50 procentu apmērā no 13. punktā noteiktā pabalsta apmēra.

15. Ja bērnam ir tikai viens no vecākiem un tā deklarētā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir bijusi pašvaldības administratīvā teritorija, pabalstu piešķir pilnā apmērā.

16. Tiesības saņemt pabalstu rodas no astotās bērna dzīvības dienas.

17. Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas.

18. Pabalsts netiek piešķirts:

18.1. ja bērns pirms pabalsta pieprasīšanas ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

18.2. ja bērna pirmā deklarētā dzīvesvieta nav pašvaldības administratīvā teritorija;

18.3. ja pabalsts par bērna piedzimšanu saņemts citā pašvaldībā;

18.4. ja pabalsta pieprasītājs nav 20. punktā noteiktā persona.

19. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

20. Piešķirto pabalstu izmaksā:

20.1. vienam no bērna vecākiem,

20.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākam,

20.3. vienam no bērna audžuvecākiem, ja bērns nodots ārpusģimenes aprūpē un šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākam.

21. Pabalsta izmaksu var aizturēt vai pabalstu piešķirt mantiskā veidā, ja bērna vecāki, vai citas 20.2. un 20.3. apakšpunktā minētās personas bērnu faktiski nekopj un neaudzina. Šādā gadījumā Sociālo lietu pārvaldes speciālisti apseko bērna dzīvesvietu un sastāda apsekošanas aktu, kuru pievieno dokumentiem.

IV. Pabalsts ēdināšanas maksas segšanai bērnam, kuram noteikta invaliditāte

22. Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanas maksas segšanai 100 procentu apmērā no pusdienu maksas ir pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušam bērnam, kuram noteikta invaliditāte un kurš iegūst pamatizglītību, vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo izglītību, kā arī sasniedzot pilngadību, līdz pilngadībai uzsākto mācību pabeigšanai attiecīgajā izglītības iestādē.

23. Pabalsts ēdināšanas maksas segšanai tiek piešķirts sākot no nākamās mācību dienas, skaitot no dienas, kad Sociālo lietu pārvalde ir pieņēmusi lēmumu, līdz kārtējā mācību gada pēdējai mācību dienai. Sākoties jaunam mācību gadam, pabalsts ēdināšanas maksas segšanas saņemšanai atkārtoti Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums.

24. Pabalstam piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē.

25. Lēmumu par pabalsta ēdināšanas maksas segšanai piešķiršanu pieņem vienas darba dienas laikā.

V. Pabalsts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai

26. Tiesības saņemt pabalstu ir:

26.1. personai ar I invaliditātes grupu vai ģimenei, kurā ir persona ar I invaliditātes grupu;

26.2. ģimenei, kurā ir bērns ar invaliditāti;

26.3. vienatnē dzīvojošam nestrādājošam vecuma pensionāram vai nestrādājošai personai ar invaliditāti, kuras vecuma vai invaliditātes pensija, vai sociālā nodrošinājuma pabalsts nepārsniedz 85 procentus no attiecīgā gada 1. janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra;

26.4. ģimenei, kurā visi ģimenes locekļi ir nestrādājoši vecuma pensionāri vai nestrādājošas personas ar invaliditāti, kur katra ģimenes locekļa vecuma vai invaliditātes pensija, vai sociālā nodrošinājuma pabalsts nepārsniedz 70 procentus no attiecīgā gada 1. janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra.

27. Pabalsta piešķiršanai iesniedzamie dokumenti:

27.1. iesniegums;

27.2. iesnieguma iesniegšanas dienā spēkā esoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina dzīvojamās platības lietošanas, īpašuma un/vai īres tiesības. Iesniegumam nav nepieciešams pievienot dokumenta kopiju, ja dzīvojamā telpa pieder pirmās pakāpes radiniekam.

28. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārā gadā 300 euro apmērā vienai ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai.

29. Pabalsta piešķiršanu var atteikt šādos gadījumos:

29.1. ja šo saistošo noteikumu 26. punktā noteiktai ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai tekošā kalendārā gada laikā ir piešķirts dzīvokļa pabalsts vai atvieglojumi par sociālā dzīvokļa īri;

29.2. ja ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona, kura pretendē uz pabalstu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai, ir noslēgusi uztura līgumu;

29.3. ja ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona, kura pretendē uz pabalstu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai, nedzīvo dzīvojamā platībā, par kuru tiek pieprasīts pabalsts.

30. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

VI. Pabalsts veselības aprūpei

31. Tiesības saņemt pabalstu ir nestrādājošam vecuma pensionāram vai nestrādājošai personai ar I vai II invaliditātes grupu, kuras vecuma vai invaliditātes pensija, vai sociālā nodrošinājuma pabalsts nepārsniedz 70 procentus no attiecīgā gada 1. janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra.

32. Pabalsts veselības aprūpes izdevumu daļējai segšanai tiek piešķirts par:

32.1. veiktajām pacienta iemaksām un pacienta līdzmaksājumiem valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

32.2. veiktajiem maksas veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus neapmaksā no valsts budžeta;

32.3. veiktajiem zobu ekstrakcijas vai zobu protezēšanas pakalpojumiem;

32.4. optisko briļļu iegādei.

33. Pabalsts vienai personai tiek piešķirts 50 procentu apmērā no izlietotās summas, nepārsniedzot 100 euro kalendārā gada laikā.

34. Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts pēc radušos izdevumu apmaksas, Sociālo lietu pārvaldē papildu iesniegumam iesniedzot izdevumu apliecinošus dokumentus, kas nav vecāki par trim mēnešiem, bet ne vēlāk kā līdz nākamā gada 15. janvārim. Noteikumu 32.4. apakšpunktā noteiktajam atbalstam papildus iesniedzama receptes optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei kopija (uzrādot oriģinālu).

35. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

VII. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

36. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenei (personai), kurai Sociālo lietu pārvaldes sociālā darba speciālists pēc ģimenes (personas) individuālo vajadzību un resursu izvērtēšanas ir izstrādājis individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, tajā noteikto sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

37. Pabalstu piešķir apstiprinātā budžeta ietvaros, paredzot, ka vienai ģimenei (personai) piešķiramā pabalsta kopējais apmērs ir ne vairāk kā 300 euro kalendārā gada laikā.

VIII. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

38. Pabalsts ir Valmieras pilsētas ilgdzīvotāju sveikšanai, kuri sasnieguši 90, 95, 100 un vairāk par 100 gadu vecumu.

39. Pabalsta apmērs:

39.1. mantas veidā līdz 25 euro;

39.2. naudas pabalsts 150 euro – personai 100. dzimšanas dienā un katrā nākamajā dzimšanas dienā.

40. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz valsts un pašvaldības datu reģistros pieejamām ziņām par personu. Sarakstu par saistošo noteikumu 38. punktā minētām personām sagatavo Sociālo lietu pārvalde.

41. Pabalstu izmaksā, saskaņojot to ar personu, kura ir sasniegusi saistošo noteikumu 38. punktā noteikto vecumu, to pasniedzot:

41.1. personīgi personas dzimšanas dienā;

41.2. gadījumā, ja personas dzimšanas diena ir oficiālā brīvdiena vai svētku diena, – citā darba dienā.

IX. Apbedīšanas pabalsts

42. Apbedīšanas pabalstu piešķir par personu, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms miršanas ir bijusi pašvaldības administratīvajā teritorijā, un par kuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nepiešķir valsts noteikto apbedīšanas pabalstu vai ir piešķīrusi pabalstu, kas ir mazāks par saistošo noteikumu 43. punktā noteikto pašvaldības apbedīšanas pabalsta apmēru, starpību izmaksājot no pašvaldības budžeta.

43. Pabalsta apmērs ir 300 euro un tas ir paredzēts ar personas apbedīšanu saistītu izdevumu segšanai.

44. Pabalstu izmaksā personai, kura Sociālo lietu pārvaldē iesniedz iesniegumu, miršanas apliecības kopiju, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmuma kopiju par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un apņemas veikt mirušās personas apbedīšanu. Pabalstu var saņemt tikai viena persona.

45. Pabalsts pēc Sociālo lietu pārvaldes darbinieka atzinuma var tikt pārskaitīts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējam, kurš veic mirušās personas apbedīšanu.

46. Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc miršanas dienas.

47. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālo lietu pārvaldes darbinieks pieņem vienas darba dienas laikā.

48. Piešķirtā pabalsta izmaksu veic trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

X. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

49. Sociālo lietu pārvaldes lēmumu var apstrīdēt Pašvaldības domē. Tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XI. Noslēguma jautājumi

50. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim 5.3. un 5.4. apakšpunktā noteikto pabalstu nepiešķir personai, kura saņēmusi pilnā apmērā:

50.1. pašvaldības 2014. gada 28. augusta saistošajos noteikumos Nr. 214 "Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā" noteikto pabalstu daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai;

50.2. pašvaldības 2010. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 95 "Par dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā" noteikto dzīvokļa pabalstu mājsaimniecībām, kuru apdzīvojamās platības tiek apkurinātas centralizēti vai individuāli.

51. Atzīt par spēku zaudējušiem pašvaldības 2014. gada 31. jūlija saistošos noteikumus Nr. 210 "Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks
Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2020. gada 30. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 341 "Par pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā"
Paskaidrojuma raksta sadaļaInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsPārskatot Valmieras pilsētas pašvaldības sniegto atbalstu saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta sesto daļu, proti, valsts pārvalde savā darbībā pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, Valmieras pilsētas pašvaldība ir izstrādājusi 2020. gada 30. janvāra saistošos noteikumus Nr. 341 "Par pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā", kuros ir ietverti tikai brīvprātīgās iniciatīvas atbalsts specializētām mērķgrupām, vienlaikus vienkāršojot un uzlabojot procedūras privātpersonas labā, tādējādi mazinot administratīvo slogu gan privātpersonai, gan Valmieras pilsētas pašvaldības iestādei "Sociālo lietu pārvalde".
2. Īss projekta satura izklāstsValmieras pilsētas pašvaldības 2020. gada 30. janvāra saistošie noteikumi Nr. 341 "Par pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā" nosaka pabalstu veidus un apmērus, pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību personām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Izdalot pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus atsevišķā normatīvajā aktā, tiek radīti pārskatāmi atbalsta veidi, kuru piešķiršanai netiek vērtēti personu ienākumi un materiālais stāvoklis.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu izpilde nodrošināta ikgadējā pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu administrēšanu veic Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālo lietu pārvalde".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks
02.04.2020