Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 120

Rīgā 2020. gada 25. februārī (prot. Nr. 8 7. §)
Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi
Izdoti saskaņā ar Apsardzes darbības likuma
5. panta otro daļu, Civilām vajadzībām paredzētu
sprāgstvielu aprites likuma
10. panta sesto daļu
un 26. panta otro daļu, Detektīvdarbības likuma
15. panta otro daļu, Ieroču aprites likuma
27. panta sestās daļas 3. punktu, 72. panta desmito daļu
un 73. panta devīto daļu un Pirotehnisko izstrādājumu
aprites likuma
6. panta sesto daļu un
19. panta astoto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Licenču un sertifikātu reģistrā (turpmāk – reģistrs) reģistrējamo ziņu apjomu, šo ziņu iekļaušanas, izmantošanas, glabāšanas un dzēšanas kārtību, kā arī institūcijas, kurām piešķirama piekļuve reģistrā iekļautajām ziņām.

2. Ziņas reģistrā izmanto un apstrādā tiešsaistes datu pārraides režīmā.

II. Reģistrā iekļaujamās ziņas un to iekļaušanas kārtība

3. Reģistrā iekļauj ziņas par:

3.1. apsardzes darbības veikšanai izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm), skaidras naudas pārrobežu pārvadājumu atļaujām, iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecībām un apsardzes sertifikātiem, kā arī apsardzes komersantiem, iekšējās drošības dienestiem un to dalībniekiem, darbiniekiem un pārvaldes (pārstāvības) amatpersonām, kurām Apsardzes darbības likumā ir paredzēti ierobežojumi;

3.2. izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm) komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, licencēto komersantu vadītājiem un personām, kuras ieņem amatus komersantu pārvaldes institūcijās, komersanta darbiniekiem, uz kuriem attiecas Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā noteiktie ierobežojumi, kā arī spridzinātāja sertifikātiem un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātiem;

3.3. izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm) un sertifikātiem detektīvdarbības veikšanai;

3.4. personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem;

3.5. izsniegtajiem šaušanas instruktoru sertifikātiem;

3.6. ieroču komersantiem un tiem izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm), personām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt komercsabiedrību, un komercsabiedrības dalībniekiem, kā arī darbiniekiem, kuriem Ieroču aprites likumā ir noteikti ierobežojumi;

3.7. personām, kuras nokārtojušas kvalifikācijas pārbaudījumu par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci;

3.8. personām, kuras nokārtojušas praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci;

3.9. ieroču brokeriem un tiem izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm), personām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt komercsabiedrību, un komercsabiedrības dalībniekiem, kā arī darbiniekiem, kuriem Ieroču aprites likumā ir noteikti ierobežojumi;

3.10. izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm) komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem, individuālajiem komersantiem un personām, kuras ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās, kā arī komersanta darbiniekiem, uz kuriem attiecas Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā noteiktie ierobežojumi, un pirotehniķu sertifikātiem.

4. Valsts policija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.6., 3.7., 3.9. un 3.10. apakšpunktā minētās speciālās atļaujas (licences), atļaujas, apliecības vai sertifikāta izsniegšanas vai kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas iekļauj reģistrā ziņas par izsniegto speciālo atļauju (licenci), atļauju, apliecību vai sertifikātu vai par personu, kura nokārtojusi kvalifikācijas pārbaudījumu.

5. Valsts meža dienests piecu darbdienu laikā pēc praktiskā eksāmena pieņemšanas šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci iekļauj reģistrā ziņas par personu, kura nokārtojusi praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci.

6. Ārstniecības iestādes divu darbdienu laikā pēc personas veselības pārbaudes iekļauj reģistrā ziņas par personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem.

7. Biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome" divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par šaušanas instruktora sertifikāta piešķiršanu iekļauj reģistrā ziņas par izsniegtajiem šaušanas instruktora sertifikātiem.

8. Par speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai, tās dublikātu vai atkārtoti izsniegtu speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai reģistrā iekļauj šādas ziņas:

8.1. izsniegšanas datums;

8.2. speciālajā atļaujā (licencē) norādītā apsardzes pakalpojuma veids:

8.2.1. apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana;

8.2.2. fiziskā apsardze;

8.2.3. tehniskā apsardze;

8.2.4. inkasācijas apsardze;

8.3. numurs;

8.4. apsardzes komersanta nosaukums (firma);

8.5. apsardzes komersanta reģistrācijas numurs;

8.6. apsardzes komersanta juridiskā adrese;

8.7. apsardzes komersanta reģistrācijas valsts;

8.8. anulēšanas datums;

8.9. personālsabiedrības vai kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas amatpersona:

8.9.1. vārds, uzvārds;

8.9.2. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

8.9.3. amats;

8.9.4. valstiskā piederība un tās veids;

8.10. individuālais komersants:

8.10.1. vārds, uzvārds;

8.10.2. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

8.10.3. valstiskā piederība un tās veids;

8.11. apsardzes komersanta noteiktā persona, kas tieši organizē un vada apsardzes darbinieku darbu:

8.11.1. vārds, uzvārds;

8.11.2. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

8.11.3. valstiskā piederība un tās veids;

8.11.4. apsardzes sertifikāta numurs un izsniegšanas datums.

9. Par iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecību reģistrā iekļauj šādas ziņas:

9.1. izsniegšanas datums;

9.2. numurs;

9.3. iestādes, komersanta vai organizācijas nosaukums;

9.4. iestādes, komersanta vai organizācijas juridiskā adrese;

9.5. iestādes, komersanta vai organizācijas reģistrācijas valsts;

9.6. iestādes, komersanta vai organizācijas reģistrācijas numurs;

9.7. anulēšanas datums;

9.8. iestādes, komersanta vai organizācijas iekšējās drošības dienesta vadītājs:

9.8.1. vārds, uzvārds;

9.8.2. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

9.8.3. valstiskā piederība un tās veids;

9.9. apsardzes sertifikāta numurs un izsniegšanas datums;

9.10. datums, līdz kuram derīgs apsardzes sertifikāts, tā dublikāts vai atkārtoti izsniegtais apsardzes sertifikāts;

9.11. apsardzes sertifikāta anulēšanas datums.

10. Par apsardzes sertifikātu, tā dublikātu vai atkārtoti izsniegtu apsardzes sertifikātu reģistrā iekļauj šādas ziņas:

10.1. izsniegšanas datums;

10.2. numurs;

10.3. persona, kurai izsniegts apsardzes sertifikāts:

10.3.1. vārds un uzvārds;

10.3.2. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

10.3.3. valstiskā piederība un tās veids;

10.3.4. deklarētās dzīvesvietas adrese vai norādītās dzīvesvietas adrese, ja persona nav deklarējusi dzīvesvietu Latvijā vai dzīvo ārvalstī;

10.4. datums, līdz kuram derīgs apsardzes sertifikāts, tā dublikāts vai atkārtoti izsniegtais apsardzes sertifikāts;

10.5. anulēšanas datums.

11. Par skaidras naudas pārrobežu pārvadājumu atļauju, tās dublikātu vai atkārtoti izsniegtu skaidras naudas pārrobežu pārvadājumu atļauju reģistrā iekļauj šādas ziņas:

11.1. izsniegšanas datums;

11.2. derīguma termiņš;

11.3. numurs;

11.4. apsardzes komersanta nosaukums (firma) vai iekšējās drošības dienesta nosaukums;

11.5. apsardzes komersanta vai iekšējās drošības dienesta juridiskā adrese;

11.6. apsardzes komersanta reģistrācijas numurs;

11.7. apsardzes komersanta speciālās atļaujas (licences) numurs inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai vai iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecības numurs;

11.8. anulēšanas datums;

11.9. ziņas par skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieku:

11.9.1. vārds, uzvārds;

11.9.2. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums).

12. Par speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, tās dublikātu vai atkārtoti izsniegtu speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm reģistrā iekļauj šādas ziņas:

12.1. izsniegšanas datums;

12.2. numurs;

12.3. speciālās atļaujas (licences) veids;

12.4. komersanta nosaukums (firma);

12.5. komersanta reģistrācijas numurs;

12.6. komersanta juridiskā adrese;

12.7. komersanta reģistrācijas valsts;

12.8. komersanta noliktavas un ražotnes adrese, kur atļauta sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu glabāšana, realizācija un izgatavošana;

12.9. sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu maksimālais atļautais daudzums noliktavā;

12.10. anulēšanas datums;

12.11. personālsabiedrību pārstāvēttiesīgais biedrs, kapitālsabiedrības valdes un padomes loceklis:

12.11.1. vārds, uzvārds;

12.11.2. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

12.11.3. amats;

12.11.4. valstiskā piederība un tās veids;

12.12. individuālais komersants:

12.12.1. vārds, uzvārds;

12.12.2. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

12.12.3. valstiskā piederība un tās veids;

12.13. personālsabiedrības, kapitālsabiedrības vai individuālā komersanta darbinieks, kurš ir tieši saistīts ar sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanu, glabāšanu, uzskaiti, realizēšanu vai spridzināšanas darbu veikšanu:

12.13.1. vārds, uzvārds;

12.13.2. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

12.13.3. amats;

12.13.4. valstiskā piederība un tās veids.

13. Par spridzinātāja sertifikātu vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātu, tā dublikātu vai atkārtoti izsniegtu spridzinātāja sertifikātu vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātu reģistrā iekļauj šādas ziņas:

13.1. izsniegšanas datums;

13.2. numurs;

13.3. spridzinātāja vai spridzināšanas darbu vadītāja:

13.3.1. vārds un uzvārds;

13.3.2. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

13.3.3. deklarētās dzīvesvietas adrese vai norādītās dzīvesvietas adrese, ja persona nav deklarējusi dzīvesvietu Latvijā vai dzīvo ārvalstī;

13.4. datums, līdz kuram derīgs spridzinātāja sertifikāts vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāts, tā dublikāts vai atkārtoti izsniegtais sertifikāts;

13.5. anulēšanas datums.

14. Par speciālo atļauju (licenci) detektīvdarbības veikšanai, tās dublikātu vai atkārtoti izsniegtu speciālo atļauju (licenci) detektīvdarbības veikšanai reģistrā iekļauj šādas ziņas:

14.1. izsniegšanas datums;

14.2. numurs;

14.3. detektīvsabiedrības nosaukums (firma);

14.4. detektīvsabiedrības reģistrācijas numurs;

14.5. detektīvsabiedrības juridiskā adrese;

14.6. detektīvsabiedrības reģistrācijas valsts;

14.7. detektīvsabiedrībā strādājošais detektīvs:

14.7.1. vārds, uzvārds;

14.7.2. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

14.7.3. valstiskā piederība un tās veids;

14.7.4. sertifikāta numurs un izsniegšanas datums;

14.8. anulēšanas datums;

14.9. personālsabiedrību pārstāvēttiesīgais biedrs, kapitālsabiedrības valdes un padomes loceklis:

14.9.1. vārds, uzvārds;

14.9.2. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

14.9.3. amats;

14.9.4. valstiskā piederība un tās veids;

14.10. individuālais komersants:

14.10.1. vārds, uzvārds;

14.10.2. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

14.10.3. valstiskā piederība un tās veids.

15. Par sertifikātu detektīvdarbības veikšanai, tā dublikātu vai atkārtoti izsniegtu sertifikātu detektīvdarbības veikšanai reģistrā iekļauj šādas ziņas:

15.1. izsniegšanas datums;

15.2. numurs;

15.3. detektīva vārds un uzvārds;

15.4. detektīva personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

15.5. detektīva valstiskā piederība un tās veids;

15.6. deklarētās dzīvesvietas adrese vai norādītās dzīvesvietas adrese, ja persona nav deklarējusi dzīvesvietu Latvijā vai dzīvo ārvalstī;

15.7. datums, līdz kuram derīgs sertifikāts detektīvdarbības veikšanai, tā dublikāts vai atkārtots sertifikāts detektīvdarbības veikšanai;

15.8. anulēšanas datums.

16. Par personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem reģistrā iekļauj šādas ziņas:

16.1. datums, kad personai veikta pirmreizējā, kārtējā vai pirmstermiņa veselības pārbaude;

16.2. informācija par ārstniecības iestādi, kurā veikta veselības pārbaude, – nosaukums un adrese;

16.3. to ārstniecības personu vārds un uzvārds, kuras veica veselības pārbaudi, vai ārstu komisijas vadītāja vārds un uzvārds;

16.4. personas vārds un uzvārds;

16.5. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

16.6. informācija par personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem – atbilst, atbilst (nav vērtēti fiziskie trūkumi) vai neatbilst;

16.7. termiņš, līdz kuram jāveic kārtējā veselības pārbaude;

16.8. informācija par personas nosūtīšanu uz pirmstermiņa veselības pārbaudi:

16.8.1. tās ārstniecības personas vai Valsts policijas amatpersonas vārds un uzvārds, kura izsniegusi nosūtījumu;

16.8.2. datums, kad izsniegts nosūtījums uz pirmstermiņa veselības pārbaudi;

16.8.3. informācija par pirmstermiņa veselības pārbaudē konstatēto personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem – atbilst, atbilst (nav vērtēti fiziskie trūkumi) vai neatbilst.

17. Par šaušanas instruktora sertifikātu reģistrā iekļauj šādas ziņas:

17.1. izsniegšanas datums;

17.2. numurs;

17.3. šaušanas instruktora vārds un uzvārds;

17.4. šaušanas instruktora personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

17.5. datums, līdz kuram derīgs šaušanas instruktora sertifikāts vai atkārtots sertifikāts šaušanas instruktora darbības veikšanai;

17.6. anulēšanas datums.

18. Par speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un to sastāvdaļām, tās dublikātu vai atkārtoti izsniegtu licenci komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un to sastāvdaļām reģistrā iekļauj šādas ziņas:

18.1. izsniegšanas datums;

18.2. derīguma termiņš;

18.3. speciālās atļaujas (licences) veids;

18.4. numurs;

18.5. komersanta nosaukums (firma);

18.6. komersanta juridiskā adrese;

18.7. komersanta reģistrācijas valsts;

18.8. komersanta reģistrācijas numurs;

18.9. izgatavošanas telpas adrese;

18.10. dezaktivēšanas un pārveidošanas darbnīcas adrese;

18.11. veikala adrese;

18.12. remontdarbnīcas adrese;

18.13. anulēšanas datums;

18.14. personālsabiedrību pārstāvēttiesīgais biedrs, kapitālsabiedrības valdes, padomes loceklis un dalībnieks:

18.14.1. vārds, uzvārds;

18.14.2. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

18.14.3. amats;

18.14.4. valstiskā piederība un tās veids;

18.15. individuālais komersants:

18.15.1. vārds, uzvārds;

18.15.2. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

18.15.3. valstiskā piederība un tās veids;

18.16. komersanta darbinieks, kuram saskaņā ar darba pienākumiem pieejami ieroči, munīcija, to sastāvdaļas vai speciālie līdzekļi:

18.16.1. vārds, uzvārds;

18.16.2. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

18.16.3. amats;

18.16.4. valstiskā piederība un tās veids.

19. Par personu, kura nokārtojusi kvalifikācijas pārbaudījumu par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci, reģistrā iekļauj šādas ziņas:

19.1. datums, kad persona nokārtojusi kvalifikācijas pārbaudījumu;

19.2. personas vārds un uzvārds;

19.3. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums).

20. Par personu, kura nokārtojusi praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci, reģistrā iekļauj šādas ziņas:

20.1. datums, kad persona nokārtojusi praktisko eksāmenu;

20.2. personas vārds un uzvārds;

20.3. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums).

21. Par ieroču brokera licenci komercdarījumiem ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem, tās dublikātu vai atkārtoti izsniegtu ieroču brokera licenci komercdarījumiem ar ieročiem, munīciju un speciāliem līdzekļiem reģistrā iekļauj šādas ziņas:

21.1. izsniegšanas datums;

21.2. derīguma termiņš;

21.3. speciālās atļaujas (licences) veids;

21.4. numurs;

21.5. komersanta nosaukums (firma);

21.6. komersanta juridiskā adrese;

21.7. komersanta reģistrācijas valsts;

21.8. komersanta reģistrācijas numurs;

21.9. anulēšanas datums;

21.10. personālsabiedrību pārstāvēttiesīgais biedrs, kapitālsabiedrības valdes, padomes loceklis un dalībnieks:

21.10.1. vārds, uzvārds;

21.10.2. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

21.10.3. amats;

21.10.4. valstiskā piederība un tās veids;

21.11. individuālais komersants:

21.11.1. vārds, uzvārds;

21.11.2. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

21.11.3. valstiskā piederība un tās veids.

22. Par speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem, tās dublikātu vai atkārtoti izsniegtu speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem reģistrā iekļauj šādas ziņas:

22.1. izsniegšanas datums;

22.2. numurs;

22.3. speciālās atļaujas (licences) veids;

22.4. komersanta nosaukums (firma);

22.5. komersanta reģistrācijas numurs;

22.6. komersanta juridiskā adrese;

22.7. komersanta reģistrācijas valsts;

22.8. komersanta noliktavas un ražotnes adrese;

22.9. komersanta veikala adrese;

22.10. propelenta masas maksimālais atļautais daudzums noliktavā;

22.11. anulēšanas datums;

22.12. personālsabiedrību pārstāvēttiesīgais biedrs, kapitālsabiedrības valdes, padomes loceklis un dalībnieks:

22.12.1. vārds, uzvārds;

22.12.2. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

22.12.3. amats;

22.12.4. valstiskā piederība un tās veids;

22.13. individuālais komersants:

22.13.1. vārds, uzvārds;

22.13.2. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

22.13.3. valstiskā piederība un tās veids;

22.14. komersanta darbinieks, kurš ir tieši saistīts ar pirotehnisko izstrādājumu ražošanu, glabāšanu, realizēšanu vai pirotehnisko pakalpojumu sniegšanu:

22.14.1. vārds, uzvārds;

22.14.2. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

22.14.3. amats;

22.14.4. valstiskā piederība un tās veids.

23. Par pirotehniķa sertifikātu, tā dublikātu vai atkārtoti izsniegtu pirotehniķa sertifikātu reģistrā iekļauj šādas ziņas:

23.1. izsniegšanas datums;

23.2. numurs;

23.3. pirotehniķa vārds un uzvārds;

23.4. pirotehniķa personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

23.5. pirotehniķa valstiskā piederība un tās veids;

23.6. pirotehniķa deklarētās dzīvesvietas adrese vai norādītās dzīvesvietas adrese, ja persona nav deklarējusi dzīvesvietu Latvijā vai dzīvo ārvalstī;

23.7. anulēšanas datums.

24. Šo noteikumu 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. un 23. punktā minētās ziņas, kuras ir pieejamas Iedzīvotāju reģistrā vai Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā, reģistrā iekļauj no minētajām valsts informācijas sistēmām.

25. Ja ir notikušas izmaiņas kādās no reģistrā iekļautajām ziņām, attiecīgās ziņas iekļauj reģistrā, bet iepriekš iekļautās ziņas saglabā.

26. Ziņu iekļaušanai reģistrā izmanto latviešu un latīņu alfabēta burtus. Ja reģistrā iekļauj ziņas par speciālo atļauju (licenci), kura izsniegta citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai par sertifikātu, kurš izsniegts citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonim, personas vārdu un uzvārdu ieraksta latīņalfabētiskajā transliterācijā atbilstoši ārvalsts izsniegtajam ceļošanas dokumentam, savukārt komersanta nosaukumu un adresi norāda attiecīgās ārvalsts valodas oriģinālformā (latīņalfabētiskās rakstības valodā) vai oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā (citā valodā).

III. Reģistrā iekļauto ziņu izmantošanas un dzēšanas kārtība

27. Piekļūt reģistrā iekļautajām ziņām un izmantot tās normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai ir tiesīgas šādas institūcijas:

27.1. Valsts policija;

27.2. valsts drošības iestādes;

27.3. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;

27.4. Valsts robežsardze;

27.5. prokuratūra;

27.6. tiesa;

27.7. Valsts ieņēmumu dienests;

27.8. Valsts darba inspekcija;

27.9. Konkurences padome;

27.10. pašvaldības (šo noteikumu 12., 18. un 22. punktā minētās ziņas);

27.11. Valsts meža dienests;

27.12. ārstniecības iestādes (šo noteikumu 16. punktā minētās ziņas);

27.13. biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome" (šo noteikumu 17. punktā minētās ziņas);

27.14. Militārā policija;

27.15. Latvijas Banka (šo noteikumu 18. punktā minētās ziņas);

27.16. Aizsardzības ministrija.

28. Tiesības iekļaut ziņas reģistrā vai izmantot tajā iekļautās ziņas reģistra lietotājam – amatpersonai vai darbiniekam – piešķir un anulē Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, pamatojoties uz institūcijas vai iestādes vadītāja pieprasījumu.

29. Reģistrā iekļautās ziņas glabā 15 gadus no dienas:

29.1. kad stājies spēkā lēmums par speciālās atļaujas (licences), apliecības vai sertifikāta anulēšanu;

29.2. kad stājies spēkā lēmums par atteikumu pagarināt sertifikāta derīguma termiņu;

29.3. kad beidzies sertifikāta derīguma termiņš un tas nav pagarināts;

29.4. kad beidzies termiņš, līdz kuram jāveic kārtējā veselības pārbaude vai pirmstermiņa veselības pārbaude, un tā nav veikta vai, veicot pārbaudi, ir konstatētas medicīniskas pretindikācijas ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem.

30. Pēc šo noteikumu 29. punktā minētā termiņa beigām reģistrā iekļautās ziņas dzēš automātiski.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
07.03.2020