Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 123

Rīgā 2020. gada 3. martā (prot. Nr. 9 4. §)
Granta projektu konkursu īstenošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma
9. panta septīto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sagatavo un izsludina granta projektu konkursu (turpmāk – projektu konkurss), pieņem lēmumus par grantu piešķiršanu, granta līgumu noslēgšanu un projektu konkursa pabeigšanu, uzrauga un kontrolē projektu īstenošanu, kā arī gadījumus, kad granta saņēmējs atmaksā piešķirtos finanšu līdzekļus.

II. Projektu konkursa sagatavošana un izsludināšana

2. Ārlietu ministrija (turpmāk – ministrija) izstrādā Latvijas Republikā vai saņēmējvalstī izsludināma projektu konkursa nolikumu finansējuma vai līdzfinansējuma piešķiršanai vai projektu konkursa nolikumu finansējuma piešķiršanai priekšizpētes vizīšu īstenošanai (turpmāk – konkursa nolikums).

3. Konkursa nolikumā norāda:

3.1. konkursa mērķi un prioritārās jomas;

3.2. konkursā pieejamo finansējumu;

3.3. minimālo un maksimālo granta apmēru katram projektam;

3.4. prasības projekta iesniedzējam;

3.5. projekta īstenošanas laiku un izmaksu attiecināmības periodu;

3.6. projekta īstenošanas vietu;

3.7. attiecināmās izmaksas;

3.8. neattiecināmās aktivitātes;

3.9. prasības projekta iesnieguma sagatavošanai un iesniegšanai;

3.10. projekta iesnieguma atlases prasības;

3.11. projekta iesnieguma izvērtēšanas kritērijus un to vērtības;

3.12. projekta iesnieguma izvērtēšanas kārtību;

3.13. minimālo punktu skaitu granta saņemšanai;

3.14. informācijas sniegšanu par konkursu;

3.15. citu informāciju, ja nepieciešams.

4. Konkursa nolikumam pievieno projektu konkursa iesnieguma un budžeta tāmes veidlapas, granta līguma projektu un, ja nepieciešams, citu dokumentu paraugus.

5. Projektu konkurss uzskatāms par izsludinātu nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par projektu konkursa izsludināšanu  publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

6. Nākamajā darbdienā pēc projektu konkursa izsludināšanas ministrija savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par projektu konkursu. Ja projekta konkurss izsludināts saņēmējvalstī, informāciju par projektu konkursu ievieto attiecīgās valsts vēstniecības tīmekļvietnē.

7. Visām ieinteresētajām personām ir tiesības saņemt papildu informāciju par projektu konkursu.

8. Uz projektu konkursu līdzfinansējuma piešķiršanai neattiecas šo noteikumu 3.3. un 3.13. apakšpunkts.

III. Lēmuma pieņemšana, granta līgumu noslēgšana un projektu konkursa pabeigšana

9. Ministrija pieņem lēmumu par granta piešķiršanu vai lēmumu par granta piešķiršanu ar nosacījumu, pamatojoties uz projektu iesniegumu izvērtēšanas komisijas iesniegto ziņojumu. Starptautiskās palīdzības likumā noteiktajos gadījumos ministrija pieņem lēmumu nepiešķirt grantu.

10. Terminētu projektu konkursā lēmumu par granta piešķiršanu un granta līguma noslēgšanu pieņem to projektu īstenošanai, kuru projektu iesniegumi atzīti par atbilstošiem konkursa nolikuma prasībām un izvērtēšanā ir ieguvuši augstāko punktu skaitu. Grantu piešķir, kamēr ir pietiekams projektu konkursam paredzētais finansējums.

11. Pēc lēmuma pieņemšanas projekta iesniedzējs un ministrija 30 darbdienu laikā noslēdz granta līgumu.

12. Ja projekta iesniedzējs nenoslēdz granta līgumu šo noteikumu 11. punktā minētajā termiņā, ministrija piedāvā slēgt granta līgumu nākamajam izvērtēšanā augstāk novērtētajam projekta iesniedzējam, kas ticis noraidīts finansējuma trūkuma dēļ.

13. Terminētu projektu konkursu pabeidz ar lēmuma pieņemšanu. Nākamajā darbdienā pēc lēmuma pieņemšanas ministrija savā tīmekļvietnē publicē paziņojumu par projektu konkursa rezultātiem.

14. Beztermiņa projektu konkursā lēmumu par granta piešķiršanu pieņem iesniegumu iesniegšanas secībā visiem projektu iesniegumiem, kas atbilstoši konkursa nolikuma prasībām ir saņēmuši pietiekamu punktu skaitu, kamēr ir pieejams projekta konkursam paredzētais finansējums. Projekta iesniedzējs un ministrija šajos noteikumos minētajā kārtībā noslēdz granta līgumu.

15. Beztermiņa projektu konkursu noslēdz, ja paredzētais finansējums vairs nav pieejams un ministrija par to ir publicējusi informāciju savā tīmekļvietnē.

16. Jebkurš projekta iesniedzējs var atsaukt iesniegto projekta iesniegumu līdz granta līguma noslēgšanai.

IV. Uzraudzība un kontrole

17. Ministrija uzrauga projekta īstenošanu, veicot projekta pārskatu pārbaudi.

18. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši konkursa nolikumam un noslēgtajam granta līgumam.

19. Ministrijai ir tiesības veikt projekta īstenošanas pārbaudi projekta īstenošanas vietās. Par plānoto projekta īstenošanas pārbaudi granta saņēmēju informē ne vēlāk kā divas stundas pirms pārbaudes.

20. Atbilstoši granta līguma nosacījumiem granta saņēmējs pēc granta projekta īstenošanas iesniedz ministrijā projekta pārskatus.

21. Ministrija, izvērtējot iesniegtos projekta pārskatus, var lūgt granta saņēmējam iesniegt papildu informāciju par projekta īstenošanu.

22. Ja ministrija konstatē, ka granta saņēmējs finansējumu ir izlietojis neatbilstoši konkursa nolikumam un noslēgtajam granta līgumam, ministrija pieprasa granta saņēmējam atmaksāt neizlietotos, neatbilstoši vai nepamatoti izlietotos finanšu līdzekļus granta līgumā noteiktajā termiņā.

23. Ja ministrija projekta īstenošanas vai projekta pārskata izvērtēšanas gaitā konstatē, ka projekts netiek vai nav ticis īstenots atbilstoši projekta mērķim un uzdevumiem, ministrija pieprasa granta saņēmējam atmaksāt visu projektam piešķirto finansējumu.

V. Noslēguma jautājums

24. Konkursi, kas izsludināti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, īstenojami atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 5. janvāra noteikumiem Nr. 2 "Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 4. nr.; 2013, 58., 163. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ārlietu ministra vietā –
finanšu ministrs J. Reirs
20.03.2020